Skrýt
Nastavení

Poziční atributy

Pozičními atributy v korpusech jsou myšleny dodané informace, které se vztahují k jednomu tokenu (k jedné textové pozici). Každý text je při vstupu do korpusů zpřístupňovaných rozhraním KonText opatřen anotací. Ta část anotace, která neobsahuje informace o textu jako celku, z něhož hledaný jev pochází, ale o jevu samotném, je dostupná právě pomocí pozičních atributů. (Jinými slovy jde o rozdíl mezi informacemi metatextovými, z nichž se některé musí doplňovat ručně – např. autor textu, rok vydání apod. – a automaticky přiřazovanými informacemi vnitrotextovými, k jejichž získání se užívají různé nástroje, např. tagger nebo parser).

Základními pozičními atributy jsou:

 • word - slovní tvar (např. kočce, piš, při )
 • lemma - základní (slovníkový) tvar (např. kočka, psát, pře nebo při)
 • tag - značka zachycující morfologickou (příp. i jinou, obvykle gramatickou) informaci

Syntaktickou anotaci (od SYN2015) zachycují atributy:

 • afun, p_afun, ep_afun - u každého tokenu uvádí syntaktickou funkci
 • parent - relativní pozice tokenu, na němž je daný token závislý
 • eparent - pouze u autosémantických slov; vyjadřuje relativní pozici nejbližšího autosémantického tokenu, na němž je daný token závislý
 • p_tag, p_lemma - tag a lemma řídícího tokenu
 • ep_tag, ep_lemma - totéž jako p_tag a p_lemma, ale pouze u autosémantických slov
 • prep - u jmen řízených předložkou uvádí lemma předložky

Mezi méně využívané poziční atributy patří:

 • lc - (z angl. lowercase) ekvivalent slovního tvaru, který ovšem zanedbává velikost písmen
 • pos - (z angl. part of speech) značka slovního druhu
 • proc - informace o typu nástroje, který je zodpovědný za disambiguaci

Specifické jsou atributy, které vznikají derivací z morfologické značky:

 • k - vyjadřuje slovní druh, identický s první pozicí morfologického tagu
 • g - vyjadřuje jmenný rod, identický s třetí pozicí morfologického tagu
 • c - vyjadřuje pád, identický s pátou pozicí morfologického tagu

Tyto tagy jsou užívány při analýze slovních profilů (Word Sketches) a téměř nemají další praktické uplatnění.

Různé korpusy můžou mít rozdílnou sadu pozičních atributů v závislosti na propracovanosti anotace a výzkumných cílech, s nimiž byl daný korpus vytvářen.

Související odkazy