AplikaceAplikace
Nastavení

Frazém

Jako frazémy se označují ustálená spojení více prvků (obvykle slov), která se vyznačují nějakou anomálií – sémantickou či formální, často ovšem obojího druhu.1) V anglosaské tradici je častější pojem idiom, který navíc může znamenat osobitý způsob vyjadřování.

V odborném diskurzu se někdy využívá následující rozlišení: na rozdíl od frazému, jenž je nepravidelně tvořený z hlediska formálních rysů (např. valence slovesa ležet ve frazému ležet ladem – tj. spojitelnost s instrumentálem namísto běžného lokálu), je idiom anomální sémanticky (např. vyletět z kůže – to patrně není ani fyzicky možné). Častá ovšem je současná kombinace sémantické a formální anomálie: příkladem budiž sousloví hlava otevřená - vedle logické sémantické blokace, kdy víme, že nejen že není slučitelné se životem mít otevřenou hlavu, ale ani se to běžně neděje, se zde modifikující adjektivum objevuje v postpozici, za substantivem. V české jazykovědné tradici je sice preferovanějším pojmem právě frazém, ovšem mnozí autoři oba pojmy i z důvodu časté koincidence obou kritérií považují za vzájemně zaměnitelné.

Frazémy se vyznačují různou mírou motivovanosti. Příklad: dát/dostat zelenou (časté užití např.: návrh zákona dostal zelenou). - Nejedná se o věnování zelené barvy, ba ani o zablikání zelených světel na semaforech. Jednotlivé komponenty tohoto frazému sice nesou jasný význam, ale součtem těchto významů se k sémantice celku nedobereme: v tomto případě je však motivovanost právě dopravní symbolikou ještě zřejmá.

František Čermák 2) frazémy dělí na lexikální, kolokační a propoziční (větné, např. přísloví). Kolokační frazémy dále člení na nominální (hlava dubová), verbální (vrtat hlavou) a gramatické (v souvislosti s, na úkor něčeho).

Řada frazémů uchovává tvary, které v průběhu jazykového vývoje ustrnuly právě v tomto jediném nebo velmi omezeném užití (úkor nebo výše zmíněné ladem). Pokud se určitá slova pojí jen s omezenou skupinou dalších slov, označujeme je jako monokolokabilní (např. tratolištětratoliště krve, nebo holičkáchnechat na holičkách).

Lexikální frazémy, které jsou daleko méně frekventované než frazémy kolokační, mají formálně tvar jediného slova, ale skládají se z více komponent, např. zá-keř-ný (tj. podle čekající za keřem), podrž-taška nebo potěš-koště (frazémy též tíhnou k libozvučnosti).

Konstitutivní rysy frazému lze vymezit následujícím výčtem:

  • ustálenost
  • vícesložkovost
  • formální či sémantická anomálie
  • význam vychází z celku frazému, není součtem významů jednotlivých komponent

Frazémy v korpusech

Pro automatickou identifikaci víceslovných jednotek (a tedy frazémů i kolokací) jsou vyvíjeny specializované nástroje. Pilotní verze nástroje FRANTA (FRazémová ANotace a Textová Analýza) byla využita pro značkování korpusu SYN (ve verzích 4 až 8). Podrobnější informace jsou k dispozici v rámci specializované stránky.

Související odkazy

1)
Tuto koncepci vyvracející starší pojímání frazémů a idiomů jakožto obrazných pojmenováních formuloval František Čermák.
2)
srov. publikace Lexikon a sémantika, Jazyk a jazykověda, Frazeologie a idiomatika - česká a obecná