AplikaceAplikace
Nastavení

Značka gramatických kategorií slovesa (verbtag)

Atribut verbtag je zvláštní poziční atribut, který obsahuje (nad rámec základní morfologické značky, tagu) informace o gramatických kategoriích slovesa, a to jak u tvarů jednoduchých (napíšu), tak u tvarů složených (budu psát, byli bychom napsali). Odlišuje také pomocné tvary slovesa být od tvarů plnovýznamových a spony u verbonominálního predikátu. Má vždy šest pozic, jen u sloves ale nabývá jiných hodnot než hodnoty -, s jednou výjimkou (na 3. pozici jsou značena i pasivní deverbativní adjektiva).

Atribut verbtag tedy přenáší některé gramatické kategorie z pomocných sloves na sloveso plnovýznamové, výjimečně i ze zájmen (já nemohl spát). Nepřenáší ale gramatické kategorie například ze sloves modálních či fázových, infinitiv po modálním slovese tedy bude mít pro osobu a číslo hodnotu -.

Možné verbtagy pro každý token se přiřazují na základě morfologické analýzy, výsledný verbtag je pak pro každý token vybrán během následné desambiguace. Atribut verbtag je anotován v českých korpusech počínaje korpusy SYN2020 a SYN (verze 9).

Pozice verbtagu

  1. pozice (typ slovesa)
  2. pozice (způsob)
  3. pozice (slovesný rod)
  4. pozice (osoba)
  5. pozice (číslo)
  6. pozice (čas)

Pozice verbtagu (včetně příkladů použití) jsou podrobně popsány na této stránce.

Vztah mezi verbtagem a slovesnými kategoriemi v tagu

Atribut verbtag v určování gramatických kategorií více využívá kontext a více interpretuje než základní morfologická značka (tag). Například u příčestí tag neobsahuje kategorii osoby (samo izolované příčestí osobu nevyjadřuje), ale verbtag osobu určuje. Imperativ může v tagu mít pouze první či druhou osobu (chraňme, chraň), ve verbtagu ale v určitých kontextech může nabýt i osoby třetí (chraň Bůh). Rozpor mezi číslem u pomocného slovesa a u příčestí (týká se především vykání) řešíme použitím hodnoty „v“ pro gramatickou kategorii čísla ve verbtagu, ve spojení abyste nepřišla tak bude mít příčestí nepřišla číslo v tagu S, ve verbtagu v.

Související odkazy