AplikaceAplikace
Nastavení

Lexical bundles

K významovým jednotkám skládajícím se z více slov se váže řada termínů. Anglickým termínem lexical bundles („slovní svazky“) se odkazuje ke skupinám slov opakovaně se vyskytujícím v rámci jednoho žánru či rejstříku/textového typu. Na uvedeném termínu dosud nepanuje plná shoda, ovšem používá ho řada významných korpusových lingvistů (např. Douglas Biber či Susan Conrad). Vyhledávání lexical bundles je inkorporované i do řady korpusových nástrojů (např. AntConc).

Od kolokací se bundles liší především již zmíněnou závislostí na kontextu (textovém typu) a délkou - označují se i jako „rozsáhlejší“ (alespoň tříslovné) kolokace. Většinou nicméně nepředstavují kompletní strukturní jednotky.

Lexical bundles obvykle plní funkci vyjadřování postoje mluvčího (don't know, don't think…, v češtině srov. já si myslim), organizují text (on the other hand, in spite of the, v češtině např. je to o tom nebo na druhou stranu 1) ), nebo jiným způsobem odkazují (one of the most, a great deal of, the fact that…, např. celá řada nebo celá ta věc). 2)

Příklady z angličtiny níže ukazují závislost lexikálních svazků na textovém typu 3):

Lexical bundle učebnice běžná mluva
I don’t know what X
I don’t want to X
do you want to X
I was going to X
are you going to X
in the United States X
at the end of X

Poslední dva bundles se vyskytují v učebnicích, ale v běžném mluveném jazyce nejsou dostatečně časté. Naopak prvních pět příkladů je běžných při hovoru, ale v učebnicích je (s výraznou frekvencí) nenajdete.

Jiné termíny označující ustálené souvýskyty slov

  • pevné slovní spojení
  • n-gram (termín nevymezený sémanticky a funkčně, ale čistě souvýskytem)
  • lexical chunk
  • formulaic sequence (termín používaný především v psycholingvistice)
  • lexical phrase
  • extended unit of meaning
  • multi-word unit
  • cluster
  • idiom či frazém (termín zdůrazňující nesoučtovost významu – celkový význam idiomu není odvoditelný z významu jeho jednotlivých komponent)

Související odkazy

1)
Omelety jí dělaly trochu problémy, na druhou stranu zvládala fantastická benediktská vejce. - SYN2010
2)
podle Biber, D., Conrad, S., & Cortes, V. (2004). If you look at…: Lexical bundles in university teaching and textbooks. Applied Linguistics, 25(3), 371-405.