AplikaceAplikace
Nastavení

Menu: Zobrazení

V rámci tohoto oddílu menu rozhraní KonText jsou soustředěné všechny volby, jimiž lze ovlivnit vzhled a podobu jednotlivých výsledků hledání. První dvě možnosti z nabídky (KWIC/Věta a Korpusová nastavení) upravují možnosti zobrazení, které jsou specifické pro konkrétní korpus, poslední volba (Obecné volby zobrazení konkordance) je aplikována na všechna hledání (bez závislosti na zvolený korpus).

KWIC/Věta

Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení konkordance z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu (KWIC) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se hledaný jev nachází. Mezi oběma režimy lze pohodlně přepínat pomocí klávesy V.

Konkordance lemmatu dřevo v zobrazení po větách

Korpusová nastavení

Formulář Korpusová nastavení

Formulář, který se po zvolení volby Zobrazeni → Korpusová nastavení (resp. po stisknutí klávesy O na obrazovce s konkordancí) objeví, obsahuje několik oddílů určených pro nastavení hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.

Poziční atributy

Tato volba umožňuje nastavení pozičních atributů, které budou v konkordanci zobrazeny (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy ORAL2006 nebo ORAL2008 nejsou lemmatizované ani morfologicky značkované). Standardně je vždy zapnut atribut word, k tomu je možné zobrazit jeden nebo více atributů dalších (lemma, tag).

Zvolené atributy (nad rámec atributu word) se zobrazují buď přímo v textu (za lomítkem), nebo jako tooltip při přejetí kurzorem myši. Zároveň je možné omezit rozsah takto zobrazované informace pouze na hledané slovo (KWIC), nebo na všechna kontextova slova (tokeny) v konkordanci.

Struktury

V závislosti na tom, jaké strukturní jednotky daný korpus obsahuje, je možné přímo v konkordanci zapnout zobrazování začátků a konců těchto struktur. Ty se objevují ve formě údajů ve špičatých závorkách, např.

a krbových kamen <s> Komu již po zimě došlo dřevo, může zkusit tzv. " krblena " . </s> " Krblena " jsou velmi

Metainformace

Strukturní jednotky mají různé atributy (např. txtype) a hodnoty těchto atributů (např. NOV, SCI, POP) slouží k jejich klasifikaci a popisu. V konkordančním seznamu se tyto metainformace – vztahující se většinou k celému textu, z něhož daný konkordanční řádek pochází (např. autor, název apod.) – zobrazují vlevo, modrou barvou. Druh této informace a její rozsah je možné nastavit výběrem hodnot z nabídky Metainformace.

Úplnou informaci o všech strukturních atributech a hodnotách blíže určujících daný text je možné zobrazit kliknutím na příslušný modrý referenční údaj u libovolného konkordančního řádku. Údaj se zobrazí ve spodní části obrazovky.

Obecné volby zobrazení

Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance

Oproti předchozím nastavením se volby ve formuláři Zobrazeni → Obecné volby zobrazení (lze též využít klávesové zkratky Shift + O na obrazovce s konkordancí) aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu konkordance, případně o její setřídění/promíchání.

Konkordance → Velikost stránky (počet řádků) udává počet konkordančních řádků na stránce (nastavení příliš vysoké hodnoty může zpomalit zobrazování výsledků).

Konkordance → Velikost KWIC kontextu (počet pozic) ovlivňuje rozsah zobrazeného kontextu v okolí klíčového slova v počtu pozic na obě strany (až do 50 slov, nicméně příliš rozsáhlý kontext je většinou kontraproduktivní, protože snižuje přehlednost konkordance; širší kontext je navíc možné vždy zobrazit kliknutím na KWIC).

Konkordance → Zobrazovat čísla řádků zapne/vypne číslování konkordančních řádků.

Konkordance → Automaticky promíchat konkordanční řádky aplikuje funkci Promíchat automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkordanci.

Konkordance → Používat rozšířený editor dotazu zvýrazní syntax a umožní další funkce související se zadáváním CQL dotazu.

Seznam slov → Velikost stránky (počet řádků) udává počet řádků zobrazeného seznamu slov.

Frekvenční distribuce → Velikost stránky (počet řádků) udává počet řádků zobrazené frekvenční distribuce.

Frekvenční distribuce → Výchozí nastavení udává primární způsob zobrazování výsledků, a to buď formou tabulky, anebo grafu.

Kolokace → Velikost stránky (počet řádků) udává počet řádků zobrazeného výpisu kolokací.

Paradigmatický dotaz → Velikost stránky (počet řádků) udává počet řádků zobrazeného výpisu výsledků paradigmatického dotazu.