AplikaceAplikace
Nastavení

Menu: Filtr

Filtrování výsledku hledání (konkordance) slouží k zpřesnění původně položeného dotazu dodatečnou podmínkou. Obecně je možné říct, že jakýkoli filtr je možné nahradit složitějším CQL dotazem, nicméně v některých typech výzkumu je lepší postupovat od obecnějšího zadání postupným specifikováním výsledku, kterého chceme dosáhnout. Výhodou takové cesty je možnost průběžné kontroly toho, jaké výsledky se v konkordanci objevují.

Formulář filtrování

V rozhraní KonText máte na výběr ze dvou základních typů filtrování (přes položku Filtr anebo stisknutím klávesy F):

  1. P-filtr (pozitivní filtr)
  2. N-filtr (negativní filtr)

Zatímco pozitivní filtr slouží k výběru podmnožiny konkordancí z výchozího seznamu, negativní filtr umožňuje některé nehodící se konkordance ze seznamu vyřadit. V případě P-filtru tak uživatel specifikuje podmínku, jejíž splnění podmiňuje ponechání řádku v konkordančním seznamu. N-filtr na základě uživatelovy specifikace naopak identifikuje ty konkordance, které je třeba z výsledku vyřadit (to, co odpovídá podmínce, je vyloučeno).

V rámci formuláře pro filtrování je třeba nejprve upřesnit typ filtru (pozitivní/negativní). Další nastavení specifikují podmínku (ta je ve své podstatě dalším dotazem aplikovaným na výsledky původního hledání): rozsah kontextu, v němž se filtrovaný jev bude hledat, typ dotazu, který bude pro hledání užit, a zadání samotného filtrovacího dotazu.

Výsledná konkordance lemmatu klidný s pozitivním filtrem hledajícím a v bezprostředním sousedství.

Volba Zvýraznit (s hodnotami první shoda, poslední shoda) má smysl pouze při pozitivním filtrování. Specifikuje, které z kontextových slov má být označeno jako kookurence ke KWICu v případě, že se v jeho okolí nachází takových slov víc. Představme si, že při hledání lemmatu klidný najdeme i větu:

Stal se nervózním a neklidným a jeho oči těkaly.

Budeme-li chtít vyfiltrovat pouze ty konkordance, kde se v bezprostředním okolí lemmatu klidný objevuje spojka a, budeme mít v tomto případě dvě možnosti: buď jako kookurenci označíme předcházející spojku, nebo spojku následující za KWICem. Pokud v nastavení filtru zvolíme první shoda vybraný token, bude označen v hledaném kontextovém rozsahu ten nejvíce nalevo, v případě volby poslední shoda bude označen ten nejvíce napravo.

Vyhodnocení filtru automaticky přesměruje uživatele na stránku s aktualizovanou konkordancí. V případě negativního filtru jsou specifikované případy z konkordance vymazány (sníží se také počet konkordančních řádků). V případě filtru pozitivního jsou ve výsledné konkordanci pouze vyhovující řádky, celková frekvence je rovněž adekvátně snížena, kookurence v kontextu (jsou-li nějaké) jsou vyznačeny červenou barvou.

Kromě dvou výše zmíněných filtrů lze na výsledné konkordance aplikovat další dva doplňkové: Odstranit vnořené shody (odpovídá-li dotazu více vnořených struktur, zůstane zobrazena pouze ta vnější) a První nálezy v dokumentech (zobrazí se pouze jeden – první – výskyt v daném dokumentu).