AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus InterCorp verze 13ud – Universal Dependencies

Název čeština jádro čeština kolekce cizí jazyky jádro cizí jazyky kolekce
Pozice Počet tokenů 141 124 127 117 877 960 391 209 482 1 518 645 852
Počet slovních tvarů 113 934 806 89 973 959 327 497 843 1 219 622 437
Struktury Počet dokumentů 1 657 30 3 994 282
Počet textů 1 657 111 951 3 994 1 843 528
Počet vět 9 782 002 13 606 198 24 318 736 143 196 252
Další informace referenční ANO
reprezentativní NE (různé textové typy)
rok zveřejnění 2021
cizích jazyků 40
tagovaných jazyků 35
jazyky s lemmaty 35
jazyky se syntaktickou anotací 35

Přístup k textům

Po registraci na stránce Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK lze korpus prohledávat přes webové rozhraní. Registrace platí pro všechny veřejně přístupné korpusy ÚČNK. Máte-li uživatelské jméno a heslo k české části Českého národního korpusu, další registraci pro paralelní korpus nepotřebujete.

InterCorp je přístupný přes běžný webový prohlížeč z jednotného vyhledávacího rozhraní KonText pomocí speciálního dotazovacího formuláře pro paralelní korpusy.

Texty z korpusu InterCorp lze získat po podpisu licenčního ujednání pro neziskové účely také v podobě dvojjazyčných souborů náhodně seřazených dvojic vět. Zájemci se mohou obrátit na Alexandra Rosena.

Obvykle jednou ročně vychází nová verze InterCorpu. V každé nové verzi roste objem textů, případně i počet jazyků a rozsah anotace. Od verze 6 dál jsou všechny předchozí verze stále dostupné. Verzi 13, označenou 13ud, zveřejňujeme s lingvistickým značkováním podle standardu Universal Dependencies.

Hlavní rozdíly mezi verzemi 13 a 13ud

 • Z celkového počtu 41 jazyků (včetně češtiny) je ve verzi 13ud lingvisticky anotovaných 36; všechny takové jazyky jsou navíc vybaveny i syntaktickou anotací.
 • Texty jsou ve všech jazycích anotované stejně, a to podle standardu UD (Universal Dependencies).
 • Podrobný popis využití anotace podle UD v korpusu InterCorp najdete pod heslem Universal Dependencies ve Slovníčku pojmů ČNK.
 • Anotaci provedl u všech jazyků nástroj UDPipe na základě dat vytvořených v projektu UD.1)

Obsah korpusu

InterCorp verze 13ud obsahuje stejné texty jako InterCorp verze 13, obě verze se liší jen v lingvistické anotaci. Údaje o počtu tokenů a slov ve verzi 13ud se však můžou mírně lišit kvůli jinému způsobu tokenizace.

Jádrem korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. kolekce. Ve verzi 13ud jsou k dispozici tyto kolekce:

Tyto texty jsou zarovnány jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají. Kolekce také neobsahují všechny texty z původního zdroje, např. ty, které nemají český protějšek. Některé texty z korpusů Acquis Communautaire a Europarl byly rovněž částečně opraveny nebo vytříděny, takže se mohou ve srovnání s původním zdrojem lišit podobou i rozsahem. Podobně byla zredukována i databáze OpenSubtitles, kde jsme navíc u každého titulu převzali z více verzí překladu jen jednu. Zato byly doplněny některé metainformace, které v původním zdroji chyběly, ale daly se zjistit z kontextu nebo jiných zdrojů. Došlo rovněž k rozdělení Syndicate a PressEurop na jednotlivé ročníky, čímž se navýšil počet dokumentů v kolekcích.

Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je tedy tzv. pivot, česká verze textu (originál nebo překlad) je zarovnána s jednou nebo více verzemi cizojazyčnými. Celkový rozsah zpřístupněné části korpusu ve verzi 13ud z prosince 2021 činí v zarovnaných cizojazyčných textech 327 milionů slov v jádru a 1 220 milionů slov v kolekcích. V českých textech je v jádru 114 a v kolekcích 90 milionů slov (viz historie verzí). Rozložení textů v rámci jádra a v jednotlivých kolekcích je znázorněno na následujících grafech. Čísla v grafech ukazují velikost v milionech slov.

Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro i kolekce


Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro


Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – kolekce


Zkratka Jazyk Jádro Syndicate Presseurop Acquis Europarl Subtitles Bible Celkem
ar arabština 34 0 0 0 0 0 0 34
be běloruština 5 713 0 0 0 0 0 0 5 713
bg bulharština 7 067 0 0 13 582 9 082 0 0 29 732
ca katalánština 8 006 0 0 0 0 0 728 8 735
da dánština 7 122 0 0 20 012 13 800 14 372 656 55 962
de němčina 37 680 4 735 2 506 20 710 13 153 8 388 725 87 897
el řečtina 0 0 0 23 684 15 382 23 562 0 62 628
en angličtina 33 585 4 901 2 685 23 138 15 643 51 589 730 132 270
es španělština 26 553 5 609 2 858 26 270 16 249 36 625 0 114 164
et estonština 0 0 0 14 885 10 899 10 290 0 36 073
fi finština 5 655 0 0 15 260 10 108 15 047 542 46 613
fr francouzština 19 734 5 594 3 041 26 294 17 196 25 996 764 98 619
he hebrejština 0 0 0 0 0 16 050 0 16 050
hi hindština 403 0 0 0 0 0 0 403
hr chorvatština 21 924 0 0 0 0 19 022 570 41 515
hu maďarština 6 441 0 0 17 851 12 188 21 091 0 57 572
is islandština 0 0 0 0 0 1 581 0 1 581
it italština 14 416 1 225 2 709 23 648 15 502 14 765 685 72 949
ja japonština 2 279 0 0 0 0 452 0 2 731
lt litevština 419 0 0 17 175 11 198 555 471 29 819
lv lotyština 2 646 0 0 17 518 11 682 280 537 32 662
mk makedonština 8 881 0 0 0 0 1 877 0 10 758
ms malajština 0 0 0 0 0 3 521 0 3 521
mt maltština 0 0 0 13 805 0 0 0 13 805
nl nizozemština 16 214 812 2 953 23 401 15 556 29 355 717 89 008
no norština 7 753 0 0 0 0 0 724 8 477
pl polština 25 738 0 2 367 19 483 12 663 25 801 576 86 628
pt portugalština 4 981 554 2 782 24 260 15 186 41 452 712 89 927
rn romština 14 0 0 0 0 0 0 14
ro rumunština 4 198 0 2 726 8 044 9 428 33 955 0 58 352
ru ruština 8 662 3 993 0 0 0 6 898 566 20 119
sk slovenština 8 543 0 0 18 397 12 727 5 132 561 45 361
sl slovinština 3 871 0 0 18 513 12 249 17 054 0 51 688
sq albánština 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
sr srbština 11 580 0 0 0 0 20 679 0 32 259
sv švédština 15 790 0 0 19 459 13 778 14 652 638 64 316
tr turečtina 0 0 0 0 0 20 895 0 20 895
uk ukrajinština 11 461 0 0 0 0 244 596 12 301
vi vietnamština 0 0 0 0 0 1 269 0 1 269
zh čínština 135 269 0 0 0 2 292 0 2 696
celkem 327 498 27 692 24 627 405 390 263 669 486 747 11 498 1 547 120
cs čeština 113 935 4 356 2 313 19 189 12 919 50 634 562 203 909
CELKEM 441 433 32 048 26 941 424 579 276 587 537 382 12 060 1 751 029

Pozn. 1: Jazyky uvedené kurzívou nemají lingvistickou anotaci.

Pozn. 2: U českých textů se počítají slova jen jednou za každý text, i když má více cizojazyčných protějšků.

Poděkování

Děkujeme za možnost využívat následující texty a software:

Texty:

 • za možnost zařadit do korpusu nejnovější (13. opravené) vydání Českého ekumenického překladu Bible z roku 2016 děkujeme České biblické společnosti, zvláště Petru Fryšovi
 • beletristické texty v řadě slovanských i jiných jazyků z korpusu ASPAC – Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus – zvláštní poděkování patří Adrianu Barentsenovi
 • publicistické texty ve více jazycích z webových stránek Project Syndicate
 • publicistické texty ve více jazycích ze serveru VoxEurop
 • právnické texty v jazycích EU z korpusu JRC-ACQUIS
 • jednání Evropského parlamentu z korpusu EuroParl
 • slovensko-české konkordance ze Slovenského národního korpusu
 • povídky ve více jazycích z projektu Můj rok 1989 z Goethe Institutu
 • za více textů v česko-litevské části korpusu a za práci Jiřího Levého Umění překladu ve více jazycích vděčíme Patricku Cornessovi
 • román George Orwella 1984 ve více jazycích z korpusu Multext-East
 • ukrajinské a polské texty z korpusu PolUkr
 • norské texty z nakladatelství Forlaget Oktober
 • filmové titulky z databáze Open Subtitles

Předzpracování:

 • editor paralelních textů InterText (autor Pavel Vondřička)
 • zarovnávač Hunalign
 • větný segmentátor pro češtinu (autor Pavel Květoň)
 • větný segmentátor pro norštinu (autoři Jarle Ebeling a Pavel Vondřička)
 • větný segmentátor Punkt pro všechny ostatní jazyky ze sady Natural Language Toolkit

Nástroj na lingvistické značkování:

 • UDPipe (s poděkováním Janě a Milanovi Strakovým, Danu Zemanovi a Martinu Popelovi)

Jak citovat

Budeme rádi, když k výsledkům práce, při níž využijete korpus InterCorp, připojíte odkaz na stránky projektu www.intercorp.korpus.cz a k odborným publikacím odkaz na tento článek:

ČERMÁK, F. – ROSEN, A. (2012). The case of InterCorp, a multilingual parallel corpus. International Journal of Corpus Linguistics. Vol. 13, no. 3, p. 411–427 (bibtex, elektronické vydání na serveru ingentaConnect, verze před tiskem).

Seznam další literatury najdete v Repozitáři bibliografických informací založených na ČNK. Každý odkaz na práci využívající InterCorp je vítán, viz podrobnosti.

Při citaci konkrétní části InterCorpu uveďte jako citaci údaj, který je zobrazen v popisu korpusu v rozhraní KonText, např.:

ROSEN, A. – VAVŘÍN, M. – ZASINA, A. J. Korpus InterCorp – čeština2), verze 13ud z 22. 12. 2021. Ústav Českého národního korpusu, FF UK, Praha 2021. Dostupné z WWW: https://kontext.korpus.cz/

Viz též

InterCorpVerze 13Verze 12Verze 11Verze 10Verze 9Verze 8Verze 7Verze 6Verze 5Verze 4Verze 3Historie verzí

Původní stránky projektu InterCorp jsou stále zde.

1)
Nástroj využívá všechna data pro daný jazyk, tj. všechny treebanky uvedené na stránce https://lindat.mff.cuni.cz/services/udpipe/IUDPipe. Při zpracování lze i tak zadat parametr, který pro některá rozhodnutí, např. pro tokenizaci, preferuje určitý model. Při anotaci toho korpusu byly zadány tyto modely: arabic-padt-ud-2.6-200830, belarusian-hse-ud-2.6-200830, bulgarian-btb-ud-2.6-200830, catalan-ancora-ud-2.6-200830, chinese-gsdsimp-ud-2.6-200830, croatian-set-ud-2.6-200830, czech-fictree-ud-2.6-200830, danish-ddt-ud-2.6-200830, dutch-alpino-ud-2.6-200830, english-partut-ud-2.6-200830, estonian-edt-ud-2.6-200830, finnish-tdt-ud-2.6-200830, french-gsd-ud-2.6-200830, german-gsd-ud-2.6-200830, greek-gdt-ud-2.6-200830, hebrew-htb-ud-2.6-200830, hindi-hdtb-ud-2.6-200830, hungarian-szeged-ud-2.6-200830, italian-postwita-ud-2.6-200830, japanese-gsd-ud-2.6-200830, latvian-lvtb-ud-2.6-200830, lithuanian-alksnis-ud-2.6-200830, maltese-mudt-ud-2.6-200830, norwegian-nynorsk-ud-2.6-200830, polish-pdb-ud-2.6-200830, portuguese-gsd-ud-2.6-200830, romanian-rrt-ud-2.6-200830, russian-syntagrus-ud-2.6-200830, serbian-set-ud-2.6-200830, slovak-snk-ud-2.6-200830, slovenian-ssj-ud-2.6-200830, spanish-ancora-ud-2.6-200830, swedish-talbanken-ud-2.6-200830, turkish-imst-ud-2.6-200830, ukrainian-iu-ud-2.6-200830, vietnamese-vtb-ud-2.6-200830.
2)
Vložte konkrétní jazyky.