AplikaceAplikace
Nastavení

Mapka: mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny

Aplikace Mapka je doplňkem ke korpusům mluvené češtiny. Její základní funkcí je zobrazení lokalit vztahujících se ke korpusu DIALEKT na interaktivní mapě České republiky. V další fázi budou připojena i data z jiných korpusů mluvené češtiny, např. ORTOFON.

Mapka je webová aplikace dostupná bez registrace na adrese: https://korpus.cz/mapka/

Územní členění

Na podkladové mapě je možné znázornit si různé druhy územního členění. Nejdůležitější je členění území českého jazyka na nářeční oblasti, lze zvolit i podrobnější dělení na nářeční podskupiny, úseky, typy. Doplňující charakter má historické členění, v rámci něhož můžeme zobrazit moravskou a slezskou zemskou hranici či německé jazykové ostrovy v ČR. V případě potřeby je možné na mapě znázornit i administrativní členění ČR na okresy nebo kraje.

Lokality

Dále si lze na podkladové mapě zobrazit sítě obcí, které jsou v určitém vztahu ke korpusu DIALEKT. Jde např. o obce, ve kterých probíhalo nahrávání nářečních projevů začleněných do současné verze korpusu DIALEKT, pří­pad­ně celkový sběr projevů pro tento korpus. Jednou z dalších možností je i zobrazení sítě výzkumných lokalit Českého jazykového atlasu.

Přehledy nářečních rysů

Do mapy jsou zařazeny přehledy charakteristických nářečních rysů příslušící 3 regionům (Čechy, Morava a Slezsko) a 8 základním nářečním oblastem a popisy jazykové situace ve 2 oblastech pohraničí. Za­mě­ři­li jsme se zejmé­na na rysy hlás­ko­slov­né a tva­ro­slov­né. Pří­kla­dy ná­řeč­ních jevů byly vy­bí­rá­ny pře­de­vším z ak­tu­ál­ní ver­ze kor­pu­su DIALEKT, do­plň­ko­vě i z pře­pi­sů, kte­ré bu­dou zve­řej­ně­ny v dal­ší ver­zi kor­pu­su.

Ukázky projevů nářečních mluvčích

Ke každé nářeční oblasti jsou připojeny 2 ukázky autentických projevů nářečních mluvčích z korpusu DIALEKT, ke kterým je připojen i zvukový záznam. Ukázky byly zvoleny tak, aby demonstrovaly typické nářeční rysy daných nářečních oblastí. Pro každou oblast byla vybrána jedna ukázka ze staré časové vrstvy sběru (od 50. let do 80. let 20. stol.) a jedna z nové časové vrstvy sběru (od 90. let 20. stol. do současnosti). Postupně budeme přidávat ukázky nářečních projevů i k dalším významným nářečním úsekům a typům náležícím k příslušným nářečním oblastem.

Vyhledávání a tvorba vlastní mapy

Do aplikace je začleněna možnost vyhledávat obce v rámci ČR a zařadit je do systému nářečního územního členění. Vyhledané body lze následně v mapě zakreslit a vytvořit tak vlastní mapu. Každou mapu a vrstvu se zakreslenými body si můžeme stáhnout, uložit a vytisknout.

Jak citovat aplikaci Mapka

Goláňová, H. – Waclawičová, M. – Pejcha, J. (2021): Mapka: Mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny. Verze 1.1. ÚČNK FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/mapka/>.

Související odkazy