AplikaceAplikace
Nastavení

Mapka: mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny

Základem aplikace Mapka je interaktivní mapa sloužící jako doplněk ke korpusům mluvené češtiny ORAL, ORTOFON a DIALEKT. Zpřístupňuje řadu informací souvisejících s mluvenou češtinou a nářečími českého jazyka. Na mapě si lze například zobrazit nářeční územní členění, popisy typických rysů nářečních oblastí, sítě lokalit vztahující se ke korpusům ORAL, ORTOFON a DIALEKT a ukázky autentických mluvených projevů vybrané z těchto korpusů.

Mapka je webová aplikace dostupná bez registrace na adrese: https://korpus.cz/mapka/

Územní členění

V Mapce si lze znázornit několik typů územního členění. Základní je členění území českého jazyka na nářeční oblasti, lze zvolit i podrobnější dělení na nářeční podskupiny, úseky, typy. V rámci historického členění si lze zobrazit moravskou a slezskou zemskou hranici či německé jazykové ostrovy v ČR. Vedle toho je k dispozici i administrativní členění ČR na okresy nebo kraje.

Lokality

Mapka umožňuje zobrazit si sítě obcí vztahující se k nahrávkám zpracovaným v korpusech ORAL, ORTOFON a DIALEKT. Jde o lokality, kde byly nahrávky pořízeny, a o lokality, odkud pocházejí zaznamenaní mlučí. Dále je možné si zobrazit síť výzkumných lokalit Českého jazykového atlasu.

Přehledy nářečních rysů

Do mapy jsou zařazeny přehledy charakteristických nářečních rysů příslušících regionům Čechy, Morava a Slezsko, základním nářečním oblastem i menším nářečním podskupinám, úsekům a typům a také popisy jazykové situace v oblastech pohraničí. Pozornost je zaměřena zejmé­na na rysy hlás­ko­slov­né a tva­ro­slov­né.

Ukázky mluvených projevů

Ke každé nářeční oblasti je připojeno několik ukázek mluvených projevů - autentických projevů nářečních mluvčích z korpusu DIALEKT a také současných mluvených projevů z korpusů ORAL a ORTOFON.
Ukázky z korpusu DIALEKT byly zvoleny tak, aby demonstrovaly typické nářeční rysy daných nářečních oblastí. Pro každou oblast byla vybrány jak ukázky ze staré časové vrstvy sběru (od 50. let do 80. let 20. stol.), tak i z nové časové vrstvy sběru (od 90. let 20. stol. do současnosti). Každá z ukázek obsahuje náhrávku, její dialektologický přepis, který má za cíl věrně zachytit nářečí včetně výslovnostních rysů, a ortografický přepis, který převádí projev do standardnější podoby.
Ukázky z korpusů ORAL a ORTOFON zachycují současnou běžně mluvenou spontánní řeč v každodenních neformálních komunikačních situacích (jako je např. rozhovor doma, na obědě, v práci, v restauraci). Byly vybrány tak, aby všichni mluvčí v nich zachycení pocházeli ze stejné nářeční oblasti, kde byla nahrávka pořízena, a ve stejné oblasti také celý život žili. Nahrávky nezachycují tradiční nářečí, ale přesto se v nich objevují některé specifické regionální rysy.

Vyhledávání a tvorba vlastní mapy

V aplikaci je možné vyhledávat obce v rámci ČR a zobrazit si informace o jejich zařazení do systému nářečního územního členění, o administrativním začlenění a o případném počtu nahrávek a mluvčích z těchto obcí zařazených do korpusů mluvené češtiny. Vyhledané lokality je možné v mapě zakreslit a vytvořit tak vlastní mapu, kterou si lze následně uložit.

Jak citovat aplikaci Mapka

Goláňová, H. – Waclawičová, M. – Pejcha, J. – Čapka, T. – Benešová, L. (2023): Mapka: mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny. Verze 2.0. ÚČNK FF UK, Praha. Dostupný z WWW: http://korpus.cz/mapka/.

Související odkazy