AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN verze 5

Název SYN verze 5
Pozice Počet pozic (tokenů) 4 599 643 984
Počet pozic (tokenů) bez interpunkce 3 836 208 873
Počet slovních tvarů (wordů) 10 925 890
Počet lemmat 7 770 263
Struktury Počet dokumentů 93 952
Počet textů 14 813 401
Počet vět 291 939 255
Další informace Referenční ANO
Reprezentativní NE (převažuje publicistika)
Rok zveřejnění 2017

Každý korpus SYN obsahuje vždy všechny synchronní psané korpusy řady SYN (viz popis celé řady SYN) zveřejněné do doby vzniku dané verze. Korpus SYN verze 5 tedy zahrnuje korpusy SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2010, SYN2013PUB a SYN2015; kromě nich je však jeho součástí také publicistika z let 2010–2014, která je již součástí korpusu SYN verze 4, a také dosud nezveřejněná publicistika z roku 2015 v objemu přesahujícím 200 mil. slov.

Protože jsou všechny tyto složky navzájem disjunktní (tj. neobsahují stejné texty), je celková velikost korpusu SYN verze 5 dána součtem jejich velikostí, který činí 3,836 miliardy textových slov (tokenů bez interpunkce). Korpus SYN není reprezentativní; v jeho složení dominuje publicistika, což je důsledkem převahy rozsáhlých publicistických korpusů SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2013PUB a publicistické složky z let 2010–2015.

Korpus SYN verze 5 je referenční, a zůstane tedy uživatelům neustále dostupný i po zveřejnění novějších verzí (je ovšem třeba upozornit na postupné zastarávání dodané strukturní a poziční anotace, které z referenčnosti zákonitě vyplývá). Jednotlivé verze korpusu SYN budou nadále zveřejňovány pravidelně každý rok s přírůstkem v podobě aktuálních publicistických dat, přičemž tento přírůstek bude označen hodnotou atributu <doc syn> rovnou verzi korpusu SYN, v níž se daný text objevil poprvé; například subkorpus odpovídající výše zmíněné dosud nezveřejněné publicistice tak lze ze SYN verze 5 vytvořit zadáním podmínky syn="v5".

Složení korpusu SYN verze 5

Referenční korpusy psaného jazyka (synchronní a obecné) v pořadí podle doby vzniku
korpus velikost (počet slov) lemmatizace morfologické značky rok zveřejnění charakteristika korpusu
SYN2015 100 mil. 2015 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2010–2014
SYN2013PUB 935 mil. 2013 korpus publicistických textů z let 2005–2009
SYN2010 100 mil. 2010 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2005–2009
SYN2009PUB 700 mil. 2010 korpus publicistických textů z let 1995–2007
SYN2006PUB 300 mil. 2006 korpus publicistických textů z let 1989–2004
SYN2005 100 mil. 2005 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2000–2004
SYN2000 100 mil. 2000 reprezentativní korpus, převažují texty z let 1990–1999

Publicistika v SYN verze 5

Složení publicistické části korpusu SYN verze 5 pokrývá produkci hlavních celostátních deníků (Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Blesk, Sport), regionálních deníků (především Deníky Bohemia a Moravia z produkce nakladatelství Vltava Labe Media) a nespecializovaných časopisů (Reflex, Respekt, Týden) v letech 1998–2015; celkový počet publicistických titulů je 176. Následující grafy ukazují složení korpusu SYN podle hlavních textových typů v jednotlivých letech a nabízejí bližší pohled na složení publicistické části.

Složení korpusu SYN verze 5
Složení publicistické části korpusu SYN verze 5

Struktura a anotace korpusu SYN verze 5

Korpus SYN verze 5 (spolu s verzí 4) se od svého předchůdce, korpusu SYN verze 3, výrazně liší ve strukturaci a anotaci textů, které odpovídají korpusu SYN2015. Změny se projevují jak převzetím hierarchie strukturních značek SYN2015 (např. původní <opus> byl nahrazen <doc>, nově byl zaveden odstavec <p> atd.) a jejich atributů (např. původní <opus název> byl nahrazen <doc title>), tak i klasifikace textů SYN2015, která byla aplikována na všechny texty obsažené v korpusu SYN verze 5. Jedním z důsledků tohoto rozhodnutí bylo také vyřazení textů (především internetových periodik), které nesplňují zúžené pojetí psanosti.

Tato shoda struktury a anotace s korpusem SYN2015 má pouze dvě výjimky:

Jak citovat SYN verze 5

Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A.: Korpus SYN, verze 5 z 24. 4. 2017. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz.

Hnátková, M. – Křen, M. – Procházka, P. – Skoumalová, H. (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), 160–164. Reykjavík: ELRA. ISBN 978-2-9517408-8-4.

Michal Křen, Olga Richterová, Michal Škrabal

Související odkazy