Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Korpus SYN verze 4

Název SYN verze 4
Pozice Počet pozic (tokenů) 4 349 023 692
Počet pozic (tokenů) bez interpunkce 3 626 417 275
Počet slovních tvarů (wordů) 10 506 034
Počet lemmat 7 427 573
Struktury Počet dokumentů 87 653
Počet textů 14 097 711
Počet vět 275 182 453
Další informace Referenční ANO
Reprezentativní NE (převažuje publicistika)
Rok zveřejnění 2016

Každý korpus SYN obsahuje vždy všechny synchronní psané korpusy řady SYN zveřejněné do doby vzniku dané verze. Korpus SYN verze 4 tedy zahrnuje korpusy SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2010, SYN2013PUB a SYN2015; kromě nich je však jeho součástí také dosud nezveřejněná publicistika převážně z let 2010–2014 v ročních objemech přesahujících 200 mil. slov.

Protože jsou všechny tyto složky navzájem disjunktní (tj. neobsahují stejné texty), je celková velikost korpusu SYN verze 4 dána součtem jejich velikostí, který činí 3,626 miliardy textových slov (tokenů bez interpunkce). Korpus SYN není reprezentativní; v jeho složení dominuje publicistika, což je důsledkem převahy rozsáhlých publicistických korpusů SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2013PUB a publicistické složky z let 2010–2014.

Korpus SYN verze 4 je referenční, a zůstane tedy uživatelům neustále dostupný i po zveřejnění novějších verzí (je ovšem třeba upozornit na postupné zastarávání dodané lingvistické informace, které z referenčnosti zákonitě vyplývá). Jednotlivé verze korpusu SYN budou nadále zveřejňovány pravidelně každý rok s přírůstkem v podobě aktuálních publicistických dat, přičemž tento přírůstek bude označen hodnotou atributu <doc syn> rovnou verzi korpusu SYN, v níž se daný text objevil poprvé; například subkorpus odpovídající výše zmíněné dosud nezveřejněné publicistice tak lze ze SYN verze 4 vytvořit zadáním podmínky syn="v4".

Složení korpusu SYN verze 4

Referenční korpusy psaného jazyka (synchronní a obecné) v pořadí podle doby vzniku
korpus velikost (počet slov) lemmatizace morfologické značky rok zveřejnění charakteristika korpusu
SYN2015 100 mil. ANO ANO 2015 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2010–2014
SYN2013PUB 935 mil. ANO ANO 2013 korpus publicistických textů z let 2005-2009
SYN2010 100 mil. ANO ANO 2010 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2005–2009
SYN2009PUB 700 mil. ANO ANO 2010 korpus publicistických textů z let 1995–2007
SYN2006PUB 300 mil. ANO ANO 2006 korpus publicistických textů z let 1989–2004
SYN2005 100 mil. ANO ANO 2005 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2000–2004
SYN2000 100 mil. ANO ANO 2000 reprezentativní korpus, převažují texty z let 1990–1999

Složení publicistické části korpusu SYN verze 4 pokrývá produkci hlavních celostátních deníků (Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Blesk, Sport), regionálních deníků (především Deníky Bohemia a Moravia z produkce nakladatelství Vltava Labe Media) a nespecializovaných časopisů (Reflex, Respekt, Týden) v letech 1998–2014; celkový počet publicistických titulů je 176. Následující grafy ukazují složení korpusu SYN podle hlavních textových typů v jednotlivých letech a nabízejí bližší pohled na složení publicistické části.

Invalid Link
Složení korpusu SYN verze 4
Invalid Link
Složení publicistické části korpusu SYN verze 4

Struktura a anotace korpusu SYN verze 4

Korpus SYN verze 4 odpovídá korpusu SYN2015 jak způsobem zpracování a strukturace textů, tak i jejich klasifikací, která byla zpětně aplikována na všechny v něm obsažené texty; výjimkou je pouze syntaktická anotace, která byla nahrazena pilotní verzí anotace frazémů. To mj. znamená, že se korpus SYN verze 4 strukturací a anotací textů od svého předchůdce, korpusu SYN verze 3, výrazně liší.

Jak citovat SYN verze 4

Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A.: Korpus SYN, verze 4 z ??. ?. 2016. FIXME Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2016. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz

Hnátková, M. – Křen, M. – Procházka, P. – Skoumalová, H. (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), 160–164. Reykjavík: ELRA. ISBN 978-2-9517408-8-4.

Michal Křen, Olga Richterová

Související odkazy