AplikaceAplikace
Nastavení

Jak začít pracovat s Českým národním korpusem

Portál pro práci s korpusy www.korpus.cz

Ke zdrojům ČNK je možné přístupovat přes portál www.korpus.cz. Z licenčních důvodů je pro plnohodnotnou práci s ČNK třeba bezplatná online registrace (viz odkaz Registrace v horní liště). Bez ní je možné užívat pouze některé nástroje a v omezeném rozsahu.

Veřejný přístup

Bez registrace a vyplněného prohlášení jsou uživatelům k dispozici následující nástroje:

Registrace k plnému přístupu

Plný přístup je zdarma dostupný pro každého, kdo je ochoten projít snadným procesem elektronické registrace a odsouhlasit podmínky užívaní korpusů. Kromě většího spektra korpusů je registrovaným uživatelům k dispozici poradna ČNK a celá řada speciálních funkcí, které nabízí komfortní rozhraní KonText.

Závazné podmínky pro zřízení přístupu ke korpusům ČNK, které vyplývají z licenčních podmínek poskytovatelů textů a dalších platných předpisů:

  1. Zavazuji se, že přístup ke korpusům a dalším zdrojům ČNK použiji výhradně ke studijním, výzkumným, pedagogickým a podobným nekomerčním1) účelům.
  2. V případě publikování konkordancí, kolokací, frekvencí nebo jakýchkoli jiných údajů získaných na základě některého z korpusů ČNK uvedu jako jejich zdroj příslušný korpus a další relevantní práce. Použitá citace přitom nesmí být delší než 100 slov souvislého textu.
  3. Vědecké a kvalifikační práce vytvořené s využitím zdrojů ČNK (korpusů, nástrojů, textů atp.) zanesu do Repozitáře vědeckých publikací založených na ČNK (Biblio).
  4. Přístup ke korpusům ČNK je nepřenosný a je poskytován na omezenou dobu s možností dalšího prodloužení2). ČNK si vyhrazuje právo přístup kdykoliv omezit nebo zrušit.

Máte-li už svoje přihlašovácí jméno a heslo, můžete se přihlásit volbou v horní liště a pokračovat přímo do rozhraní KonText a položit svůj první dotaz. Pomůže vám Kurz práce s korpusovým rozhraním.

Jazyková data

Uživatelům a výzkumným institucím, pro něž není přístup ke korpusům přes některé z poskytovaných rozhraní dostačující, můžeme poskytnout také jazyková data připravená „na míru“. Jde o datové balíčky odvozené od zveřejněných korpusů způsobem, který respektuje omezení vyplývající z uzavřených dohod a z dalších platných předpisů. Konkrétní licencování záleží především na povaze poskytnutých dat. Pokud máte o jazyková data ČNK zájem, napište nám!


1)
Za komerční účely se nepovažuje použití frekvenčních či jiných souhrnných údajů a/nebo omezeného kontextu jednotlivých konkordancí pro literární tvorbu a/nebo vytváření a vylepšování slovníků, gramatik a podobných jazykovědných, pedagogických či didaktických příruček, jsou-li tyto údaje a/nebo kontexty použity v odůvodněné míře a není-li jejich použití v rozporu s Autorským zákonem.
2)
Expirace účtu se automaticky posouvá s každým přihlášením do libovolné aplikace ČNK.