AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus InterCorp verze 11

Název čeština jádro čeština kolekce cizí jazyky jádro cizí jazyky kolekce
Pozice Počet tokenů 132 508 429 115 574 528 340 554 768 1 550 923 096
Počet slovních tvarů 106 898 538 88 872 779 283 075 338 1 225 361 750
Struktury Počet dokumentů 1 564 28 3 494 261
Počet textů 1 564 107 488 3 494 1 841 341
Počet vět 9 193 433 13 556 382 21 000 997 142 734 659
Další informace referenční ANO
reprezentativní NE (různé textové typy)
rok zveřejnění 2018
cizích jazyků 39
tagovaných jazyků 26
jazyky s lemmaty 25

Přístup k textům

Po registraci na stránce Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK lze korpus prohledávat přes webové rozhraní. Registrace platí pro všechny veřejně přístupné korpusy ÚČNK. Máte-li uživatelské jméno a heslo k české části Českého národního korpusu, další registraci pro paralelní korpus nepotřebujete.

InterCorp je přístupný přes běžný webový prohlížeč z jednotného vyhledávacího rozhraní KonText pomocí speciálního dotazovacího formuláře pro paralelní korpusy.

Texty z korpusu InterCorp lze získat po podpisu licenčního ujednání pro neziskové účely také v podobě dvojjazyčných souborů náhodně seřazených dvojic vět. Zájemci se mohou obrátit na Martina Vavřína.

Obvykle jednou ročně vychází nová verze InterCorpu. V každé nové verzi roste objem textů, případně i počet jazyků a rozsah anotace. Předchozí verze jsou přitom stále dostupné; od verze 6 dál přitom budou všechny původní zůstávat stále dostupné.

Jak citovat

Budeme rádi, když k výsledkům práce, při níž využijete korpus InterCorp, připojíte odkaz na stránky projektu www.korpus.cz/intercorp a k odborným publikacím odkaz na tento článek:

ČERMÁK, F. – ROSEN, A. (2012). The case of InterCorp, a multilingual parallel corpus. International Journal of Corpus Linguistics. Vol. 13, no. 3, p. 411–427 (bibtex, elektronické vydání na serveru ingentaConnect, verze před tiskem).

Seznam další literatury najdete v Repozitáři bibliografických informací založených na ČNK. Každý odkaz na práci využívající InterCorp je vítán, viz podrobnosti.

Při citaci konkrétní části InterCorpu uveďte jako citaci údaj, který je zobrazen v popisu korpusu v rozhraní KonText, např.:

ROSEN, A. – VAVŘÍN, M. – ZASINA, A. J. Korpus InterCorp – čeština 1), verze 11 z 19. 10. 2018. Ústav Českého národního korpusu, FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://www.korpus.cz

Obsah korpusu

Jádrem korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. kolekce. Ve verzi 11 jsou k dispozici tyto kolekce:

Tyto texty jsou zarovnány jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají. Kolekce také neobsahují všechny texty z původního zdroje, např. ty, které nemají český protějšek. Některé texty z korpusů Acquis Communautaire a Europarl byly rovněž částečně opraveny nebo vytříděny, takže se mohou ve srovnání s původním zdrojem lišit podobou i rozsahem. Podobně byla zredukována i databáze OpenSubtitles, kde jsme navíc u každého titulu převzali z více verzí překladu jen jednu. Zato byly doplněny některé metainformace, které v původním zdroji chyběly, ale daly se zjistit z kontextu nebo jiných zdrojů. Došlo rovněž k rozdělení Syndicate a PressEurop na jednotlivé ročníky, čímž se navýšil počet dokumentů v kolekcích.

Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je tedy tzv. pivot, česká verze textu (originál nebo překlad) je zarovnána s jednou nebo více verzemi cizojazyčnými. Celkový rozsah zpřístupněné části korpusu ve verzi 11 ze září 2018 činí 283 milionů slov v zarovnaných cizojazyčných textech v jádru a 1 225 milionů slov v zarovnaných cizojazyčných textech v kolekcích (viz historie verzí). Rozložení textů v rámci jádra a v jednotlivých kolekcích je znázorněno na následujících grafech. Čísla v grafech ukazují velikost v milionech slov.

Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro i kolekce
Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro
Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – kolekce

Velikost korpusu v tisících slov

Zkratka Jazyk Jádro Syndicate Presseurop Acquis Europarl Subtitles Bible Celkem
ar arabština 34 0 0 0 0 0 0 34
be běloruština 4 426 0 0 0 0 0 0 4 426
bg bulharština 6 780 0 0 13 577 9 083 0 0 29 441
ca katalánština 5 596 0 0 0 0 0 736 6 332
da dánština 5 595 0 0 20 313 13 916 14 429 657 54 910
de němčina 34 915 4 457 2 483 20 610 13 088 8 392 724 84 669
el řečtina 0 0 0 23 853 15 404 23 709 0 62 966
en angličtina 27 968 4 604 2 670 22 902 15 576 52 105 730 126 555
es španělština 23 349 5 322 2 859 26 262 16 249 36 650 0 110 691
et estonština 0 0 0 14 896 10 899 10 298 0 36 093
fi finština 4 585 0 0 15 489 10 175 15 098 544 45 890
fr francouzština 17 213 5 391 3 046 26 200 17 179 25 986 764 95 779
he hebrejština 0 0 0 0 0 16 221 0 16 221
hi hindština 409 0 0 0 0 0 0 409
hr chorvatština 20 147 0 0 0 0 19 048 571 39 767
hu maďarština 5 783 0 0 17 852 12 198 21 115 0 56 948
is islandština 0 0 0 0 0 1 581 0 1 581
it italština 11 400 1 141 2 747 23 771 15 494 14 700 684 69 937
ja japonština 1 198 0 0 0 0 477 0 1 675
lt litevština 287 0 0 17 316 11 213 558 471 29 844
lv lotyština 2 523 0 0 17 522 11 682 280 0 32 008
mk makedonština 6 508 0 0 0 0 1 877 0 8 385
ms malajština 0 0 0 0 0 3 521 0 3 521
mt maltština 0 0 0 13 953 0 0 0 13 953
nl nizozemština 13 689 711 2 953 23 416 15 558 29 373 717 86 416
no norština 6 675 0 0 0 0 0 721 7 397
pl polština 24 292 0 2 378 19 594 12 811 26 572 583 86 230
pt portugalština 4 032 520 3 000 27 301 16 485 43 392 760 95 489
rn romština 14 0 0 0 0 0 0 14
ro rumunština 3 888 0 2 738 8 092 9 446 34 128 0 58 292
ru ruština 7 062 3 768 0 0 0 6 887 565 18 282
sk slovenština 8 545 0 0 18 401 12 734 5 134 561 45 376
sl slovinština 3 534 0 0 18 485 12 241 17 023 0 51 282
sq albánština 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
sr srbština 10 661 0 0 0 0 20 727 0 31 388
sv švédština 12 396 0 0 19 609 13 840 14 694 638 61 178
tr turečtina 0 0 0 0 0 21 190 0 21 190
uk ukrajinština 9 571 0 0 0 0 245 596 10 411
vi vietnamština 0 0 0 0 0 1 474 0 1 474
celkem 283 075 30 044 27 189 428 621 278 178 539 250 11 593 1 676 293
cs čeština 106 899 4 124 2 310 19 085 12 188 50 604 562 195 771
CELKEM 389 974 30 073 27 184 428 482 277 458 539 489 11 585 1 704 208

Pozn.: U českých textů se počítají slova jen jednou za každý text, i když má více cizojazyčných protějšků.

Morfosyntaktická anotace

Texty v níže uvedených jazycích jsou opatřeny morfologickou anotací. Formát a často i význam kategorií zakódovaných do morfologických značek se liší od češtiny. U každého jazyka proto uvádíme i odkaz na popis příslušné sady značek. Popis značek je dostupný i z vyhledávacího rozhraní KonText, přepnete-li na pokročilý dotaz.

Jazyk Značky Lemmata Stručný popis Podrobný popis Nástroj
angličtina anglicky anglicky + dodatky TreeTagger
běloruština anglicky****) UDPipe
bulharština anglicky TreeTagger
čeština česky a anglicky anglicky Morče
estonština estonsky a anglicky TreeTagger
finština anglicky*) anglicky*) OMorFi +HunPOS
francouzština anglicky TreeTagger
chorvatština anglicky ReLDI Tagger
islandština anglicky IceStagger
italština anglicky TreeTagger
japonština anglicky MeCab
katalánština anglicky TreeTagger
lotyština lotyšsky LVTagger
maďarština anglicky RFTagger
němčina anglicky **) německy RFTagger
nizozemština anglicky nizozemsky TreeTagger
norština anglicky a norsky VISL
polština anglicky a polsky anglicky Morfeusz, TaKIPI
portugalština španělsky TreeTagger
ruština anglicky anglicky ***) TreeTagger
slovenština slovensky slovensky Radovan Garabík, Morče
slovinština anglicky ToTaLe
srbština anglicky ReLDI Tagger
španělština anglicky TreeTagger
švédština švédsky a anglicky Stagger
ukrajinština anglicky****) UDPipe

*) Morfologické značky jsou v korpusu uvedeny v kondenzované podobě, např. V:Sg:Nom:Act:PrfPrc:Pos odpovídá zápisu s atributy [POS=V] [NUM=SG] [CASE=NOM] [VOICE=ACT] [PCP=PRFPRC] [CMP=POS]. Podobně Pron:Pers:Sg:Ade:Up odpovídá zápisu [POS=PRON] [SUBCAT:PERS] [NUM:SG] [CASE=ADE] [CASECHANGE=UP].

**) Uvnitř jedné morfologické značky používáme jako oddělovač jednotlivých kategorií dvojtečku místo tečky, tedy např. ADJA:Pos:Nom:Sg:Fem.

***) Značky v korpusu někdy neodpovídají značkám uvedeným v podrobném popisu. V korpusu se zanedbávají některé morfologické kategorie, např. zájmena jsou vždy označkována jen jako „P-“. Všechny značky, tak jak se užívají v korpusu, jsou uvedeny ve stručném popisu.

****) Značka je uvedena ve formátu UD (Universal Dependencies), jednotlivé části značky jsou odděleny svislítkem (|), např. tvar школы v genitivu singuláru je značkován takto: NOUN|Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing. Dotaz lze formulovat tak jako u jiných jazyků, tedy na řetězec znaků, např. [tag="NOUN.*Case=Gen\|Gender=Fem.*"] nebo lze specifikovat jednotlivé části značky zvlášť, tedy např. [tag="Case=Gen" & tag="NOUN" & tag="Gender=Fem"] (na pořadí kategorií nezáleží). Výsledek je v obou případech stejný.

Rozdíly mezi formátem značek v dokumentaci a v korpusu jsou i u některých jiných jazyků. Před zadáním dotazu na značku si formát značky prosím ověřte. Na stránce s výsledky libovolného dotazu zaškrtněte v menu Zobrazení/Korpusová nastavení… mezi Pozičními atributy volbu tag a v Možnostech zobrazení vyberte pro každý token.

U textů se značkami, případně lemmaty, mohou přímočaře formulované dotazy na spřežková slova zůstat bez odpovědi. To se týká například anglických tvarů can't nebo I'm, které tagger rozdělí na dvě slova (ca+n't a I+'m) s odpovídajícími lemmaty a značkami. Podobně je tomu i s polskými tvary typu byłam nebo gdybyś (rozděleno na była+m a gdyby+ś). Je třeba počítat i s chybným rozdělením: gdzie+ś za Wisłą. Dotaz na celou spřežku je nutné zadat jako Fráze a části spřežky oddělit mezerou. Lemmatem a značkou jsou opatřeny jen části spřežky.

Morfologické značky obsahující znaky, které mají v regulárních výrazech zvláštní význam, např. $ v anglické značce wp$, je třeba v dotazech zadávat za zpětné lomítko, tedy např. takto: tag="wp\$"

Strukturní atributy

StrukturaAtributPopisMožné hodnoty
docdoc.ididentifikátor dokumentu příjmení_autora-zkrácený_název_textu / _ACQUIS / _EUROPARL / _PRESSEUROP_ročník / _SUBTITLES / _SYNDICATE_ročník / _OT / _NT
text.ididentifikace textupříjmení_autora-zkrácený_název_textu:0 / _ACQUIS:číslo / _EUROPARL:číslo / _PRESSEUROP:číslo / _SUBTITLES:číslo / _SYNDICATE_ročník:název / _OT:kniha / _NT:kniha
text.authorautor textupříjmení, jméno
text.titleúplný název textutext
text.langjazyk textuar / be / bg / ca / cs / da / de / el / en / es / et / fi / fr / he / hi / hr / hu / is / it / ja / lt / lv / mk / ms / mt / nb / nl / no / pl / pt / rn / ro / ru / sk / sl / sq / sr / sv / sy / tr / uk / vi / zh
text.versionverze textučíslo
text.groupjádro/kolekce Core / Acquis / Europarl / PressEurop / Subtitles / Syndicate / Bible
text.publishervydavateltext
text.pubplacemísto vydánítext
text.pubDateYearrok vydáníčíslo
text.pubDateMonthměsíc vydáníčíslo
text.origyearrok vytvoření originálučíslo
text.isbnISBNčíslo
text.txtypetyp textudiscussions - transcripts / drama / fiction / journalism - commentaries / journalism - news / legal texts / nonfiction / other / poetry / subtitles / religious
text.commentpoznámkatext
text.originaloriginální verze?Yes / No
text.srclangjazyk origináluar / as / az / be / bg / bl / bn / bo / bs / bt / ca / cr / cs / ct / cz / da / de / dk / eb / el / en / es / et / eu / fa / fi / fr / ga / gr / he / hi / hr / hu / hy / id / ie / is / it / ja / ka / ko / ku / lt / lv / mk / mn / ms / mt / my / ni / nl / no / pl / po / ps / pt / rm / rn / ro / ru / se / sk / sl / sq / sr / sv / ta / th / ti / tl / tr / tu / uk / un / ur / vi / zh
text.translatorpřekladatelpříjmení, jméno
text.transsexpohlaví překladateleF / M
text.authsexpohlaví autoraF / M
text.transcommentpoznámka k překladutext
text.collectiontitlenázev kolekcetext
text.volumečíslo svazkučíslo
text.pagespočet strančíslo
text.lang_varvarieta jazykade-AT / de-CH / de-DE / en-AU / en-CA / en-GB / en-UM / en-US / es-ES / es-MX / es-PE / fr-BE / fr-FR / it-CH / it-IT / nl-BE / nl-NL / nn-NO / nb-NO / pt-BR / pt-PT / sr-Latn-RS / sy-Cyrl-RS
text.wordcountpočet slovčíslo
divdiv.ididentifikátor oddílu (Bible) _NT / _OT:kapitola
div.typetyp oddílu (kapitola)chapter
pp.ididentifikátor odstavcedoc:text:div:par
ss.ididentifikátor větydoc:text:div:par:sent
hihi.rendřez písmaitalic / bold / bold italic
lblb.ididentifikátor verše (Bible)book:chapter:verse

Poděkování

Děkujeme za možnost využívat následující texty a software:

Texty:

 • za možnost zařadit do korpusu nejnovější (13. opravené) vydání Českého ekumenického překladu Bible z roku 2016 děkujeme České biblické společnosti, zvláště Petru Fryšovi
 • beletristické texty v řadě slovanských i jiných jazyků z korpusu ASPAC – Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus – zvláštní poděkování patří Adrianu Barentsenovi
 • publicistické texty ve více jazycích z webových stránek Project Syndicate
 • publicistické texty ve více jazycích ze serveru VoxEurop
 • právnické texty v jazycích EU z korpusu JRC-ACQUIS
 • jednání Evropského parlamentu z korpusu EuroParl
 • slovensko-české konkordance ze Slovenského národního korpusu
 • povídky ve více jazycích z projektu Můj rok 1989 z Goethe Institutu
 • za více textů v česko-litevské části korpusu a za práci Jiřího Levého Umění překladu ve více jazycích vděčíme Patricku Cornessovi
 • román George Orwella 1984 ve více jazycích z korpusu Multext-East
 • ukrajinské a polské texty z korpusu PolUkr
 • norské texty z nakladatelství Forlaget Oktober
 • filmové titulky z databáze Open Subtitles

Předzpracování:

 • editor paralelních textů InterText (autor Pavel Vondřička)
 • zarovnávač Hunalign
 • větný segmentátor pro češtinu (autor Pavel Květoň)
 • větný segmentátor pro norštinu (autoři Jarle Ebeling a Pavel Vondřička)
 • větný segmentátor Punkt pro všechny ostatní jazyky ze sady Natural Language Toolkit

Značkovače / lemmatizátory:

 • MorfFlex, Morče a LanGr pro češtinu
 • TreeTagger pro angličtinu, bulharštinu, estonštinu, francouzštinu, italštinu, katalánštinu, nizozemštinu, portugalštinu (s poděkováním Pablu Gamallovi), ruštinu a španělštinu
 • Morfeusz a TaKIPI pro polštinu
 • HunPOS pro finštinu a další jazyky
 • tagger pro slovenštinu (s poděkováním Radovanu Garabíkovi)
 • tagger pro norštinu
 • totale pro slovinštinu (s poděkováním Tomaži Erjavcovi)
 • RFTagger pro němčinu a maďarštinu
 • OMorFi pro finštinu (s poděkováním Filipu Ginterovi)
 • Stagger a IceStagger pro švédštinu a islandštinu (s poděkováním Robertu Östlingovi)
 • RelDI tagger pro chorvatštinu a srbštinu (s poděkováním Nikolovi Ljubešićovi)
 • LVTagger pro lotyštinu (s poděkováním Pēterisu Paikensovi a Michalu Škrabalovi)
 • UD Pipe pro běloruštinu a ukrajinštinu (s poděkováním Bohdanu Moskalevskému)
 • MeCab a Unidic pro japonštinu

Viz též

InterCorpVerze 10Verze 9Verze 8Verze 7Verze 6Verze 5Verze 4Verze 3Historie verzí

Původní stránky projektu InterCorp jsou stále zde.

1)
Vložte konkrétní jazyky.