AplikaceAplikace
Nastavení

Atribut eparent – efektivní rodič: určení řídícího tokenu

Syntaktický atribut eparent (efektivní rodič) určuje relativní pozici nejbližšího autosémantického řídícího tokenu v závislostní syntaktické struktuře.

Atribut eparent se určuje pouze u autosémantických slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce) a při určování efektivního rodiče hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci ap. Hodnoty atributu eparent jsou stejné jako u atributu parent:

  • 0 vyjadřuje závislost na „kořeni“ věty, tj. daný token není závislý na žádném jiném tokenu ve větě (kromě technické závislosti na předložce či spojce)
  • záporná čísla (-1, -2, …) vyjadřují, že se efektivní rodič nachází vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.)
  • kladná čísla (+1, +2, …) vyjařují, že se efektivní rodič nachází vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.)

V CQL je před znak + nutno doplnit zpětné lomítko „\“, takže např. dotaz na efektivního rodiče ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: [eparent="\+[2-4]"].

V následující větě jsou hodnoty atributu eparent uvedeny u relevantních tokenů za lomítkem:

Podáváme/0 s rýží/-2 a čerstvou/+1 petrželkou/-5 .

V případě, že je token závislý na uzlu, který reprezentuje koordinaci či apozici (tedy jeho přímým rodičem je uzel s afun Coord nebo Apos), ale není součástí koordinace, znamená to, že rozvíjí všechny členy koordinace (svatí Cyril a Metoděj). Pak má efektivních rodičů více (a také více souvisejících atributů ep_tag, ep_lemma a ep_afun), což je v atributu vyjádřeno znakem "|", tzv. svislítkem:

působili svatí/+1|+3 Cyril/-2 a/ Metoděj/-4.

Při vyhledávání v KonTextu ale stačí uvést jen jednu z těchto „multihodnot“, výše uvedené spojení by tak bylo nalezeno např. dotazy [eparent="\+1"], [eparent="\+3"], [ep_lemma="Metoděj"] ap.

Na atribut eparent jsou navázány další atributy: ep_tag, ep_lemma a ep_afun: tag, lemma a syntaktická funkce efektivního rodiče.

Tomáš Jelínek