Nastavení

Pro školy

Stránka Pro školy slouží jako repositář cvičení pro výuku jazyků pomocí jazykových korpusů. Je určena především učitelům ZŠ i SŠ, kteří chtějí osvěžit své jazykové hodiny cvičeními, jež jsou založena na aktuálním jazykovém úzu a využívají nejmodernějších poznatků o jazyce.

Korpusová cvičení mají mnoho výhod:

 • vycházejí ze skutečného jazykového úzu (oproti učebnicovým cvičením, která často obsahují vymyšlené modelové věty)
 • jsou pro žáky i studenty atraktivní (vzhledem k využití počítače a online aplikací, které využívají i názornou grafiku, např. SyD)
 • umožňují přemýšlet o jazyce a jeho zákonitostech jinak (třeba díky srovnání rozdílností mluveného a psaného jazyka nebo s ohledem na typická slovní spojení, tzv. kolokace)
 • jsou v souladu s nejnovějšími trendy ve výuce, tzv. DDL (data-driven learning)
 • využívají mnoho typů textu, od dětské literatury přes publicistiku až po odbornou literaturu
 • zahrnují i příklady ze spontánní mluvy v různých regionech (na základě přepisů autentických rozhovorů nahraných po celé zemi)

Korpusy lze ve výuce využívat více způsoby – buď přímo s využitím počítače (žáci tedy pracují online na počítači/tabletu/mobilu) nebo projektoru (počítač s projektorem má k dispozici pouze učitel), nebo nepřímo na základě předem vytvořených a připravených korpusových cvičení (lze je stáhnout, vytisknout a rozdat jako klasická cvičení na papíře). Repositář zahrnuje všechny zmíněné tipy cvičení.

Cíl a struktura repositáře

Stránka Pro školy je zaměřena především na výuku mateřského jazyka (L1), tj. češtiny na českých školách, ale také na výuku cizího jazyka (L2), a to jak češtiny pro cizince (ČCJ), tak i dalších jazyků, tradičně vyučovaných v ČR. Na stránce budou pravidelně přibývat nová připravená cvičení a tipy, jak využít korpusy a korpusové nástroje ve výuce. U všech cvičení je uvedeno, zda vyžadují online přístup k počítači/tabletu/mobilu, projektor nebo zda stačí pouze tužka a papír (v případě, že učitel nemá k dispozici počítačovou učebnu ani projektor). Cvičení, u nichž je potřeba využívat online korpus nebo korpusové aplikace, se výborně hodí jako domácí úkol, neboť žáci a studenti v naprosté většině případů mají přístup k internetu a interaktivní typ úloh je baví a motivuje více než klasická papírová cvičení.

Pro vyhledání vhodného cvičení jsou na stránce Pro školy k dispozici štítky, podle nichž lze filtrovat. Učitel si tak může zvolit nejen jazyk, ale také věkovou kategorii, jazykovou oblast, úroveň (především u výuky cizích jazyků) a typ cvičení. Typy korpusových cvičení vycházejí z klasifikace cvičení pro L2 Pavlíny Vališové a jsou doplněny o specifické typy úloh pro výuku mateřského jazyka.

Typy cvičení

Zde je stručný přehled typů cvičení, která lze na stránce Pro školy nalézt:

 • pozorování: cvičení zaměřené na rozpoznání významu a užití slova či více slov v kontextu na základě vybraného souboru vět z jazykového korpusu
 • porovnávání: cvičení zaměřené na srovnání významu a užití dvou a více slov (např. synonym), případně více významů jednoho slova (na základě paralelních korpusů)
 • doplňování: cvičení zaměřené na správné určení vhodného chybějícího slova nebo slov na základě kontextu
 • spojování: cvičení zaměřené na vyhodnocení kontextu, v němž se slovo používá, na základě spojování levého a pravého okolí slova
 • mix: cvičení kombinující více typů
 • psaní: cvičení zaměřené na písemný projev
 • mluvení: cvičení zaměřené na ústní projev
 • zařazování: cvičení zaměřené na volbu adekvátního užití slova či slovního spojení v kontextu, typu jazyka či určitém textovém typu
 • hledání: cvičení využívající přímo online jazykový korpus s cílem najít v textech zvolené slovo či slovní spojení a zjistit tak co nejvíce informací o jeho použití

Na stránce Pro školy je také odkaz na online formulář, kam můžou zájemci zadávat své tipy na další cvičení nebo na vylepšení stránky.