AplikaceAplikace
Nastavení

Pro školy

Stránka Pro školy slouží jako repositář cvičení pro výuku jazyků pomocí jazykových korpusů. Je určena především učitelům ZŠ i SŠ, kteří chtějí osvěžit své jazykové hodiny cvičeními, jež jsou založena na aktuálním jazykovém úzu a využívají nejmodernějších poznatků o jazyce.

Korpusová cvičení mají mnoho výhod:

 • vycházejí ze skutečného jazykového úzu (oproti učebnicovým cvičením, která často obsahují vymyšlené modelové věty)
 • jsou pro žáky i studenty atraktivní (vzhledem k využití počítače a online aplikací, které využívají i názornou grafiku, např. SyD)
 • umožňují přemýšlet o jazyce a jeho zákonitostech jinak (třeba díky srovnání rozdílností mluveného a psaného jazyka nebo s ohledem na typická slovní spojení, tzv. kolokace)
 • jsou v souladu s nejnovějšími trendy ve výuce, tzv. DDL (data-driven learning)
 • využívají mnoho typů textu, od dětské literatury přes publicistiku až po odbornou literaturu
 • zahrnují i příklady ze spontánní mluvy v různých regionech (na základě přepisů autentických rozhovorů nahraných po celé zemi)

Korpusy lze ve výuce využívat více způsoby – buď přímo s využitím počítače (žáci tedy pracují online na počítači/tabletu/mobilu) nebo projektoru (počítač s projektorem má k dispozici pouze učitel), nebo nepřímo na základě předem vytvořených a připravených korpusových cvičení (lze je stáhnout, vytisknout a rozdat jako klasická cvičení na papíře). Repositář zahrnuje všechny zmíněné tipy cvičení.

Cíl a struktura repositáře

Stránka Pro školy je zaměřena především na výuku mateřského jazyka (L1), tj. češtiny na českých školách, ale také na výuku cizího jazyka (L2), a to jak češtiny pro cizince (ČCJ), tak i dalších jazyků, tradičně vyučovaných v ČR. Na stránce budou pravidelně přibývat nová připravená cvičení a tipy, jak využít korpusy a korpusové nástroje ve výuce. U všech cvičení je uvedeno, zda vyžadují online přístup k počítači/tabletu/mobilu, projektor nebo zda stačí pouze tužka a papír (v případě, že učitel nemá k dispozici počítačovou učebnu ani projektor). Cvičení, u nichž je potřeba využívat online korpus nebo korpusové aplikace, se výborně hodí jako domácí úkol, neboť žáci a studenti v naprosté většině případů mají přístup k internetu a interaktivní typ úloh je baví a motivuje více než klasická papírová cvičení.

Pro vyhledání vhodného cvičení jsou na stránce Pro školy k dispozici štítky, podle nichž lze filtrovat. Učitel si tak může zvolit nejen jazyk, ale také věkovou kategorii, jazykovou oblast, úroveň (především u výuky cizích jazyků) a typ cvičení. Typy korpusových cvičení vycházejí z klasifikace cvičení pro L2 Pavlíny Vališové a jsou doplněny o specifické typy úloh pro výuku mateřského jazyka.

Typy cvičení

Zde je stručný přehled typů cvičení, která lze na stránce Pro školy nalézt:

 • pozorování: cvičení zaměřené na rozpoznání významu a užití slova či více slov v kontextu na základě vybraného souboru vět z jazykového korpusu
 • porovnávání: cvičení zaměřené na srovnání významu a užití dvou a více slov (např. synonym), případně více významů jednoho slova (na základě paralelních korpusů)
 • doplňování: cvičení zaměřené na správné určení vhodného chybějícího slova nebo slov na základě kontextu
 • spojování: cvičení zaměřené na vyhodnocení kontextu, v němž se slovo používá, na základě spojování levého a pravého okolí slova
 • mix: cvičení kombinující více typů
 • psaní: cvičení zaměřené na písemný projev
 • mluvení: cvičení zaměřené na ústní projev
 • zařazování: cvičení zaměřené na volbu adekvátního užití slova či slovního spojení v kontextu, typu jazyka či určitém textovém typu
 • hledání: cvičení využívající přímo online jazykový korpus s cílem najít v textech zvolené slovo či slovní spojení a zjistit tak co nejvíce informací o jeho použití

Na stránce Pro školy je také odkaz na online formulář, kam můžou zájemci zadávat své tipy na další cvičení nebo na vylepšení stránky.

Jak citovat Pro školy

Lucie Lukešová (ed.) (2017): Pro školy - repozitář korpusových cvičení. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/proskoly>.