AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Jak citovat korpusy zpřístupňované ČNK

Zobrazení informace o korpusu včetně citačních údajů v rozhraní KonText

Způsoby citování korpusů

Existují v zásadě dva způsoby, jakým korpusy při vědecké práci citovat:

  1. uvedení korpusu jako pramene či zdroje dat;
  2. uvedení odkazu na konkrétní článek, který popisuje vznik korpusu a jeho složení.

Volba mezi těmito dvěma možnostmi je na zvážení uživatele a záleží také na konkrétním účelu citace; samozřejmě je možné oba způsoby kombinovat. Konkrétní podobu citace najdete jednak v této wiki na stránce věnované konkrétnímu korpusu a jednak v rozhraní KonText po kliknutí na odkaz s názvem korpusu.

Citace ad 1) je uvedena vždy, citace ad 2) pouze v KonTextu a jen pro většinu korpusů; chybí tedy v případě, kdy se žádný článek s popisem korpusu nepodařilo dohledat. Kromě konkrétního bibliografického údaje však můžete u některých korpusů v KonTextu najít přímo webový odkaz na adresu, z níž je možné článek stáhnout.

Citování nereferenčních korpusů

Při citování nereferenčních korpusů, které nejsou neměnným referenčním zdrojem, je potřeba uvádět také číslo verze a čas přístupu podobně jako v případě citování webových stránek. Aktuální verze je u každého nereferenčního korpusu vždy k dispozici v rozhraní KonText jako součást citační informace.

Při citaci konkrétního díla lze použít také seznam zdrojů korpusu SYN2000, SYN2005 nebo SYN2010.

Lemmatizace a tagování

Používáte-li lemmatizaci nebo morfologické značky (atributy lemma nebo tag v korpusech řady SYN), citujte také následující publikace:

Jan Hajič: Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha 2004.

Tomáš Jelínek (2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. In: Naše řeč, 91, 1, pp. 13–20.

Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel Květoň: The Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing. ACL 2007, Praha. pp. 67–74.

Vladimír Petkevič (2006): Reliable Morphological Disambiguation of Czech: Rule-Based Approach is Necessary. In: Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (Šimková M. ed.). Veda, Bratislava, pp. 26–44.

Citování speciálních aplikací

Program SyD

Cvrček, V. – Vondřička, P.: SyD - Korpusový průzkum variant. FF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.

Cvrček, V. – Vondřička, P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, s. 184–195.

Program Morfio

Cvrček, V. – Vondřička, P.: Morfio. FF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>.

Cvrček, V. – Vondřička, P. (2013): Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. Gramatika a korpus 2012. Gaudeamus. Hradec Králové.

Program KWords

Cvrček, V. – Vondřička, P.: KWords. FF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <http://kwords.korpus.cz>.

Program Treq

Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <http://treq.korpus.cz>.

Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. Časopis pro moderní filologii 99 (2), 245–260.