AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus CzeSL-plain

Žákovský korpus CzeSL-plain (Czech as a Second Language, plain = bez anotace) je jedním z výstupů projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s finanční podporou Strukturálních fondů EU (ESF) a státní rozpočtu České republiky.

Na vzniku korpusu se podílela Technická univerzita v Liberci jako příjemce podpory, Univerzita Karlova v Praze a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka jako partneři a také řada základních a středních škol, občanských sdružení a dalších institucí i individuálních spolupracovníků.

Korpus obsahuje v revidované verzi 2 celkem asi 2,3 mil. pozic (podrobnější údaje viz tabulka) a zahrnuje tři subkorpusy, rozlišené jako texty tří typů. Verzi 1 lze zájemcům zpřístupnit na požádání. Důvodem revize bylo to, že do částí ciz a rom verze 1 bylo omylem zařazeno několik desítek slohových prací českých žáků.

Texty nerodilých mluvčích (část ciz) z korpusu CzeSL-plain jsou doplněny o novější texty a zpřístupněny zvlášť v korpusu czesl-sgt, který je opatřen metadaty a automaticky provedenou morfosyntaktickou a chybovou anotací, včetně identifikace a opravy chybných tvarů. Texty z korpusu CzeSL-plain jsou dostupné také z repozitáře LINDAT-Clarin jako AKCES 3 a AKCES4. Viz též CzeSL – a Learner Corpus of Czech.

Text types, textové typy

Texty jsou tříděny do tří kategorií:

  • ciz – přepisy písemných prací (esejů) nerodilých mluvčích, které vznikly v souvislosti s jazykovým vyučováním v kurzech různého druhu a úrovně;
  • kval – odborné texty získané od nerodilých mluvčích studujících na českých vysokých školách v navazujícím magisterském či doktorském studiu;
  • rom – přepisy školních písemných prací romských žáků z oblastí ohrožených sociálním vyloučením.

Další údaje o autorovi textu a textu samotném (metadata) v tomto korpusu nejsou uvedeny.

Vnitřní struktura korpusu CzeSL-plain dle textových typů

Typ textu Počet textů (verze 2 / verze 1) Počet pozic (slova + interpunkce; verze 2 / verze 1)
ciz – eseje cizinců 8 109 / 8 863 1 160 701 / 1 314 901
kval – odborné kvalifikační práce 174 / 176 731 816 / 731 816
rom – slohové práce romských žáků 4 105 / 4 420 428 161 / 428 161
CELKEM 12 388 / 13 459 2 320 678 / 2 474 878

Ve všech třech skupinách jde o projevy mluvčích, kteří si češtinu (dosud) neosvojili na úrovni odpovídající úrovni dospělého rodilého mluvčího. Korpus má tedy povahu korpusu akvizičního a může sloužit jednak výzkumu v oblasti osvojování a vyučování jazyka, jednak pedagogickým účelům; první dva soubory dat se týkají češtiny jako jazyka druhého/cizího a řadí CzeSL typově k akvizičním korpusům L2 (tj. korpusům žákovským/studijním), třetí soubor dat k akvizičním korpusům L1 (v případě sledovaných romských žáků se o češtině neuvažuje jako o cizím jazyce). Jde o první veřejně přístupný korpus tohoto typu pro češtinu.

Sběr textů, jejich přepis a anotace

Texty byly sbírány v letech 2009–-2012, vznikaly ve školním kontextu, tedy ve formálním prostředí; do korpusu byly zařazeny se souhlasem příslušných institucí a jednotlivců.

Eseje a školní písemné práce byly získávány v rukopisné podobě, skenovány a přepisovány do elektronické podoby. Odborné texty od nerodilých mluvčích byly získávány od autorů přímo v elektronické podobě a nebyly tvořeny v souvislosti s jazykovým vyučováním či přímo pro korpus; nelze tedy vyloučit, že jejich konečná podoba byla ovlivněna automatickým jazykovým korektorem.

Korpus CzeSL-plain neobsahuje žádnou lingvistickou anotaci. Vzhledem k přítomnosti některých kódů z přepisu rukopisných originálů a také kvůli způsobu kódování některých cizích a nestandardních znaků je někdy počet znaků v korpusu větší než v původním textu, např. řetězec … stojí místo výpustky (…), &priv; označuje anonymizovaný údaj (vlastní jméno), &img; místo, kde byl v rukopisu obrázek, &unclear; nerozpoznané slovo nebo pasáž, &rdot; malé písmeno r s tečkou nad písmenem aj.

Jak citovat CzeSL

Šebesta, K. – Bedřichová, Z. – Hana, J. – Hlaváčková, E. – Hnátková, M. – Hrdlička, M. – Janeš, P. – Jelínek, T. – Křen, M. – Lábus, V. – Lundáková, K. – Petkevič, V. – Pierscieniak, P. – Procházka, P. – Rosen, A. – Skoumalová, H. – Škodová, S. – Šormová, K. – Štindlová, B.: CZESL-PLAIN: akviziční korpus psané češtiny, zvl. přepisů písemných projevů nerodilých mluvčích, verze 2 z 22. 1. 2014. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2012. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz.

Související odkazy