AplikaceAplikace
Nastavení

Václav Cvrček

Členství/membership: Pražský lingvistický kroužek (Prague Linguistic Circle), AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages), IATC (International Association of Teachers of Czech)

Členství v radách/Board membership: Korpus - gramatika - axiologie, Slovenščina 2.0

Nástroje (Tools and applications)

Monografie/knihy (Monographs/books)

 • Cvrček, V. – Laubeová, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková, A. – Zasina, A. J.: Registry v češtině /Registers in Czech/. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, (233 s.). ISBN: 978-80-7422-754-7
 • Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Springer. Cham 2018. ISBN: 978-3-319-98016-4; DOI: 10.1007/978-3-319-98017-1
 • Cvrček, V.: Kvantitativní analýza kontextu. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2013. ISBN: 978-80-7422-264-1
 • Cvrček, V. - Cvrčková Porkertová, L.: Velký slovník rýmů /Rhyming dictionary/. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. ISBN 978-80-7422-095-1
 • Čermák, F. - Cvrček, V. - Schmiedtová, V. (eds): Slovník komunistické totality /Dictionary of Communist Regime/. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010. ISBN 978-80-7422-060-9
 • Cvrček, V. - Kodýtek, V. - Kopřivová, M. - Kováříková, D. - Sgall, P. - Šulc, M. - Táborský, J. - Volín, J. - Waclawičová, M.: Mluvnice současné češtiny /Grammar of Contemporary Czech/. Karolinum. Praha 2010, (353 s.). ISBN 978-80-246-1743-5
 • Bartoň, T. - Cvrček, V. - Čermák, F. - Jelínek, T. - Petkevič, V.: Statistiky češtiny /Statistics of Czech/. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009. ISBN 978-80-7106-5944
 • Čermák, F. - Cvrček, V. (eds): Slovník Bohumila Hrabala /Dictionary of Bohumil Hrabal/. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2009. ISBN 978-80-7106-488-6
 • Cvrček, V.: Regulace jazyka a Koncept minimální intervence /Regulation of Language and The Concept of Minimal Intervention/. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2008, (230 s.). ISBN 978-80-7106-600-2.
 • Čermák, F. (ed.): Slovník Karla Čapka. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007. ISBN 978-80-7106-915-7.
 • Cvrček, V.: Teorie jazykové kultury po roce 1945 /Theory of the Cultivation of Language after 1945/. Karolinum. Praha 2006, (123 s.). ISBN 80-246-1044-2, ISSN 0567-8277

Články (Papers)

2022

2021

2020

2019

 • Cvrček, V. - Fidler, M.: More than keywords: Discourse prominence analysis of the Russian Web portal Sputnik Czech Republic. In: Berrocal, M. - Salamurović, A. (eds): Political Discourse in Central, Eastern and Balkan Europe. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. (s. 93–117). ISBN: 978-90-272-6222-6
 • Fidler, M. - Cvrček, V.: Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 15/1, p. 39–70. DOI: 10.1515/cllt-2016-0073; ISSN: 1613-7027

2018

2017

 • Cvrček, V.: Paradigmatické korpusové dotazy a moderní diachronie. In: Stluka, M., Škrabal, M. (eds): Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. NLN. Praha 2017, (s. 117–129). ISBN: 978-80-7422-563-5
 • Fidler, M. - Cvrček, V.: Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. Ahead of print; printed version published in 2019 (see above).
 • Cvrček, V. - Fidler, M.: Probing Aspectual Context with Keyword Analysis. In: Makarova, A., Disckey, S., Divjak, D. (eds): Each Venture a New Beginning /Studies in Honour of Laura A. Janda/. Slavica: Bloomington, Indiana, (s. 279–298). ISBN: 978-0-89357-478-9.
 • Cvrček, V.: Jazykový standard: teorie a praxe na začátku 21. století na příkladu mluvnic češtiny. In: M. Nekula - K. Šichová (eds): Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Akropolis. Praha, (s. 23–56). ISBN: 978-80-7470-185-6

2016

 • Cvrček, V. - Čermáková, A. - Křen, M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost 77, s. 83-101
 • Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A. (2016): SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16), pp. 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds): Nový encyklopedický slovník češtiny. NLN. Praha. Hesla: aplikace korpusové lingvistiky, corpus-based výzkum, corpus-driven výzkum, Český národní korpus, frekvence, hapax, Heapsův zákon, hlavní světové korpusy (spolu s F. Čermákem a M. Kopřivovou), Intercorp, klíčové slovo (keyword), koligace, kolokace (spolu s F. Čermákem), konkordance, kvantitativní × kvalitativní výzkum, KWIC, lemma (spolu s Z. Hladkou), n-gram, precision & recall, psaný korpus, sémantická preference, sémantická prosodie, statistika textu, test chí kvadrát, token, type-token, variabilita, vytěžování korpusu (spolu s F. Čermákem), Zipfovy zákony

2015

 • Cvrček, V. - Václavík, J.: Jednoznačnost a kontext. Kvantitativní studie. Korpus - gramatika - axiologie 11/2015, s. 28–41. ISSN: 1804-137X.
 • Cvrček, V. - Chlumská, L.: Simplification in translated Czech: a new approach to type-token ratio. Russian linguistics 39/3, (s. 309–325). ISSN 0304-3487
 • Fidler, M. - Cvrček, V.: A Data-Driven Analysis of Reader Viewpoints: Reconstructing the Historical Reader Using Keyword Analysis. Journal of Slavic Linguistics 23(2), (s. 197–239). ISSN 1068-2090.

2014

2013

 • Cvrček, V. - Kodýtek, V.: Ke klasifikaci morfologických variant. Slovo a slovesnost 74/2013, (s. 139–145).
 • Cvrček, V. - Vondřička. P.: Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. In: Gramatika a korpus 2012. Gaudeamus. Hradec Králové. ISBN 978-80-7435-243-0

2012

2011

 • Cvrček, V.: Kontextová analýza a systém slovních druhů. Korpus - gramatika - axiologie 3/2011, (s. 6–32). ISSN 1804-137X.
 • Cvrček, V. - Kováříková, D.: Možnosti a meze korpusové lingvistiky. Naše řeč 94/3. 2011, (s. 113–133). ISSN 0027-8203.
 • Cvrček, V.: Poznámky k perspektivám gramatického popisu češtiny. In: P. Mitter, Z. Menšíková (eds): Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře: sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. Univerzita J.E. Purkyně. Ustí nad Labem, (s. 47–52). ISBN 978-80-7414-362-5.
 • Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny - koncepce a zpracování. In: J. Hasil (ed.): Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. FF UK. Praha, (s. 26–35). ISBN 978-80-7308-359-5
 • Cvrček, V. - Vondřička, P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, (s. 184–195). ISBN 978-80-7422-115-6.
 • Cvrček, V. - Čermák, F. - Chlumská, L. - Mácha, J.: Lexikon korpusu Orální historie (Příběhy). Korpus - gramatika - axiologie 04/2011, s. 3–26. ISSN: 1804-137X.

2010

2009

2008

 • Cvrček, V.: Rysy mluvenosti s použitím Bayesova teorému. Čeština v mluveném korpusu. NLN. Praha 2008, (s. 49–62).
 • Cvrček, V.: Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost 69(4), (s. 284–292).
 • Cvrček, V.: Morfologická paradigmatika a korpus. In: Štícha, F. – Fried, M. (eds): Gramatika a korpus 2007. Academia 2008, (s. 151–160).

2007

 • Cvrček, V.: Spory o kodifikaci češtiny jako speciální případ lingvistické polemiky. In: V. Lábus, K. Váňová (eds.) Eurolingua & Eurolitteraria 2006. TU v Liberci. Liberec 2007 (s. 88–107). ISBN 978-80-7372-182-4.
 • Sgall, P. – Cvrček, V.: O názorové pluralitě a hledání konsenzu v lingvistice. Naše řeč 90/3. 2007, (s. 132-135). ISSN 0027-8203.
 • Cvrček, V.: Ke způsobu vedení diskuze o spisovné češtině. Český jazyk a literatura č. 1, 58/2007-2008, (s. 26–30).
 • Cvrček, V.: Rozdíl mezi psanou a mluvenou češtinou - kde je místo obecné češtiny? In: B. Štindlová, J. Čemusová (eds) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006-2007. Akropolis. Praha 2007, (s. 171-179). ISBN 978-80-86903-58-3

2006

 • Cvrček, V.: Spisovnost a její zdroje /Literariness: the concept and its criteria/. Slovo a slovesnost 67. 2006, (s. 46–60).
 • Cvrček, V.: Za ještě tvrdší kodifikační diktát? Naše řeč 89/1. 2006, (s. 26–29). ISSN 1211-4413.
 • Cvrček, V.: Kodifikační praxe. Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. In: Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů Praha, 16. a 17. září 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Euroslavica. Praha 2006, (s. 16–35).
 • Cvrček, V.: Metoda zjišťování kolokační platnosti frekventovaných bigramů pomocí ranku. In: Kolokace. Studie z korpusové lingvistiky (sv. 2). NLN. Praha 2006, (s. 36–55).
 • Cvrček, V.: Meze správnosti - klasifikace jazykových chyb. Slovo a smysl 3(6). 2006, (s. 241–259). ISSN 1214-7915.

Přednášky a veřejná vystoupení (výběr)

 • Fidler, M – Cvrček, V.: The mechanism of “zone-flooding”: Coverage of COVID and its (re)framing in anti-system media in the Czech Republic. AATSEEL Conference, Philadelphia, February 18, 2022.
 • Cvrček, V.: How to compare corpora: two methodological issues. Zwischen Äußerungen und Zahlen. Korpuslinguistische Zugänge zu Diskursen. Universität Wien. Nov 5, 2021
 • Cvrček, V.: Disinformation in the Czech cyber space. Watson Institute. Brown University, October 27, 2021.
 • Cvrček, V. – Fidler, M.: By their associations you will recognize them: Using Market Basket Analysis to probe “alternative” framing of events. Corpus Linguistics 2021, Limerick. July 14, 2021.
 • Fidler, M. – Cvrček, V.: Conceptual flooding: A discourse-cognitive approach using Market Basket Analysis + Companions. Slavic Cognitive Linguistics Association Conference Tromsø, June 4, 2021.
 • Cvrček, V.: Registrová variabilita a funkční přístup. Univerzita Komenského v Bratislave. May 20, 2021.
 • Fidler, M. – Cvrček, V.: Corpus-based approaches to disinformation („anti-system“) online media discourse. Language and power in a Czech settings. Stockholm. November 11, 2020.
 • Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková, A. – Zasina, A.J.: Registry v češtině. Jazykovědné sdružení. Praha. October 22, 2020.
 • Cvrček, V.: Lingvistův pohled na antisystémové weby. New Media Inspiration. Praha, March 7 2020.
 • Cvrček, V.: Calc - Statistical toolkit for corpus linguistics. Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop. Ostrava, November 27, 2019.
 • Cvrček, V.: Corpus-based studies of language variation Case of Czech. Friedrich-Schiller-Universität, Jena, SRN, November 6, 2019.
 • Cvrček, V.: 30+ years of corpus-based language variation studies. Experiences, challenges and inspirations. Slovko 2019. Bratislava, October 24, 2019.
 • Cvrček, V.: A quantitative discourse prominence analysis of Sputnik Czech Republic. New Media Inspiration: Digital Humanities, FF UK, Praha, October 19, 2019.
 • Cvrček, V. – Komrsková, Z.: Register variation in Czech: A multi-dimensional approach. Summer school of linguistics. Kroměříž. August 14, 2019.
 • Cvrček, V. – Fidler, M.: „Up close and personal vs. birds-eye view“ of discourse: 
a corpus study of perspective using Czech data. ICLC15 - International Congitive Linguistics Conference, Nishinomya. Japan, August 2019.
 • Cvrček, V. – Lukeš, D.: Billions of words for the price of… lack of diversity: Comparing web-crawled and traditional corpora. Corpus Approaches to Discourse Analysis. Valencia. Spain, May 2019
 • Cvrček, V.: Digital Humanities approaches to language variability and their impact on language teaching. Brown University. March 2019.
 • Cvrček, V. – Komrsková, Z.: MDA of Czech – resources, methods and innovations; Applications for and of MDA (2 přednášky spolu se Z. Komrskovou). Variation in Language Corpora (International Autumn School). Humboldt-Universität zu Berlin. 25-27. October 2018.
 • Fidler, M. – Cvrček, V.: Power and artificial language: Václav Havel's Memorandum. AATSEEL Conference. Washington DC. February 2018.
 • Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková, A. – Zasina, A. J.: Multi-Dimensional Analysis of Czech. Pilot Study. Coprus Linguistics 2017. Birmingham. 2017.
 • Cvrček, V.: Czech. A corpus-based sociolinguistic sketch. Language Culture and Variation from a Comparative Perspective. Institut für Slavistik, Universität Regensburg. 11/2016.
 • Cvrček, V.: Czech National Corpus: data and resources. Slavisches Seminar Universität Tübingen. 5/2016.
 • Fidler, M. – Cvrček, V.: Workshop on Quantitative Text Analysis for the Humanities and Social Sciences. Brown University, Providence, RI, USA. April 8–9, 2016.
 • Fidler, M. – Cvrček, V.: An Alternative Viewpoint or Agitprop? A Corpus-based Analysis of the News-Opinion portal Sputnik.cz. AATSEEL, Austin USA. 1/2016.
 • Cvrček, V.: Jazykový standard: Teorie a praxe. Tschechisch auf Deutsch 4: Varietäten und Lernvarietäten. Regensburg. 9/2015.
 • Cvrček, V.: On Some Methodological Issues of CADS. workshop Language in Politics in Slavic speaking countries. Jena. 2015.
 • M. Fidler – V. Cvrček: What grammatical morphemes tell us about discourse (corpus data from Czech). ICLC13. Newcastle upon Tyne. 2015
 • Cvrček, V. – Čermáková, A. – Chlumská, L. – Richterová, O. – Novotná, R.: Context Based Approach to Collocations: the Case of Czech. Corpus Linguistics 2013. Lancaster.
 • Cvrček, V. – Fidler, M.: Not all keywords are created equal: How can we measure keyness?. Corpus Linguistics 2013. Lancaster.
 • Cvrček, V.: Kontextové vymezení kolokací: o slovech monogamních a promiskuitních. Lingvistika Praha 2013.
 • Cvrček, V.: A Tool for Keyword Analysis in Czech. AATSEEL 2013.
 • Fidler, M. – Cvrček, V.: Keyword analysis with a usage-based perspective: A preliminary study in Czech. AATSEEL 2013.
 • Cvrček, V. - Fidler, M.: Analysis of Keywords in Czech Political Texts. A Needle in a Haystack Method. CADS Conference 2012. Bologna, září 2012.
 • Fidler, M. – Cvrček, V.: Keyword Analysis of Czech Political Texts: A Pilot Study. Seventh Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. University of Kansas (Lawrence, USA), srpen 2012.
 • Cvrček, V.: Czech – a small language with huge resources. Brown Language Society, Brown University, březen 2012.
 • Cvrček, V.: Literature and Corpus Linguistics. UCLA, leden 2012.
 • Cvrček, V.: Czech Language Corpora. Tools for Learning, Teaching and Research. AATSEEL Seattle, leden 2012.
 • Cvrček, V.: SyD – A Learners’ Tool for Exploring Variability in Language Corpora of Czech. AATSEEL Seattle, leden 2012.
 • Cvrček, V.: Corpus grammar - a chance for a descriptive approach. Ljublana, únor 2011 (konference „Grammar, more than just a system “).
 • Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. Jazykovědné sdružení UJEP, říjen 2010.
 • Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny: koncepce a zpracování. LŠSS Praha, srpen 2010.
 • Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. EP Luxembourg, březen 2010.
 • Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. EK Brusel, březen 2010.
 • Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. PedF MU Brno, listopad 2009.
 • Cvrček, V.: Představení Mluvnice současné češtiny. Pražský lingvistický kroužek, duben 2009.
 • Cvrček, V.: Koncept minimální intervence - alternativa k teorii jazykové kultury. Jazykovědné sdružení Praha, květen 2007.
 • Cvrček, V.: Spisovnost a její zdroje. Pražský lingvistický kroužek, únor 2005.

Editorství

 • Gladkova, H. – Cvrček, V. (eds): Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů Praha, 16. a 17. září 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Euroslavica Praha 2006. ISBN 80-7308-155-5 (Filozofická fakulta), 80-85494-78-7 (Euroslavica)
 • Petkevič, V., Adamovičová, A., Cvrček, V. (eds): Radost z jazyků – Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2014. ISBN: 978-80-7422-361-7
 • Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Springer. ISBN: 978-3-319-98016-4, DOI: 10.1007/978-3-319-98017-1

Zprávy, popularizace a další

CVs

en, cs