AplikaceAplikace
Nastavení

Sublemmata reprezentující supletivní část paradigmatu

Substantivní skloňování

lemma sublemma
rok léta
člověk lidé
antičlověk antilidé
divnočlověk divnolidé
dobročlověk dobrolidé
dřevočlověk dřevolidé
ekočlověk ekolidé
euroekočlověk euroekolidé
euročlověk eurolidé
exčlověk exlidé
ezočlověk ezolidé
havranočlověk havranolidé
horšočlověk horšolidé
kinočlověk kinolidé
kyberčlověk kyberlidé
křečkočlověk křečkolidé
lepšočlověk lepšolidé
loutkočlověk loutkolidé
metačlověk metalidé
miničlověk minilidé
mnohočlověk mnoholidé
nadčlověk nadlidé
nejdetočlověk nejdetolidé
neočlověk neolidé
nečlověk nelidé
opočlověk opolidé
partyčlověk partylidé
pidičlověk pidilidé
podržčlověk podržlidé
podčlověk podlidé
postčlověk postlidé
prasočlověk prasolidé
pročlověk prolidé
psočlověk psolidé
skoročlověk skorolidé
slušnočlověk slušnolidé
spolučlověk spolulidé
sóločlověk sólolidé
technočlověk technolidé
transčlověk translidé
tygročlověk tygrolidé
vegečlověk vegelidé
zvířočlověk zvířolidé
šimpočlověk šimpolidé
biočlověk biolidé
poločlověk pololidé
pračlověk pralidé
bohočlověk boholidé
superčlověk superlidé
človíček lidičky
pidičlovíček pidilidičky
superčlovíček superlidičky
miničlovíček minilidičky
pračlovíček pralidičky

Stupňování adjektiv

lemma sublemma
dobrý lepší
dobrý lepčí
dobrý lepčejší
brzký dřívější
špatný horší
pozdní pozdější

Lemma zazší se superlativem nejzazší se v souladu s dřívějšími korpusy řady SYN anotuje samostatně.

Stupňování adverbií

lemma sublemma
brzy dříve
brzy dřív
brzy dřívávějc
brzy dřívěji
brzy dřívějc
dobře lépe
dobře líp
hodně více
hodně víc
málo méně
málo míň
špatně hůře
špatně hůř


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Lemmatizace SYN2020