AplikaceAplikace
Nastavení

Sociolingvistické a didaktické značky v korpusu SKRIPT2012

V korpusu SKRIPT2012 se nacházejí sociolingvistické a didaktické charakteristiky, které byly vytvořeny na základě korpusu SCHOLA2010; jsou to informace o dokumentu, o škole, o třídě, o žáku a o učiteli, viz přehled značek uvedených níže v tabulce. Kromě toho korpus SKRIPT2012 zaznamenává také metadata specifická; jsou to údaje na úrovni textu, které se vztahují ke konkrétním školním pracím, viz přehled značek uvedených níže v tabulce.

V případech, kdy některá hodnota nebyla vyplněna vůbec, je v sociolingvistickém značení položka prázdná. Pokud je některý parametr v určitých případech nerelevantní (např. doc.tr_gvicelete), je položka proškrtnutá.

Na základě sociolingvistických a didaktických značek je možné si v korpusu SKRIPT2012 vytvořit menší subkorpusy, viz Vyhledávání v korpusu SKRIPT2012 a vytváření subkorpusů a Vyhledávání v korpusu SCHOLA2010 a vytváření subkorpusů.

Přes webové rozhraní KonText si můžeme v korpusu SKRIPT2012 zobrazit u jednotlivých slovních výskytů zadaného dotazu (kliknutím na název sondy vlevo) hodnoty sociolingvistických charakteristik.

ZNAČKA
POPIS
DOKUMENT/ SONDA
doc.idKód písemné práce.
doc.tempRok původu písemné práce.
doc.regionNázev regionu, v němž byla sonda pořízena. Může nabývat hodnot: Čechy. Do výzkumu se nepodařilo zařadit texty z Moravy a ze Slezska.
doc.oblastNázev nářeční oblasti, odkud práce pochází. Může nabývat hodnot: středočeská; jihozápadočeská; pohraničí české. Do výzkumu se nepodařilo zařadit texty ze severovýchodočeské nářeční oblasti, z česko–moravské, středomoravské, východomoravské, pohraničí moravského a slezské nářeční oblasti. Vymezení nářečních oblastí se opírá o pojetí Běličovo, Nástin české dialektologie, 1972, a o členění nářečních oblastí v Českém jazykovém atlasu, 1992–2005.
doc.misto
doc.sidloVelikost sídla, v němž byla práce získána. Může nabývat hodnot: nad 100 tis.; nad 50 tis.; nad 10 tis.; nad 5 tis.; méně než 5 tis.
ŠKOLA
doc.sk_typ1Typ školy podle instituce. Může nabývat hodnot: ; G; G víceleté; SOŠ. Ostatní typy škol se do výzkumu nepodařilo zařadit.
doc.sk_typ2Typ školy podle zřizovatele. Může nabývat hodnot: státní; soukromá. Církevní školy se do výzkumu zařadit nepodařilo.
doc.sk_gviceleteVíceleté gymnázium. Tato kategorie je vyplněna pouze u víceletých gymnázií. Může nabývat hodnot: osmileté. Šestileté a sedmileté gymnázium se do výzkumu zařadit nepodařilo.
TŘÍDA
doc.tr_tridaTřída ZŠ nebo odpovídající třída víceletého gymnázia. Může nabývat hodnot: 5.–9. V ostatních případech tato kategorie zůstává nevyplněná.
doc.tr_rocnikRočník SŠ, gymnázia nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia. Může nabývat hodnot: I.-IV. V ostatních případech tato kategorie zůstává nevyplněná.
doc.tr_gviceleteTřída víceletého gymnázia. prima (1); sekunda (2); kvarta (4); kvinta (5); septima (7). Texty z tercie, sexty a oktávy se do výzkumu nepodařilo zařadit. V ostatních případech tato kategorie zůstává nevyplněná.
TEXT
doc.tx_temaTéma písemné práce.
doc.tx_tematypTéma písemné práce podle zadání. Může nabývat hodnot: volné; zadané; zadané s osnovou; výběr z určených témat.
doc.tx_osnovaOsnova zadaná učitelem. Může nabývat hodnot: ano; ne.
doc.tx_osnova_zRealizace osnovy žákem. Může nabývat hodnot: ano; ne.
doc.tx_zanrtypTyp žánru písemné práce podle zadání. Může nabývat hodnot: volný; zadaný; výběr z určených žánrů.
doc.tx_pracetypTyp písemné práce. Může nabývat hodnot: školní; domácí.
doc.tx_zanrnazevNázev žánru písemné práce. Může nabývat hodnot: vypravování; popis předmětu; popis osoby; popis děje; popis pracovního postupu; charakteristika; životopis; líčení; dopis osobní; výtah; žádost; úvaha; výklad; fejeton; proslov; jiný žánr. Další žánry v textech žáků jako jsou dopis úřední, zpráva či oznámení a výpisky se do výzkumu bohužel nepodařilo zařadit.
doc.tx_zavaznostZávažnost písemné práce. Může nabývat hodnot: vysoká; střední; nízká.
doc.tx_casČas na vypracování písemné práce. Může nabývat hodnot: vyučovací hodina; dvě vyuč. hodiny; libovolný čas (domácí práce); část vyučovací hodiny.
doc.tx_situaceSituace při realizaci práce. Může nabývat hodnot: společný výběr tématu; společná inspirace (např. konkrétním textem či obrázkem); společná příprava osnovy; společný výběr jazykových prostředků; jiná situace při realizaci.
doc.tx_hodnoceniHodnocení písemné práce. Může nabývat hodnot: 1=A; 2=B; 3=C; 4=D; 5=E; neklasif.; slovní; jiné hodnocení.
ŽÁK
doc.z_numKód žáka.
doc.z_pohlaviPohlaví žáka. Může nabývat hodnot: Ž – žena; nebo M – muž.
doc.z_veknumVěk žáka. Může nabývat hodnot 10–18 let (např. 11).
doc.z_vekVěkové kategorie u žáků. Může nabývat hodnot: do 11 let; 12 - 15 let; nad 15 let.
doc.z_vzdelanitypVzdělání žáka. Může nabývat hodnot: ; nebo . Žáky jsme zařadili do ZŠ, nebo SŠ podle typu započatého studia.
doc.z_pobytstat
Pobyt žáka v dětství – stát. Může nabývat hodnot: ČR; jiný stát. Tento údaj umožňuje vyhledat žáky, kteří žili v cizině nebo jsou cizinci.
doc.z_detstvioblast
Pobyt žáka v dětství – nářeční oblast. Může nabývat hodnot: středočeská; jihozápadočeská; pohraničí české. Ve výzkumu nebylo zaznamenáno, že by žáci pocházeli z jiných nářečních oblastí.
doc.z_soucasnaoblast
Současný pobyt mluvčího – nářeční oblast. Může nabývat hodnot: středočeská; jihozápadočeská; pohraničí české.
doc.z_poznamky
Zvláštní poznámky u žáka. Mohou zde být různé komentáře, např. dyslexie, dysgrafie aj.
UČITEL

doc.u_num
Kód učitele.
doc.u_pohlavi
Pohlaví učitele. Může nabývat hodnot: Ž – žena; nebo M – muž.
doc.u_veknum
Věk učitele. Hodnoty se pohybují od 26 do 64 let (např. 42).
doc.u_vek
Věkové kategorie u učitele. Může nabývat hodnot: do 35 let; 35 - 60 let; nad 60 let.
doc.u_vzdelanityp
Vzdělání učitele. Může nabývat hodnot: ; .

Hana Goláňová