AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Korpus soukromé korespondence

Korpus soukromé korespondence (KSK) přináší nahlédnutí do jazyka a stylu současných epistolárních textů soukromého charakteru.

KSK, zachycující možná v posledním existenčním stadiu tradiční ručně psanou korespondenci, obsahuje elektronické přepisy 2000 dopisů (tj. 942 573 pozic) z let 1990-2004. Výběr textů zachovává podmínku různosti idiolektů, tj. reprezentuje jazyk 2000 různých pisatelů. V shromážděné korespondenci jsou zastoupeni pisatelé z celé České republiky, všech věkových a vzdělanostních kategorií, akcentována je však zejména komunikace mladých lidí, která nejlépe dokládá současné vývojové tendence češtiny, proměny korespondenčního žánru i psaného projevu vůbec.

Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena – muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny (PMK, BMK), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum představuje reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. Vyhledávací program Bonito umožňuje zobrazení hodnot uvedených doprovodných charakteristik u všech slovních výskytů. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK a principům přepisu epistolárních textů viz Sběr a přepis dopisů.

Soukromá korespondence je pro lingvistiku jedinečným zdrojem poznání jazykového úzu. K jejím přednostem patří značná autenticita, neformálnost a spontánnost projevu (v tomto smyslu jsou se soukromými dopisy srovnatelné snad jen tajně pořízené nahrávky běžné mluvy), dále teritoriální a sociální pestrost pisatelů (umožňující studium územně a sociálně vázaných jazykových jevů, aniž by bylo nutno provádět náročný terénní výzkum) a především oscilace mezi mluveností a psaností (poskytující mj. zajímavé informace o relaci spisovnost-nespisovnost).

Epistolární texty mohou sloužit např. jako východisko pro výzkum teritoriálního a funkčního šíření/nešíření obecné češtiny, mají značnou hodnotu pro lexikologii a lexikografii (zachycují např. řadu frekventovaných lexikálních jednotek běžné mluvy a slangů, které nebyly dosud uvedeny v slovnících češtiny, informují o neologismech, o procesu adaptace přejímaných slov), poskytují studijní materiál stylistice (žánr soukromého dopisu je stále velmi málo prozkoumán), pragmalingvistice (pozornost si zaslouží např. genderové diference), textové lingvistice ad. Soukromé dopisy mohou být zajímavým materiálovým zdrojem i pro nelingvistické disciplíny, např. pro sociologii a psychologii. Velké uplatnění mohou nalézt také ve výuce češtiny, a to nejen na českých školách, ale i ve výuce češtiny pro cizince. Citovostí, kreativitou a často i humorem soukromá korespondence určitě zaujme a potěší i laické čtenáře.

Poznámka 1: Dopisy shromážděné v KSK byly získány od přímých účastníků korespondenčního styku (adresátů, případně i pisatelů), kteří explicitně souhlasili s jejich zveřejněním a využitím pro nekomerční studijní účely. Způsob zpracování zachovává anonymitu pisatelů, adresátů i dárců a eliminuje identifikační údaje uvedené v originálech textů (příjmení, adresy, telefonní čísla apod.).

Poznámka 2: KSK byl vytvořen v Ústavu českého jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (za přispění pracovníků Fakulty informatiky MU) v rámci projektu GA ČR 405/03/0248. Cílem projektu bylo připravit veřejně přístupný referenční zdroj pro studium současné soukromé korespondence a naznačit možnosti lingvistického využití epistolárních textů. K výstupům patří kromě KSK tištěná publikace a dvě CD Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita 2005. Na CD je vedle ručně psaných dopisů zahrnutých paralelně do KSK zpracováno ještě 1000 e-mailů a cca 2000 SMS. Připojeny jsou také fotokopie všech 2000 ručně psaných dopisů, vzorek gramaticky označkovaného korpusu, statistické přehledy apod. Tištěná část publikace přináší detailní informace o metodice sběru a zpracování korespondenčních textů a zároveň na konkrétních příkladech naznačuje směry možného lingvistického využití korespondenčního materiálu. Práce vyšla v značně omezeném počtu kusů. Je neprodejná, distribuci zajišťuje pouze garant projektu (e-mail: zdena@phil.muni.cz).

Zdeňka Hladká (garant projektu)

Odkazy: Doprovodné chrakteristiky v KSK Sběr a přepis dopisů Dělení nářečních oblastí v Českém jazykovém atlasu (mapa)