AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus soukromé korespondence

Korpus soukromé korespondence (KSK-dopisy) umožňuje nahlédnout do jazyka a stylu současných epistolárních textů soukromého charakteru. Jde o korpus zachycující možná v posledním existenčním stadiu tradiční ručně psanou korespondenci.

Název korpusu KSK-dopisy
Počet dopisů 2000
Počet pozic (tokenů) 942 573
Počet pozic (tokenů) bez interpunkce a dalších značek 764 918
Počet slovních tvarů (wordů) 76 587
Roky napsání 1990–2004

Výběr textů zachovává podmínku různosti idiolektů, tj. reprezentuje jazyk dvou tisíc různých pisatelů z celé České republiky patřících do všech věkových a vzdělanostních kategorií, akcentována je však zejména komunikace mladých lidí, která nejlépe dokládá současné vývojové tendence češtiny, proměny korespondenčního žánru i psaného projevu vůbec.

Dostupné metainformace

Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena –- muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny (PMK, BMK), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum v době vzniku představovala reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz Sběr a přepis dopisů.

Dopisy a mluvený jazyk

Soukromá korespondence je pro lingvistiku jedinečným zdrojem poznání jazykového úzu. K jejím přednostem patří značná autenticita, neformálnost a spontánnost projevu (v tomto smyslu jsou se soukromými dopisy srovnatelné snad jen tajně pořízené nahrávky běžné mluvy), dále teritoriální a sociální pestrost pisatelů (umožňující studium územně a sociálně vázaných jazykových jevů, aniž by bylo nutno provádět náročný terénní výzkum) a především oscilace mezi mluveností a psaností (poskytující mj. zajímavé informace o relaci spisovnost – nespisovnost).

Dopisy a funkční stratifikace

Epistolární texty mohou sloužit např. jako východisko pro výzkum teritoriální a funkční stratifikace češtiny, mají značnou hodnotu pro lexikologii a lexikografii (ve vysoké koncentraci a na pestré škále zachycují příznakové lexikum od knižních lexémů přes nespisovná slova běžné mluvy a emocionální výrazivo až ke kreativním okazionalismům), poskytují studijní materiál stylistice (epistolární styl i žánr soukromého dopisu patří stále k málo prozkoumaným), pragmalingvistice, genderově orientované lingvistice ad. Soukromé dopisy mohou být zajímavým materiálovým zdrojem i pro nelingvistické disciplíny, např. pro historii, sociologii a psychologii. Velké uplatnění mohou nalézt také ve výuce češtiny, a to nejen na českých školách, ale i ve výuce češtiny pro cizince. Citovostí, kreativitou a často i humorem zaujmou i laické čtenáře.

Poděkování

KSK-dopisy byl vytvořen v Ústavu českého jazyka na  Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Z. Hladké, na sběru a zpracování materiálu se podílela řada studentů FF MU. Dopisy shromážděné v KSK-dopisy byly získány od přímých účastníků korespondenčního styku (adresátů, případně i pisatelů), kteří explicitně souhlasili s jejich zveřejněním a využitím pro nekomerční studijní účely. Způsob zpracování zachovává anonymitu pisatelů, adresátů i dárců a eliminuje identifikační údaje uvedené v originálech textů (příjmení, adresy, telefonní čísla apod.).

Další informace o KSK-dopisy

KSK-dopisy byl vytvořen v rámci projektu GA ČR 405/03/0248, jehož cílem projektu bylo připravit veřejně přístupný referenční zdroj pro studium současné soukromé korespondence a naznačit možnosti lingvistického využití epistolárních textů. K výstupům projektu patří kromě KSK-dopisy tištěná publikace a dvě CD Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita 2005. Na CD je vedle ručně psaných dopisů zahrnutých paralelně do KSK-dopisy zpracováno ještě 1000 e-mailů a cca 2000 SMS. Připojeny jsou také fotokopie všech 2000 ručně psaných dopisů, vzorek gramaticky označkovaného korpusu (v rozsahu 1000 dopisů), statistické přehledy apod. Tištěná část publikace přináší detailní informace o metodice sběru a zpracování korespondenčních textů a zároveň na konkrétních příkladech naznačuje směry možného lingvistického využití korespondenčního materiálu. Práce vyšla jako neprodejná, v značně omezeném počtu kusů. Distribuci zajišťuje pouze garant projektu (e-mail: zdena@phil.muni.cz).

Jak citovat KSK-dopisy

Hladká, Z.: KSK-dopisy (Korpus soukromé korespondence): přepisy ručně psaných dopisů z let 1990–-2004. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.

Zdeňka Hladká (garant KSK-dopisy)

Související odkazy