AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus korespondence Karla Havlíčka

Korpus korespondence Karla Havlíčka (kh-dopisy) obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.

Přepis textů probíhal formou transliterace, je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Strukturní jednotky a metainformace obsažené v korpusu shrnuje následující tabulka:

struktura atribut popis
<doc> datum datum či data sepsání
<doc> pisatel pisatel
<doc> adresat adresát
<doc> odkudkam místo odeslání a doručení
<doc> typ typ písemnosti (dopis, koncept, rukopisný opis dopisu ad.)
<doc> jazyk jazyk či jazyky dopisu
<p> odstavec
<g> klauze (jednoduchá věta)
<note> text poznámka zpracovatele

Elektronická verze korespondence vznikala v letech 2012–2016 za podpory grantu GA ČR č. 406/12/0691, Korespondence Karla Havlíčka, řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, PhD.

Adam, R. – Martínek, F. – Píša, P. – Rychnovská, L. et al.: KH-dopisy: korpus korespondence Karla Havlíčka. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>