AplikaceAplikace
Nastavení

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

Ústav bohemistických studií

Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2

Místnost č. 418

E-mail: frantisek.cermak@ff.cuni.cz

Telefon: (+420) 221 619 236

Osobní data

Studies

Charles University, Prague

 • Czech, English and Dutch languages 1957-1962

Further studies

Faculty of Philosophy, Charles University, Prague

 • PhD degree from philosophy, linguistics and phonetics 1976, thesis: A Dutch Grammar (Holandská gramatika 1976)
 • Candidatus Scientiae degree from the Czech language, collection of works: Phraseology and Idiomatics of Czech (Frazeologie a frazeografie češtiny 1990)
 • Doctor of Sciences degree from the Czech language, collection of works: that of 1990 enlarged by several other papers (1991)
 • Doc. z obecné lingvistiky, práce (soubor, 1991)
 • Dozent degree from general linguistics 1991, collection of works: Aspects of the Language System and Its Periphery: Czech and Other Languages (Aspekty systému a periférie jazyka: čeština a jiné jazyky 1991)
 • Professor's degree from the Czech language, collection of works Studies on the Czech Language (Studie z českého jazyka 1994)

Specialized fields and orientation

 • Languages: Czech, Germanic languages, esp. Dutch, English and Scandinavian ones, Finnish, Slavonic languages etc.
 • Fields: lexicology and lexicography, phraseology and idiomatics, semantics, word formation, morphology, typology, theory of language,linguistic methodology, corpus linguistics etc.

Memberships

 • Jazykovědné sdružení (Linguistic Association), member
 • Pražský lingvistický kroužek (Prague Linguistic Circle), member
 • Societas Linguistica Europea, member
 • EURALEX, member and former board member
 • EUROPHRAS,International Association of Phraseology, Europhras, member and board member
 • Learned Society of the Czech Republic, member
 • International Association of Paremiology, Tavira, honorary member
 • Vilém Mathesius Fund, board member
 • Prague Linguistic Circle, member
 • Telri Association, former vicepresident
 • International Journal of Corpus Linguistics, member of the editorial board
 • Language Design, consulting editor
 • Jezik in slovstvo, member of the editorial board

Jiné (Other)

 • After having graduated became a member of the Institute of the Czech Studies, Faculty of Philosophy, Charles University, oriented towards teaching the Czech language as second language
 • Between 1991-1993 head of the Lexicography dept. of the Institute of the Czech language, Czech Academy of Sciences
 • Since 1994 head of the interdisciplinary Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Philosophy, Charles University, oriented towards build-up and development of the Czech National Corpus, the largest universal databank of the Czech language
 • Participation in a multinational TELRI project of the European Union within the Copernicus Initiative which is oriented towards corpora and later also in TELRI 2 (scientific coordinator)
 • Host lecturer at a number of foreign universities, in Poland: Lublin, Gdansk, Krakow, Denmark: Copenhagen, Aarhus, Norway: Oslo, Italy: Udine, Sweden: Goteborg, Stockholm, Macedonia: Skopje, Egypt: Cairo, Hungary: Budapest, Netherlands: Amsterdam, Germany: Berlin, Erlangen, Jena, Austria: Vienna, Spain: Granada

Ke stažení / Download

Vybrané články jsou ke stažení zde.

Publikace

1978

 • 1978, Idiomatika a frazeologie češtiny. Univerzita Karlova Praha (Idiomatics and Phraseology of the Czech Language, a textbook).
 • 1978, Typology of the Germanic Languages with Special Reference to Dutch. In Folia Linguistica XII: 1/2, 65-106.

1982

 • 1982, Syntagmatika a paradigmatika českého slova 1: Valence a kolokabilita. Praha SPN (Syntagmatics and Paradigmatics of the Czech Word 1: Valency and Collocability, together with J. Holub).
 • 1982, Stručná mluvnice finštiny. SPN Praha (A Brief Grammar of Finnish, together with H. Lindroos).

1985

 • 1985, Česká lexikologie. Academia Praha 1985 (Czech Lexicology, together with J. Filipec).

1988

 • 1988, On the Substance of Idioms. In Folia Linguistica XXII/3-4, 413-438.

1989

 • 1989, Nizozemsko-český slovník. SPN Praha (A Dutch-Czech Dictionary, together with Z. Hrnčířová).
 • 1989, Přehled nizozemské gramatiky. In Nizozemsko-český slovník, 15-106. (A Survey of the Dutch Grammar). 2. ed. rozšíř. Leda Praha 1997
 • 1989, Ferdinand de Saussure a jeho Kurs. In Ferdinand de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, Odeon Praha, 15-28 (F. de Saussure and His Course, a study to my own translation of F. de Saussure, Cours de linguistique générale into Czech). 2. ed. Academia Praha 1996
 • 1989, Česko-laoský slovník I-II. Univerzita Karlova Praha (together with V. Somphong et al.) (Czech-Laotian Dictionary).

1990

 • 1990, Syntagmatika a paradigmatika českého slova 2: Morfologie a tvoření slov. Univerzita Karlova Praha (Syntagmatics and Paradigmatics of the Czech Word 1: Morphology and Word-Formation).

1991

 • 1991, Podstata valence z hlediska lexikologického, In: Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujezycznej, ed. D. Rytel-Kuc, Wydawnictwo polskiej akademii nauk, Wroclaw-Warszawawa-Krakow, 15-40 (Substance of Valency from the Lexicological Point of View).
 • 1991, Universals, Typology and Idioms, in: Proceedings of LP’90 Conference Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, eds. B. Palek, P.Janota, 261-269.
 • 1991, Desatero slovníkářovo. In: Zápisník slovenského jazykovedca 10, 3-4. (Lexicographer´s Ten Commandments)

1992

 • 1992, České prefixy verbální, in: Přednáky z XXXII. běhu LSS, Univerzita Karlova Praha, 47-68 (Czech Verbal Prefixes).
 • 1992, Počítačová lexikografie (počítačový fond češtiny), Slovo a slovesnost 53, 41-48 (Computer Lexicography. Computer Data-Bank of Czech, together with J. Králík, K. Pala).
 • 1992, Paradigmatika a syntagmatika slovníku: Problémy a monosti, Slovo a slovesnost 53, 249-264 (Paradigmatics and Syntagmatics of the Dictionary: Problems and Possibilities).
 • 1992, Grundkurs i tjekkisk. Institut for oesteuropeiske og orientalske studier. Universitet i Oslo, 164s. (spolu s K. Gammelgaard, J. Holubem, J.Hronkem a M. Šárou).

1993

 • 1993, Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. Univerzita Karlova Praha (Foundations of Linguistic Methodology. An Outline of Main Principles against the Background of Theory of Science), 2. ed. 1997.
 • 1993, Czech. A multi-level course for advanced learners I-II. Praha-Brno-London (with J. Holub, J. Hronek, M. Šára and D. Short).
 • 1993, Lexis in Spoken and Written Language. SaS 54, 173-177.
 • 1993, Spoken Czech. In Varieties of Czech. Studies in Czech Sociolinguistics, ed. Eva Eckert. Rodopi Amsterdam/Atlanta, 27-41.
 • 1993, Funkce frazémů a idiomů. In: Česká slavistika 1993. České přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů Bratislava 1993. Slovanský ústav Praha. 331-336 (Function of Phrasemes and Idioms).

1994

 • 1994, Semiotical Lexicon and Dictionary. Linguistica Pragensia 1, 31-42.
 • 1994, Idiomatics. In: The Prague School of Structural and Functional Linguistics, ed. P. A. Luelsdorff. J. Benjamins Asterdam/ Philadelphia, 185-195.
 • 1994, Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné, Academia Praha (SČFI3, Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics. Verbal Expressions, together with J. Holub, J. Hronek and other, 3rd. volume of the dictionary with the same title, a continuation of 1983 and 1988 volumes).
 • 1994, Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace Praha (Language and Linguistics).
 • 1994, České frazémy a idiomy verbální. In SČFI3, 597-630 (Czech verbal phrasemes and idioms).
 • 1994, Czech Idiom Dictionary. In Euralex 1994. Proceedings, eds. W. Martin et al. Euralex Amsterdam, 426-431.
 • 1994, Povaha univerzálního ve frazeologii a idiomatice. In Frazeológia vo vzdělávaní, vede a kultúre 1993. Vys. kola ped. v Nitre, fak. hum. ved, kat. slov. jaz, 426-431 (Universal nature of phrasemes and idioms).
 • 1994, Idiomatics. In The Prague School of Structural and Functional Linguistics, ed. P. A. Luelsdorff, J. Benjamins Amsterdam/ Philadelphia, 185-195 .
 • 1994, On the Nature of Universality in Phraseology and Idiomatics. In Z problemów frazeologii polskiej i slowiańskiej VI, Polska Akademia nauk, Instytut slawistyki, Warszawa, 15-19.

1995

 • 1995, Manuál lexikografie. H+H Praha (Manual of Lexicography, coeditor and coauthor, spoluautor a editor, together with R. Blatná).
 • 1995, Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. SaS 56, 1995, 119-140 (Language Corpus: A Way and Source of Knowledge).
 • 1995, Komputační lexikografie. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R.Blatná. H+H Praha, 50-71 (Computational Lexicography).
 • 1995, Paradigmatika a syntagmatika slovníku: možnosti a výhledy. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R. Blatná. H+H Praha, 90-115 (Paradigmatics and Syntagmatics of the Dictionary: Possibilities and prospects).
 • 1995, Frazeografie. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R. Blatná. H+H Praha, 116-136 (Phraseography).
 • 1995, Překladová lexikografie. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R. Blatná. H+H Praha, 230-248 (Bilingual Lexicography).
 • 1995, Pražská škola dnes, Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LSS, 39-52. UK Praha (Prague School of Linguistics of Today).
 • 1995, Prague School of Linguistics Today. Linguistica Pragensia 1, 1-15.
 • 1995, Functional System and Evaluation. In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague n.s. Prague Linguistic Circle Papers, Vol. 2, eds. E. Hajičová, M. Červenka, O. Leška, P. Sgall, John Benjamins Amsterdam-Philadelphia 59-72.

1996

 • 1996, Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek. Slovo a Slovesnost 57,30-46 (System, Function, Form and Meaning of the Czech Prepositions).
 • 1996, Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie. In Spisovnost a nespisovnost dnes, Sb. Prací Ped. fakulty MU v Brně, sv. 133, ř. jaz. a lit. 27, ed. R. Šrámek, Brno, 14-18 (Common and Literary Czech: Relationship, Function and Methodology)
 • 1996, Ferdinand de Saussure and the Prague School of Linguistics. In Travaux du Cercle linguistique de Prague n.s., Prague Linguistic Circle Papers Vol. 2, eds. E. Hajičová, M. Červenka, O. Leka, P. Sgall, John Benjamins Publ. Comp. Amsterdam-Philadelphia, 59-72
 • 1996, Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace, SaS 57, 81-90 (Newspaper editorial and its idioms: usage, funkction and actualisation)
 • 1996, F. de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, 2. vyd. (překlad, edice a komentáře, 2nd edition of the translation of Cours de linguistique générale) Academia Praha.

1997

 • 1997, Synchrony and Diachrony Revisited: Was R. Jakobson and the Prague Circle Right in Their Criticism of de Saussure?, Folia Linguistica Historica XVII/1-2, 29-40
 • 1997, Nizozemsko-český slovník. Nederlands-Tsjechisch Woordenboek. Leda Praha (2. rozšířené vyd., spolu se Z. Hrnčířovou).
 • 1997, Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky (Language and Linguistics: A Survey and Dictionaries, 2nd enlarged ed. of the 1994 book), Pražská imaginace Praha.
 • 1997, Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a problémy. SaS 58, 15-25 (s P. Sgallem, Research of the Spoken Czech, its Situation and Problems)
 • 1997, Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu, SaS 56, 117-124 (spolu s J. Králíkem a K. Kučerou, Reception of Contemporary Czech and Corpus Representativeness)
 • 1997, A Sample Analysis of Ways of Expressiong Agreement and Disagreement in the Translation of Plato´s Republic into Czech and English. TELRI Newsletter 5, 5-8, Mannheim.
 • 1997, Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. 2. vyd. UK Praha (2nd edition of the title from 1993)
 • 1997, Jazykový korpus a škola, Český jazyk a literatura, 48/97, 84-92 (s P. Kubíčkem, Language corpus and school).
 • 1997, Obecná čeština: je součástí české diglosie? Jazykovědné aktuality XXXIV/3-4, 34-43 (Common Czech: Is it a Part of Czech Diglossia?)
 • 1997, Expressions of AGREEMENT and DISAGREEMENT in Plato´s Republic in Czech and English. In Telri, Proceedings of the Second European Seminar „Language Applications in Multilingual Europe“, Kaunas, Lithuania, eds. R. Marcinkevičiene, N. Volz, Mannheim-Kaunas, 17-19.
 • 1997, Semiotic Lexicon and dictionary. European Journal for Semiotic Studies 9/3,4.
 • 1997, Czech National Corpus: A Case in Many Contexts, International Journal of Corpus Linguistics Vol. 2, 181-197
 • 1997, Frazeologie a biblická etika. Kolokabilita lexémů dobrý a zlý a povaha přísloví. In Frazeologické štúdie II, ed. P. Ďurčo, Esprima Bratislava, 5-17 (Phraseology and the Biblical Ethics: Collocability of the Good and Bad lexemes and the nature of proverbs).
 • 1997, Český národní korpus, In Makedonsko-česka naučna konferencija. Filološki fakultet Blaže Koneski, Univ. sv. Kiril i Metodij, Skopje, 41-52 (Czech National Corpus)

1998

 • 1998, Platónova Ústava v komputerovém zpracování: příspěvek ke vzniku paralelních korpusů, Listy filologické CXXI, 1-2. (Plato´s Republic in a Computer Treatment: a Contribution to the Origin of of Parallel Corpora).
 • 1998, Czech National Corpus: Its Character, Goal and Background. In text, Speech, Dialogue, TSD 98, Brno, eds, P. Sojka, V. Matouek, K. Pala, I. Kopeček. Masaryk University Brno, 9-14.
 • 1998, AGREEMENT and DISAGREEMENT: a Comparative Study of Czech and English in Plato’s. In Translation Equivalence. Proceedings of the Third European Seminar Telri, eds. W. Teubert, E. Tognini-Bonelli, N. Volz. Telri Association and IDS Mannheim, The Tuscan Word Centre, 37-48.
 • 1998, Linguistic Units and Text Entities: Theory and Practice. In Actes Euralex 98 Proceedings, eds. T. Fontenelle, P. Hilligsnmann et al. Université de Liege, Vol. I-II, 281-290.
 • 1998, Identificación de las expressiones idiomáticas, In Léxico y fraseologia, eds. Juan de Dios L. Durán, A. Pamies Bertrán, Método Ediciones, Serie Collectae, Granada, 133-138.
 • 1998, Idiomatismos y lexicografía: en busca de criterios, In Léxico y frazeologia, eds. Juan de Dios L. Durán, A. Pamies Betrán, Método Ediciones, Serie collectae, Granada, 133-138.
 • 1998, Usage of Proverbs: What the Czech National Corpus Shows. In Europhras ’97, ed. P. Ďurčo, Akademia PZ Bratislava, 37-59.
 • 1998, Somatic Idioms Revisited, In Europhras 95. Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsamens Erbe und kulturele Vielvalt, hrsg. W. Eismann. Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer Bochum, 109-119.
 • 1998, Ferdinand de Saussure a Pražská kola, In Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií, UK Praha. (F. de Saussure and the Prague School), 23-37.
 • 1998, Anglicko-český výkladový slovník. Nakladatelství LN. (úvod, edice a překlad spolu s N. Abdallaovou, L. Bébarovou, J. Čermákem a A. Klégrem, Czech cooperative edition of Collins Cobuild Student´s Dictionary, J. Sinclair et al.)
 • 1998, Ferdinand de Saussure a Pražská škola, in Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií, UK Praha

1999

 • 1999, Povaha a souvislosti některých univerzálií v sémantice a morfologii. In Čeština – univerzalia a specifika, eds. Z. Hladká a P. Karlík, Masarykova univerzita Brno, 67-76. (On the Nature and Relations of Some Universals in Semantics and Morphology)
 • 1999, Kalbos tyrimo metodai. In Darbai ir dienos No 10 (19), Vytauto Didiojo universiteto Leidykla, Kaunas 233-276 (a Lithuanian translation of Základy lingvistické metodologie by K. Župerka)
 • 1999, Oxfordská lexikografie přechází také plně na korpus, SaS 60, 136-141 (review of The New Oxford Dictionary of English)
 • 1999, Information, Language, Corpus and Linguistics, In Text, Speech and Dialogue, Second Int. Workshop TSD 99 Plzeň, eds. V. Matoušek et al. Springer, Berlin, 39-43
 • 1999, Verbální frazémy s komponentem BÝT v češtině, Les Études balkaniques tchéques X, Prague, 83-88. (Verbal Phrasemes with the Component být-to be).

2000

 • 2000, Index a indexálnost v jazyce: některé poznámky. In Čeština, univerzália a specifika 2, eds. Z. Hladká, P. Karlík, Masarykova univerzita Brno, 67-76 (Index and Indexality)
 • 2000, Linguistics, Corpora and Information, In PALC 99: Practical Applications in Language Corpora, Lodz Studies in English, eds. B. Lewandowska-Tomasczyk, P.J. Melia. P. Lang Frankfurt am M., Berlin, 193-201
 • 2000, Combination, Collocation and Multi-Word Units, In Proceedings of the Ninth Euralex International Congress 2000, eds. U. Heid, S. Evert, E. Lehmann, C. Rohrer, Inst. fuer maschinelle Sprachverarbeitung Universitaet Stuttgart, Stuttgart, 489-495
 • 2000, Josef Filipec slaví 85 let, In Jazykovědné aktuality 37-1-2, 49-51
 • 2000, Revisando los somatismos idiomáticos, In J. de Dios Luque Durán, V. A. Pamies, Trabajos de lexicografiía y fraseología contrastivas, Granada Metodo 2000 (překlad Somatic idioms revisited z r. 1998)
 • 2000, Jazykový korpus, prostředek a zdroj poznání, In Studie z korpusové lingvistiky, 15-38, Language Corpus, A Way and Source of Knowledge, a version of the title from 1995.
 • 2000, Studie z korpusové lingvistiky, úvod, edice a překlad, spolu s J. Klímovou a V. Petkevičem a dalšími, Karolinum (Studies from Corpus Linguistics, a volume of translations, introduction, co-editor and co-translator)
 • 2000, Jazyková nominace: povaha a souvislosti některých univerzálií v sémantice a morfologii (polysémie, derivace a kompozice), SaS 61, 249-253. (Language Nomination, its Nature and relationship of Some Universals, Polysemy, Derivation and Compounding)
 • 2000, Český národní korpus. Úvod a příručka uživatele, eds. J. Kocek, M. Kopřivová a K. Kučera. FF KU Praha. (Czech National Corpus, Introduction and User´s manual, spoluautor, co-author).

2001

 • 2001, Syntagmatika slovníku: typy lexikálních kombinací. In Čeština – univerzália a specifika 3, ed. Z. Hladká a P. Karlík, Brno, 223-232. (Syntagmatics in Lexicon: Types of Lexical Combinations)
 • 2001, Substance of Idioms: Perennial Problems, Lack of Data or Theory?, International Journal of Lexicography 14, 1-20.
 • 2001, Já vůl, ty vole-ty si vůl, to je vůl…. Čeština doma i ve světě 1-2/2001, 27-30
 • 2001, Konference. Staré známé nebo neznámé slovo? Čeština doma i ve světě, 42-44.
 • 2001, Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Karolinum, 3. doplněné vyd. (Language and Linguistics, 3. ed.)
 • 2001, Language Corpora: The Czech Case. In Text, Speech and Dialogue, TSD 2001, eds. V. Matoušek et al. Springer Berlin, 21-30.
 • 2001, Propoziční frazémy a idiomy v češtině. In Frazeografia slowianska, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole, Uniwersitet opolski, 93-101 (Czech Propositional Phrasemes and Idioms)
 • 2001, Český národní korpus: stav v r. 2001. In Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní, ed. A. Jarošova, Veda Bratislava, 121-135 (Czech National Corpus: Its State of Affairs in 2001)
 • 2001, Tekstynas yra Geriausias kasdienio gyvenimo atspindas. Pokalbis su prof. Františeku Čermáku. In Dyirbai ir dienos 24. tekstynu lingvistika. Vytautas Didžijo Universiteto leidykla, Kaunas 2000, 295-297 (interview on corpus linguistics)
 • 2001, The Design of Czech Lexical Database, In Proceedings of CL2001 Corpus Linguistics 2001, eds. A. Rayson et al., Lancaster University, Lancaster 2001, 119-125 (together with J. Klímová, K. Pala, V. Petkevič)
 • 2001, Mezinárodní jazyky, In U. Eco, Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře, NLN 2001, 337-342 Praha
 • 2001, Informace, korpusy a lingvistika, Vesmír 80, č. 11, 648-9.
 • 2001, Termín a frazém. Případ překrývání dvou nominativnách oblastí. In Termina 2000. Sb. příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000, ed. M. Žemlička, Techn. univerzita v LIberci, ÚJČ AVČR, Český normaliz. inst., Galén Praha 31-36
 • 2001, Sémiotika slovníku, In Lexicographica 99, eds. S. Onrejovic, M. Povašaj Veda Pratislava 114-125 (Semiotic Nature of the Dictionary)
 • 2001, Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics, in La lessicographia storica e i grandi dizionari delle lingue europee. Atti della Giornata di studi Firenze, Villa Rele di Castello, 10 luglio 2000, Bolletino dell´Opera del Vocabolario Italiano. Supplemento 1, 77-86

2002

 • 2002, Minulost, přítomnost a budoucnost česko-anglických slovníků, SaS 63, 41-48 (spolu s A. Klégrem, Past, Present and Future of Czech-English Dictionaries)
 • 2002, Frazeologie a idiomatika, Frazém a idiom… (okruh cca 30 hesel zvl. z oblasti frazeologie), In Encyklopedický slovník češtiny, ed. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, NLN Praha, 139-141, 142-144 aj.
 • 2002, Český národní korpus se zpřístupňuje, SaS 63, 80
 • 2002, Research Methods in Linguistics. Essential Principles, Based on a General Theory of Science. Karolinum (angl. překlad Základů lingvistické metodologie z r. 19993 a 1997)
 • 2002, Umějí děti česky? ČJaL 52, 237-243 (spolu s: P. Sgall, E. Hajičová, N. Bermel, J. Hronek, L. Janda, H. Kučera, K. Kučera, V. Schmiedtová, J. Suk. Ch. Townsend)
 • 2002, Types of Language Nomination: Universals, Typology and Lexicographical Relevance. In Proceedings of the Tenth EURALEX, eds. A. Braasch, C. POvlsen, Center for Sprogteknologi, Copenhagen, 237-247.
 • 2002, Pražský mluvený korpus, úvod k Pražskému mluvenému korpusu na ucnk.ff.cuni.cz
 • 2002, Slovník a korpus, In internetový časopis vulgo.org, 4.7.02
 • 2002, Český národní korpus: jeho vznik a povaha, in Přednášky z XLIV. běhu LŠSS, 24-27, FFUK Praha
 • 2002, Český národní korpus: jeho vznik a povaha, in Přednášky z XLIV. běhu LŠSS, 24-27, FFUK Praha
 • 2002, Obecná čeština: je součástí české diglosie? Přednášky z běhu LŠSS, UK V Praze, UKFF, 23-37 (rozšířená stejnojmenná verze z r. 1997, Jazykovědné aktuality XXXIV, 34-43).
 • 2002, Český národní korpus: stav v r. 2001, Čeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze 4. mezinár. sympozia o češtině jako cizím jazyku FFUK Praha, 123-136 (rozšířená stejnojmenná verze ze sbor. Bratislava 2001)

2003

 • 2003, Today´s Corpus Linguistics. Some Open Questions. International Journal of Corpus Linguistics Vol. 7, No. 2, 265-282
 • 2003, The Czech National Corpus Project and Lexicography, In Asialex ’03 Tokyo Proceedings. Dictionaries and Language Learning: How Can Dictionaries Help Human & Machine Learning?, eds. M. Murata, S. Yamada, Y. Tono, The Asian Association for Lexicography, 74-80.
 • 2003, Introduction: Prague School of Linguistics in its Classical Time and Today,s Evou Hajičovou. In J. Vachek, Dictionary of the Prague School of Linguistics, ed. L. Dušková, Amsterdam/Philadelphia Benjamins, 1-23.
 • 2003, Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence. In Flut von Texten – Vielvalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie, Hrsgb. H. Burger, A. Häcki Bufofer, G. Greciano, Schneider Verlag Hohengehren 2003, 15-31.
 • 2003, Today’s Corpus Linguistics. Some Open Questions. Internat. Journal of Corpus Linguistics 7,2, 265-282.
 • 2003, Ferdinand de Saussure and the Prague Linguistic Structuralism. Methodological Fundamentals, in: Prager Strukturalismus. Prague Structuralism, hrgb. M. Nekula. Universitätsverlag Winter Heidelberg, 11-29.
 • 2003, Onomaziologické systémy u propozic a proverbií, In Parémie národu slovanských. Sb. z konference v Ostravě 20.-21.02 u příležitosti 150. výročí úmrtí F.L. Čelakovského a jeho Mudrosloví, Ostrava 2003, 47-54.
 • 2003, Source Materials for Dictionaries, In: Course Book on Lexicography, ed. P. van Sterkenburg, Amsterdam/Philadelphia Benjamins 2003, 18-25.
 • 2003, Ontologies in Today’s Computational Linguistics, In: PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora, ed. B. Lewandowska-Tomaszcyk, P. Lang, Frankfurt am M., Berlin, 43-45.
 • 2003, The Czech National Corpus: Its Structure and Use, In: PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora, ed. B. Lewandowska-Tomaszcyk, P. Lang, Frankfurt am M., Berlin, 207-224 (together with V. Schmiedtová).
 • 2003, Minor Languages in Today´s Europe: The Czech Case, In Obdobja 20, Metode in zvrsti, red. Ada Vidovič-Muha, Univerza v Ljublani, Ljublana, 43-49

2004

 • 2004, Jazyková variabilita: případ přísloví, In Čeština- univerzália a specifika 5, eds. Z. Hladká, P. Karlík, Praha 2004, NLN, s. 99-109
 • 2004, Text Introducers of Proverbs and Other Idioms, In Phraseologismen als Gegenstand sprach- ind kulturwissenschaftlicher Forschung, Hrsgb. C. Földes, Jan Wirrer, Schneider Verlag Hohengren 27-46
 • 2004, Český narodní korpus – základní charakteristika a sirsí souvislosti. In: Národní knihovna 15, 3, 152-168.
 • 2004, Frekvenční slovník češtiny, eds. (spolu s M. Křenem), NLN Praha-2004, Frekvenční slovník češtiny na začátku 21. století. In Frekvenční slovník, 7-10

2005

 • 2005, Jak využívat Český národní korpus. eds. F. Čermák a R. Blatná. NLN Praha 2005, 179s. (editor a spoluautor spolu s R. BLatnou, J. Klímovou, M. Kopřivovou, K. Kučerou, V. Petkevičem, V. Schmiedtovou a M. Šulcem)
 • 2005, Pro toho, kdo chce hledat a (v korpusu) najde. Předmluva k této příručce. In Jak využívat Český národní korpus. , eds. F. Čermák a R. Blatná, NLN Praha 2005, 5-7.
 • 2005, Abstract Noun Collocations: Their Nature in a Parallel English-Czech Corpus. In Meaningful Texts. The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual Corpora., Eds. G. Barnbrook, P. Danielsson, M. Mahlberg, Continuum London New York 2005, 143-153.
 • 2005, Preskriptivismus: Variabilita versus stabilita, 12-17, In Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy.. Eds. E. Minářová, K. Ondráčková, Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta, Brno 2004.
 • 2005, Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi, SaS 66, 2005, 103-115 (spolu s P. Sgallem a P. Vybíralem)
 • 2005, Syntagmatika a paradigmatika českého slova I. Valence a kolokabilita Karolinum Praha 2005 (=cca 80-90 %), spolu s J. Holubem, 3. vyd. 191s.
 • 2005, To já odmítám (materiál k analýze), In Aleg(ra)ce pro Evu, eds. J. Panevová, B. Vidová Hladká 2005 (soukromé vydání). Praha, 9-14
 • 2005, New generation corpus-based frequency dictionaries: The case of Czech, International Journal of Corpus Linguistics 4, Vol. 10, 2005, 453-468 (s M. Křenem)
 • 2005, Vachkův slovník Pražské školy, In J. Vachek, Lingvistický slovník Pražské školy, 9-13, Nakladatelství Karolinum 2005
 • 2005, Czech Lexicography, In: Encyclopedia of Language and Linnguistics, 2nd. ed., K. Brown (ed.), Amsterdam Elsevier, 2006, 343
 • 2005, Los introductores textuales de proverbios y otras unidades frasológicas, In La creatividad en el lenguaje: colocaciones idiomáticas y fraseología, eds. J. de Dios Luque Duran, A, Pamies Bertrán, Granada Linguistica Serie Collectae, Método Ediciones, Granada, 2005, 235-255, (překlad z angl. Text Introducers of Proverbs…2004)
 • 2005, Text introducers of proverbs and other idioms, Jezikoslovlje 6,1-2, 2005, 57-77, (přetisk Text of Proverbs…2004)

2006

 • 2006,Linguistically motivated tagging as the base for a corpus-based grammar, In Corpus Linguistics 2005, Vol 1, No 1 (Birmingham, July 14-17), eds. P. Danielsson, M. Wagenmakers, Proceedings from The Corpus Linguistics Conference Series, http://www.corpus.bham.ac.uk/PCLC, (spolu s V. Petkevičem)
 • 2006, Large Corpora, Lexical Frequencies and Coverage of Texts, In Corpus Linguistics 2005 Vol 1, No 1 (Birmingham, July 14-17), eds. P. Danielsson, M. Wagenmakers, Proceedings from The Corpus Linguistics Conference Series, http://www.corpus.bham.ac.uk/PCLC, (spolu s M. Křenem)
 • 2006, Vladimír Skalička. Souborné dílo, III. díl, ed. F. Čermák, J. Čermák, P. Čermák a C. Poeta, Praha Karolinum, 925-1401s. 2006. (spolueditor a spolupřekladatel) (V.S., Collected Works)
 • 2006, Statistical Methods for Searching Idioms in Text Corpora, In Phraseology in Motion I Methoden und Kritik, Hrsgb. A. Häcki Buhofer, H. Burger, Schneider Verlag Hohengren, 33-42.
 • 2006, Collocations, Collocability and Dictionary, In Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia. Torino 6-9 settembre 2006. Proceedings XII Euralex International Congress, eds. E. Corino, C. Marello, C. Onesti, Edizioni dell´Orso, Alessandria, 929-937.
 • 2006, K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině, SaS 67 2006, 267-282 (spolu s P. Sgallem a P. Vybíralem) ISSN 0037-7031, (On the Standard and Literary Czech Discussion)
 • 2006, Collocations, Collocability and Dictionary, In Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia. Torino 6-9 settembre 2006. Proceedings XII Euralex International Congress, eds. E. Corino, C. Marello, C. Onesti, Edizioni dell´Orso, Alessandria, 929-937.
 • 2006, Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Studie z korpusové lingvistiky 1. NLN, Praha 2006, Eds. F. Čermák, R. Blatná, NLN Praha 2006 (spolueditor)(Corpus Linguistics: Its State and Model Approaches. Vol.1)
 • 2006, Korpusová lingvistika dnešní doby. In Studie z korpusové lingvistiky 1, Korpusová lingvistika, stav a modelové přístupy, eds. F. Čermák, R. Blatná NLN Praha 2006, 9-18. (Corpus Linguistics of Today)
 • 2006, Mluvené korpusy, In Studie z korpusové lingvistiky 1, Korpusová lingvistika, stav a modelové přístupy, eds. F. Čermák, R. Blatná NLN Praha 2006, 53-67. (Spoken Corpora)
 • 2006, Lexikon nebo syntax? Nechce se mi a sestry její. , In Studie z korpusové lingvistiky 1, Korpusová lingvistika, stav a modelové přístupy, eds. F. Čermák, R. Blatná NLN Praha 2006, 68-94 (Lexicon or Syntax? Nechce se mi-Constructions and Similar ones)
 • 2006, Kolokace v lingvistice, In Studie z korpusové lingvistiky 2, Kolokace, eds. F. Čermák, M. Šulc NLN Praha, 9-16. (Collocations in Linguistics)
 • 2006, Studie z korpusové lingvistiky 2, Kolokace, eds. F. Čermák, M. Šulc NLN Praha 2006 ISBN 80-7106-653-2 (spolueditor). (Studies in Corpus Linguistics, Vol. 2: Collocations)
 • 2006,Polysémie a kolokace: případ adjektiva měkký. In Studie z korpusové lingvistiky 2 Kolokace, eds. F. Čermák, M. Šulc NLN Praha 2006, 56-93. (Polysemy and Collocations: The Case of the Adjective Měkký)
 • 2006, Statistické metody hledání frazémů a idiomů v korpusech, In Studie z korpusové lingvistiky 2 Kolokace, eds. F. Čermák, M. Šulc NLN Praha 2006, 94-106. (Statistical Methods for Searching Idioms in Corpora)
 • 2006, Česko-makedonski rečnik. Česko-makedonský slovník, Skopje, Filološki fakultet „Blaže Koneski“, 460s.,(spolu s: Donka Rous a ve spolupráci s: Jasmímka Delova, Kateřina Vítová). (Czech-Macedonian Dictionary)
 • 2006, Preskriptivismus: Variabilita versus stabilita, faktory a problémy., In Gladkova H., V. Cvrček, eds., Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů Praha, 16. a 17. září 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Euroslavica Praha 2006. (Filozofická fakulta), (Euroslavica), 36-45. (Prescriptivism: Variabily versus Stability)

2007

 • 2007, Idioms and Morphology, In Burger H., D. Dobrovol´skij, P. Kühn, N. Norrick, eds., Phraseologie. Phraseology 1-2, deGruyter Berlin New York 2007, 20-26
 • 2007, Lingvista Vladimír Skalička in Učenci očima kolegů, žáků a následovníků, eds. I. Hlaváček a J. Jedináková, Academia Praha, 30-37
 • 2007, Povaha a úzus interjekcí: případ češtiny, In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Slovanské a východoeurópské jazyky v počítačovom spracovaní, eds. J. Levická, R. Garabík, Slovak National Corpus L. Štúr, Slovak Academy of Sciences Bratislava, 299-307
 • 2007, Frekvenční slovník mluvené češtiny, Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum Praha 2007, 511s. (editor a spoluautor, spoluautoři A. Adamovičová, J. Pešička, P. Savický, J. Šimandl, J. Šonková)
 • 2007, Grammatical Idioms, Linguistica Pragensia XVII/2 2007, 75-90
 • 2007, Ladislav Zgusta (20.3. 1924-27.4. 2007), SaS 68, 2007, 319-320
 • 2007, Slovník Karla Čapka, ed. František Čermák NLN Praha 2007, 715s.+CD. ISBN 978-80-7106-915-7 (spolu s: Tomáš Bartoň, Renata Blatná, Václav Cvrček, František Čermák, Milena Hnátková, Jan Kocek, Marie Kopřivová, Michal Křen, Karel Kučera,Věra Schmiedtová, Martin Stluka, Michal Šulc, Pavel Vondřička, Martina Waclawičová)
 • 2007, Slovník Karla Čapka: jeho lexémy a nominace in Slovník Karla Čapka 2007. (Spolu s: Tomáš Bartoň, Renata Blatná, Václav Cvrček, František Čermák, Milena Hnátková, Jan Kocek, Marie Kopřivová, Michal Křen, Karel Kučera,Věra Schmiedtová, Martin Stluka, Michal Šulc, Pavel Vondřička, Martina Waclawičová) 19-57.
 • 2007, Statistické aspekty jazyka Karla Čapka, zvláště jeho lexikonu In Slovník Karla Čapka 2007, 671-690 (spolu s V. Cvrčkem a M. Křenem).
 • 2007, Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. Karolinum Praha 2007, 718s.
 • 2007, Birgit Steinbügel, Deutsch-englische Kollokationen. Erfassung in Zweisprachigen Wőrterbüchern und Grenzen der korpusbasierten Analyse, International Journal of Lexicography 20, 2, 2007, 180-182
 • 2007, Frazeologie in Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, eds. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík, Academia Praha 2007
 • 2007, Korpusová lingvistika in Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, eds. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík, Academia Praha 2007, 468-472

2008

 • 2008, Partikule, jejich syntagmatika a kumulace v mluvené češtině, In: Čeština v mluveném korpusu, eds. M. Kopřivová, M, Waclawičowá, NLN Praha, 2008, 63-74
 • 2008, Diskrétní jednotky v jazyce: případ cirkumfixů, SaS 69, 1-2, 78-98
 • 2008, An Author´s Dictionary: The Case of Karel Čapek, In Proceedings of the XIII Euralex International Congress, Institut Universitari fr Linguistica Aplicada Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2008, 323-332
 • 2008, Karel Čapek a jeho slovník: poznámky o korpusovém projektu, Přednášky z 51. běhu slovanských studií Univerzita Karlova v Poraze Filozofická fakulta 2008, 37-60
 • 2008, Some of Current Problems of Corpus and Computational Linguistics or Fifteen Commandments and General Truths In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. Proceedings, October 4-5, 2007, Kaunas Lithuania, Eds. F. Čermák, R. Marcienkevičienè, E. Rimkutè, J. Zabarskaitè, Vytauto Didžijo Universitas, Lietuviu Kalbos Institutas, Kaunas, 61-69
 • 2008, Czech Collocations, In Lexicographica. International Journal for Lexicography 24/2008, Max Niemeyer Tübingen 59-67
 • 2008, Proverbs: Linguistic and Lexicographic Approaches versus Etnographic, Logical, Onomasiological and Other, In 1st Interdiciplinary Colloquium on Proverbs. 1. Colóquio Interdisciplinar sobre Proverbios, Eds. Rui JB Soares, Outi Lauhakangas, Tavira, 5th to 12th November 2007, Actas ICPO7 Proceedings, 197-207
 • 2008, Syntagmatika, kombinace a kumulace konjunkcí, In Grammar & Corpora, Gramatika a korpus 2007, eds. F. Štícha, M. Fried, Academia Praha 2008, 315-323

2009

 • 2009, Spoken Corpora Design: Their Constitutive Parametres, IJCL 14,1, 2009, 113-123
 • 2009, Oxford Afrikaans-Engels Skoolwoordenboek. Oxford English-Afrikaans School Dictionary. SaS 70, 2009, 75-78 (recenze)
 • 2009, Slovník súčasného slovenského jazyka A-G, red. K. Buzássyová a A. Jarošová, Veda 2006 Bratislava, 1132s. Slavia 78, 1-2,2009,113-119 (recenze)
 • 2009,Slovník Bohumila Hrabala, 2009, ed. a spoluautor (spolu s V. Cvrčkem), NLN Praha, 605s. (+CD),(spolu s: T. Bartoň, V. Cvrček, M. Hnátková, J. Kocek, M. Kopřivová, M. Křen, K. Kučera, R. Novotná, V. Schmiedtová, M. Stluka, D. Šrajerová, M. Šulc, M. Waclawičová)
 • 2009,Slovník Bohumila Hrabala: jeho lexémy a nominace, In Slovník Bohumila Hrabala 2009, 20-55 (spolu s: V. Cvrček, M. Hnátková, K. Kučera, R. Novotná, V. Schmiedtová, M. Stluka, D. Šrajerová, M. Šulc, M. Waclawičová)
 • 2009,Leksikografovi zapiski o korpusnom slovarju, Jezik in slovstvo 14, 3-4, 2009, 25-42
 • 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky 1 Přirovnání (spolu s J. Hronkem a J. Machačem aj. jako hlavní redaktor a spoluautor) Leda Praha 2009, 512s. (2. přepracované a doplněné vydání)
 • 2009, Zásady zpracování a užívání slovníku in Slovník české frazeologie a idiomatiky 1, 13-27
 • 2009, Česká přirovnání, in Slovník české frazeologie a idiomatiky 1, 483-507
 • 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky 2 Výrazy neslovesné (spolu s J. Hronkem a J. Machačem jako hlavní redaktor a spoluautor) Leda 2009, 552s. (2. přepracované a doplněné vydání)
 • 2009,Frazémy gramatické povahy 493-499, in Slovník české frazeologie a idiomatiky, 493-499
 • 2009,Slovník české frazeologie a idiomatiky 3 Výrazy slovesné (spolu s J. Hronkem a J. Machačem jako hlavní redaktor a spoluautor) Leda 2009, 1248s. (2. přepracované a doplněné vydání)
 • 2009,Zásady pracování a užívání slovníku, in Slovník české frazeologie a idiomatiky 3, 9-31
 • 2009,České frazémy a idiomy verbální in Slovník české frazeologie a idiomatiky 3, 1217-1247
 • 2009,Slovník české idiomatiky a frazeologie 4 Výrazy větné (jako hlavní redaktor a spoluautor spolu s J. Holubem, R. Blatnou a M. Kopřivovou), 1272s. Leda Praha 2009
 • 2009,Zásady zpracování a užívání slovníku, in Slovník české idiomatiky a frazeologie 4, 9-28
 • 2009,České frazémy a idiomy propoziční, in Slovník české idiomatiky a frazeologie 4, 1239-1267
 • 2009, The Case of the Czech National Corpus: Its Design, Development and Current State, Katsumasa Yagi, Takaaki Kanzaki, eds., 2OO9, Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography: Papers from Phraseology in Japan, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya, (rozšířená a přepracovaná verze, v tisku pro Proceedings of PALC 2008) 39-76
 • 2009,Identification of Idioms and Phrasemes, in Katsumasa Yagi, Takaaki Kanzaki, eds., 2OO9, Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography: Papers from Phraseology in Japan, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya, 101-118 (rozšířená, přeložená a přepracovaná verze anglické kapitoly v Čermák 2007, 177-192)
 • 2009,Types of Language Nomination: Universals, Typology and Form, In Katsumasa Yagi, Takaaki Kanzaki, eds., 2OO9, Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography: Papers from Phraseology in Japan, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya, 3-15 (rozšířená a přepracovaná verze článku Čermák 2002)
 • 2009, What One Can Do with Proverbs in Text, In Csaba Foldes (Hrsg.): Phraseologie disziplinar und interdisziplinar. Gunter Narr Verlag, Tubingen, 2009, 307-321
 • 2009,Binomials: Their Nature in Czech and in General, in Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz Europhras 2008 vom 13.-16.8. 2008 Helsinki, Gunther Narr Verlag Tubingen, 309-315
 • 2009,Statistiky češtiny, (spolu s: T. Bartoň, V. Cvrček, T. Jelínek a V. Petkevič), NLN Ústav Českého národního korpusu, 214s. a CD
 • 2009,Jazyk a statistika, In Statistiky češtiny, 19-21

2010

 • 2010,Lexikon a sémantika, NLN, Praha, 357s.
 • 2010, The Paremiological Minimum of English, In … for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková, eds. M. Malá, P. Šaldová, Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 57-71, Praha 2010
 • 2010, Vladimír Skalička, ČMF 92/2010,106-111
 • 2010, Jazyk a jeho kombinace Jazykovědné aktuality 1-2, XLVII 2010, 2-22
 • 2010, Author Dictionaries Revisited: Dictionary of Bohumil Hrabal, In Procedings of the XIV Euralex International Congress, eds. A. Dykstra, T. Schoonheim, Fryske Akademy Afûk, Ljouwert 2010, 592-598 (spolu s V. Cvrčkem)
 • 2010, Lexical Collocability: The Case of Verbs and Adverbs, In: P. Ďurčo, Hrsg., Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, De Gruyter Berlin, 23-35
 • 2010, Notes on Compiling a Corpus-Based Dictionary 2010, In: Lexikos 20 (AFRILEX-reeks/series 20: 2010): 559-579
 • 2010, Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia (ed.) NLN/ÚČNK Praha (kolektivní mezinár. monografie, spolueditor, spolu s J. Kockem)
 • 2010, InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus (ed.), NLN/ÚČNK Praha (kolektivní mezinár. monografie, spolueditor, spolu s A. Klégrem a P. Cornessem)
 • 2010, Slovník komunistické totality: lexémy, nominace a jejich užití, In Slovník komunistické totality (ed., spolu s V. Cvrčkem a V. Schmiedtovou), NLN Praha 2010, 16-39
 • 2010, Frequent Proverbs and Their Meaning: A Proposal of a Linguistic Description (The Core and Paremiological Minima Described) In 3. Colóquio Interdisciplinar sobre Proverbios. 3rd Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Actas ICP Proceedings, International Association of Paremiology, eds Rui Soares, Outi Lauhakangas 2010, p. 40-65
 • 2010, Parallel Corpora: The Case of InterCorp, In InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus (ed., spolu s A. Klégrem a P. Cornessem) 2010 NLN/ÚČNK Praha, 10-17.
 • 2010, Introductory Note, In InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus (ed.), NLN/ÚČNK Praha (kolektivní mezinár. monografie, spolueditor, spolu s A. Klégrem a P. Cornessem), 7-8
 • 2010, Slovo úvodem, In Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia (ed.) NLN/ÚČNK Praha (kolektivní mezinár. monografie, spolueditor, spolu s J. Kockem)
 • 2010, Obecný subjekt (objekt) a jeho lexikální vyjádření: anglické one, německé man, francouzské on a české člověk, In Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia (ed., spolu s J. Kockem) NLN/ÚČNK Praha, 182-189
 • 2010, Fifteen Commandments of a Phraseologist In: Yearbook of Phraseology 1, 2010, De Gruyter Mouton, 179-182

2011

 • 2011, A Frequency Dictionary of Czech. Core vocabulary for learners. Routledge London and New York, (co-author: Michal Křen; contributors: L. Chlumská, D. Kováříková, R. Novotná).
 • 2011, Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. 4. přepracované vyd., Karolinum Praha, 380s.
 • 2011, Staronové pojmy naší doby: Nakolik nás poznamenávají? Esej k zamyšlení, In Psáno do oblak, Sborník k nedožitým sedmdesátinám Prof. Jana Kuklíka, eds. J. Hasil, M. Hrdlička, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum Praha, 263-6
 • 2011,Korpusová lingvistika Praha 2011 I InterCorp František Čermák, ed., NLN Praha
 • 2011, Korpusová lingvistika Praha 2011 II Výzkum a výstavba korpusů František Čermák, ed. NLN Praha
 • 2011, Korpusy včera, dnes a zítra In Korpusová lingvistika II Výzkum a výstavba korpusů F. Čermák, ed. Praha 2011, 10-29.
 • 2011, Dog and Cat Proverbs: A comparison of English, Czech, Finnish and Other Languages, In Proceedings of 4th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 4th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, eds Rui JB Soares, Outi Lauhakangas. Associãçao International de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP) 2011,(spolu s. Hilkka Lindroos), 131-140
 • 2011, Čermák F., Lexikon korpusu Orální historie (Příběhy), In Korpus-Gramatika-Axiologie,4, 3-26, (spolu s : V. Cvrček, L. Chlumská, J. Mácha)
 • 2011, Morfématika a slovotvorba češtiny, 2011, NLN Praha
 • 2011, The Case of The Czech National Corpus: Its Design and History In: Gozdz-Roszkowski, S. ed., Explorations across Languages and Corpora , P. Lang Frankfurt 2011, 29-44

2012

 • 2012, Animal Phraseology: the case of dog and cat (a corpus-based study), In: A. Pamies, J. Manuel Pazos Bretaňa, L. Luque Nadal. eds., Phraseology and Discourse: Cross Linguistic and Corpus-based Approaches, Schneider Verlag Hohengehren GMmbH, 2012, 55-65, ISBN 978-3-8340-1069-8
 • 2012, Some Current Problems of Corpus and Computational Linguistics or Fifteen Commandments and General Truths (Několik současných problémů korpusové a komputační lingvistiky aneb Patnáct přikázání a obecných pravd ), KGA 3, 33-44, ISSN 1804-137X
 • 2012, InterCorp: A Contribution to Interlinguistics, Prace filologiczne LXIII, Warszawa 2012, 67-83, ISSN 0138-0567.
 • 2012, The Case of InterCorp, a multilingual parallel corpus, IJCL 17:3, 2012, 411-427, ISSN 1384-6655/ E-ISSN 2569 9811 (spolu s A. Rosenem)
 • 2012, Lexical Foundations of Proverbs, Based on Data from, English, German, French and Czech. In 5. Colloquio Interdisciplinar sobre Proverbios – Actas, 5th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, Eds. Rui B. Soares, Outi Lauhakangas, 203-217, AIP-IAP Lisbon 2012, ISBN 978-989-96592-7-8
 • 2012, Kauzativa In: Čeština jako cizí jazyk VI., eds. M. Hrdlička, J.Hasil, Euroslavica, Praha 2012, 51-60, ISBN 978-80-7308-440-0
 • 2012,Animal Phraseology: the case of dog and cat (a corpus-based study), In: A. Pamies, J. Manuel Pazos Bretaňa, L. Luque Nadal. eds., Phraseology and Discourse: Cross Linguistic and Corpus-based Approaches, Schneider Verlag Hohengehren GMmbH, 55-65
 • 2012, Some Current Problems of Corpus and Computational Linguistics or Fifteen Commandments and General Truths (Několik současných problémů korpusové a komputační lingvistiky aneb Patnáct přikázání a obecných pravd ), KGA 3, 33-44
 • 2012, InterCorp: A Contribution to Interlinguistics, Prace filologiczne LXIII, Warszawa, 67-83
 • 2012, The Case of InterCorp, a multilingual parallel corpus, IJCL 17:3, 411-427 (spolu s A. Rosenem)
 • 2012, Lexical Foundations of Proverbs, Based on Data from, English, German, French and Czech. In 5. Colloquio Interdisciplinar sobre Proverbios – Actas, 5th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, Eds. Rui B. Soares, Outi Lauhakangas, 203-217, AIP-IAP Lisbon
 • 2012, Frazeologie v českých slovnících, lexikografie a lexikon, In Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, eds. S. Čmejrková, J. Hoffmanová a J. Klímová, Karolinum Praha, ISBN 978-80-246-2121-0, 377-382. (vročení 2012)
 • 2012, Lidská (ne)svoboda prostřednictvím dobového slovníku. Esejistické poznámky in margine Malého slovníku reálií komunistické totality, In: V. Schmiedtová, Malý slovník reálií komunistické totality, NLN Praha 2012, 8-13, ISBN 978-80-7422-192-7 (vročení 2012)
 • 2012, Poznámky k interpretaci významu ve slovníku In Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počest Alexandry Jarošovej, eds. K. Buzássyová, B. Chocholová, N. Janočková, Veda , Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra SAV Bratislava 2012, 76-83, ISBN 978-80-224-1268-1
 • 2012, In margine jednoho textu, In: Čunderle M., Bubela, Brkola Praha 2012, 119-122, ISBN 978-80-903842-3-1
 • 2012, Intercorp: A contribution to interlinguistics. Prace Filologiczne, 2012, LXIII:67–84 ISSN 0138-0567

2013

 • 2013, Lexical Origins of Proverbs (Lexicon and Proverbs), In: Actas ICP12 Proceedings, of the 6th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 6th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds, Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira, 2013, 229-238, ISBN 978-989-96592-8-2
 • 2013, Ferdinand de Saussure. Jak ho známe (a neznáme) sto let po jeho smrti. Časopis pro moderní filologii 95, 2/2013, 155-168, ISSN 0008-7386
 • 2013, Centrum a periférie ještě jednou, In Bratislava Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2013,… (sb. z konference ve Smolenicích 2010)
 • 2013,Frazeologie v českých slovnících, lexikografie a lexikon, In Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, eds. S. Čmejrková, J. Hoffmanová a J. Klímová, Karolinum Praha, ISBN 978-80-246-2121-0, 377-382. (vročení 2012)
 • 2013, Lidská (ne)svoboda prostřednictvím dobového slovníku. Esejistické poznámky in margine Malého slovníku reálií komunistické totality, In: V. Schmiedtová, Malý slovník reálií komunistické totality, NLN Praha 2012, 8-13 (vročení 2012)
 • 2013, Poznámky k interpretaci významu ve slovníku In Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počest Alexandry Jarošovej, eds. K. Buzássyová, B. Chocholová, N. Janočková, Veda , Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra SAV Bratislava 2012, 76-83
 • 2013, In margine jednoho textu, In: Čunderle M., Bubela, Brkola Praha 2012, 119-122
 • 2013, Lexical Origins of Proverbs (Lexicon and Proverbs), In: Actas ICP12 Proceedings, of the 6th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 6th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds, Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira, 2013, 229-238
 • 2013, Ferdinand de Saussure. Jak ho známe (a neznáme) sto let po jeho smrti. Časopis pro moderní filologii 95, 2/2013, 155-168
 • 2013, Centrum a periférie ještě jednou, In Bratislava Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2013,… (sb. z konference ve Smolenicích 2010)
 • 2013, Základní slovník českých přísloví NLN Praha 2013
 • 2013, Žánr epistolární v korpusu, KGA 08, 2013, 76-77 (recenze)
 • 2013, Intercorp: A contribution to interlinguistics. Prace Filologiczne, 2012, LXIII:67–84
 • 2013, Large Corpora Designed for Lexicographic Work, In Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography, Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography. eds. R.H. Gouws, U. Heid, W. Schweickard, H.E. Wiegand, 1356-1365 2013
 • 2013, Notes on Compiling a Corpus-Based Dictionary, In Jazykovedný časopis, 02, 64, 2013, 133-150 (vyšlo 2014)
 • 2013, Proverbs: Their Lexical and Semantic Features. Proverbium in cooperation with the Institute of the Czech National Corpus, Supplement Series, Vol. 37, ed. W. Mieder. The University of Vermont, Burlington, Vermont 2014, 234s
 • 2013, Ivo Vasiljev – Nguyę˜ n Quyę´t Tię´ n: -Da. i tu` d-ię?n Giáo khoa Séc-Vięt /Velký učební česko-vietnamský slovník, 1: A–G. Sokolov: Fornica Graphics, 2013. 640 s.
 • 2013, Základní slovník českých přísloví NLN Praha 2013 ISBN 978-80-7422-258-0
 • 2013, Žánr epistolární v korpusu, KGA 08, 2013, 76-77 ISSN 1804-137X (recenze)
 • 2013, Ivo Vasiljev – Nguyę˜ n Quyę´t Tię´ n: -Da. i tu` d-ię?n Giáo khoa Séc-Vięt /Velký učební česko-vietnamský slovník, 1: A–G. Sokolov: Fornica Graphics, 2013. 640 s. ISSN 0037-7031.
 • 2013, Large Corpora Designed for Lexicographic Work, In Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography, Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography. eds. R.H. Gouws, U. Heid, W. Schweickard, H.E. Wiegand, 1356-1365 2013, ISBN 978-3_023813-6
 • 2013, Notes on Compiling a Corpus-Based Dictionary, In Jazykovedný časopis, 02, 64, 2013, 133-150, ISSN 1337-6853 (vyšlo 2014)

2014

 • 2014, Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie, Karolinum 2014 Praha
 • 2014, Notes on Some Notions of Modern History, or Does History Repeat Itself?, In Scala Naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann, ELM Scholarly Press Tarttu 2014, 435-442
 • 2014, Phraseology and Idiomatics: Substance and Vagaries of Views, In Phraseologie und Kultur. Phraseology and Culture, eds. V. Jesenšek, D. Dobrovol´skij, Europhras Maribor 2012, Zora Maribor, pp. 41-62
 • 2014, InterCorp: jeho povaha a možnosti, In Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu), Jazykovedné štúdie XXXI 2014d, Veda Bratislava, 97-112
 • 2014, Periferie jazyka. Slovník monokolokabilních slov, NLN Praha 2014
 • 2014, Monokolokabilní slova, jejich identifikace a pokrytí, In F. Čermák, Periferie jazyka 2014, 10-22
 • 2014, Pragmatics of Proverbs: Basic Types of Evaluation In Actas ICP12 Proceedings, of the 7th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 7th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2013, 2014, 259-266
 • 2014, Proverbs: Their Lexical and Semantic Features. Proverbium in cooperation with the Institute of the Czech National Corpus, Supplement Series, Vol. 37, ed. W. Mieder. The University of Vermont, Burlington, Vermont 2014, 234ss. ISBN 978-0-9846456-1-9.
 • 2014, Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie, Karolinum 2014 Praha, ISBN 978-80-246-2660-4
 • 2014, Notes on Some Notions of Modern History, or Does History Repeat Itself?, In Scala Naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann, ELM Scholarly Press Tarttu 2014, 435-442, ISBN 978-9949-544-20-2
 • 2014, Phraseology and Idiomatics: Substance and Vagaries of Views, In Phraseologie und Kultur. Phraseology and Culture, eds. V. Jesenšek, D. Dobrovol´skij, Europhras Maribor 2012, Zora Maribor, ISBN 978-961-6930-04-8, pp. 41-62
 • 2014, Phraseology and Idiomatics: Substance and Vagaries of Views, EUROPHRAS 2014, eds. V. Jesenšek, D. Dobrovolskij, Maribor, Zora, 41-62, ISBN 978-961-6930-04-8 (Frazeologie a idiomatika: podstata a rozmary pohledů )
 • 2014, Jazyk totality a dneška: jak odráží realitu a ovlivňuje lidské vědomí. Language of Totalitarianism and of Today: How it Reflects Reality and Influences Human Consciousness. In Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Sociolinguistica Slovaca 8. Ed. J. Wachtarczyková, L. Satinská, S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, 50-60. ISBN 978-80-224-1418-0 (Language of Totaliy and Today: How it reflects reality and influences our awareness)
 • 2014, Colour Terms in Three Languages: Their Distribution and Function, Linguistica Pragensia 24, 2/2014, 136-146,

ISSN 0862-4832 (termíny pro barvy ve třech jazycích: jejich distribuce a funkce)

 • 2014, Numbers in Proverbs, In Actas ICP14 Proceedings, of the 8. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2014, 298-305, ISBN 978-989-08685-4-0 (Čísla v příslovích)

2015

 • 2015, Kolokace a kolokabilita synsémantik: substituty a interjekce, ČMF 97, 1, 2015, 51-57, ISSN 0862-4832 (Collocations and substitutes of synsemantic words: substitutes and interjections, čl. v čas.)
 • 2015, Miroslava Sokolová, Martin Ološtiak, Martina Ivanová: Slovník koreňových morfém slovenčiny, ČMF 97, 1, 2015, 91-93 ISSN 0862-4832 (rec.)
 • 2015, Wisdom in Proverbs, In Bis dat, qui cito dat. Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature. Honoring Wolfgamg Mieder on His Seventieth Birthday. Eds. Ch. Grandl, K. J. McKenna, Peter Lang Editions Frankurt am M. 2015, 95-98, ISBN 978-3-631-64872-8. (Moudrost v příslovích)
 • 2015, Semantic Explanations and Entry Structure in Idiom Dictionaries, In International Journal of Lexicography, Special Issue: Phraseology and Dictionaries, ed. D. Dobrovolskij, Vol. 28, 2015, 53-359, ISSN 0950-3846 (Výklad sémantiky a struktura hesla ve frazeologických slovnících)
 • 2015, Josef Filipec: Poznámky a vzpomínky spolupracovníka, Naše Řeč LII/3-4, 142-146, ISSN 1212-5326 (Notes and memoir of a colleague)
 • 2015, Phraseology and Idiomatics: Substance and Vagaries of Views, EUROPHRAS 2014, eds. V. Jesenšek, D. Dobrovolskij, Maribor, Zora, 41-62
 • 2015, Jazyk totality a dneška: jak odráží realitu a ovlivňuje lidské vědomí. Language of Totalitarianism and of Today: How it Reflects Reality and Influences Human Consciousness. In Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Sociolinguistica Slovaca 8. Ed. J. Wachtarczyková, L. Satinská, S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, 50-60.
 • 2015, Colour Terms in Three Languages: Their Distribution and Function, Linguistica Pragensia 24, 2/2014, 136-146
 • 2015, Kolokace a kolokabilita synsémantik: substituty a interjekce, ČMF 97, 1, 2015, 51-57, (Collocations and substitutes of synsemantic words: substitutes and interjections)
 • 2015, Wisdom in Proverbs, In Bis dat, qui cito dat. Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature. Honoring Wolfgamg Mieder on His Seventieth Birthday. Eds. Ch. Grandl, K. J. McKenna, Peter Lang Editions Frankurt am M. 2015, 95-98
 • 2015, Numbers in Proverbs, In Actas ICP14 Proceedings, of the 8. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2014
 • 2015,Semantic Explanations and Entry Structure in Idiom Dictionaries, In International Journal of Lexicography, Special Issue: Phraseology and Dictionaries, ed. D. Dobrovolskij, Vol. 28, 2015, 53-359
 • 2015, Josef Filipec: Poznámky a vzpomínky spolupracovníka, Naše Řeč LII/3-4, 142-146

2016

 • 2016, Language Periphery, Monocollocable words in English, Italian, German and Czech. Compiled and edited by František Čermák, Jan Čermák, Zora Obstová and Marie Vachková, Charles University in Prague. 2016, J. Benjamins Amsterdam
 • 2016, Language Periphery, Monocollocable words in English, Italian, German and Czech, Compiled and edited by František Čermák, Jan Čermák, Zora Obstová and Marie Vachková Charles University in Prague. 2016, J. Benjamins Amsterdam
 • 2016, František Čermák, Marie Kopřivová, 2016, Idioms in Spoken Corpus. A Sample of Czech Data In COMPUTERISED AND CORPUS-BASED APPROACHES TO PHRASEOLOGY:MONOLINGUAL AND MULTILINGUAL PERSPECTIVES. FRASEOLOGÍA COMPUTACIONAL Y BASADA EN CORPUS: PERSPECTIVAS MONOLINGÜES Y MULTILINGÜES, ed. G. Corpas Pastor,2016. Editions Tradulex, Geneva © LEXYTRAD, Research Group in Lexicography and Translation, pp. 194-205
 • 2016,L. Hjelmslev, O základech teorie jazyka, 2. vyd. Academia (edice a překlad z dánštiny)
 • 2016, Czech Studies in Hungary: From Its Modern Beginnings to Present Time (1955-2015) Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge 4 (2016)
 • 2016, Frazeologie a idiomatika: Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně, ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 98, 2016, Č. 2, S. 199–217
 • 2016, Louis Hjelmslev, otec kodaňského strukturalismu: žije i 50 let po svém odchodu ČMF 98, 1/2016,143-145
 • 2016, Frazeologie a idiomatika. Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně, ČMF 98, 2/2016, 199-217
 • 2016, František Čermák, In Teorie. Tendence moderní české sémiotiky. Ed. Vít Gvoždiak, Univ. Palackého v Olomouci, s. 164-169, (otázky a odpovědi)
 • 2016,Czech Studies in Hungary: from its Modern Beginnings to Present time (1955–2015), Wiener Slavistisches Jahrbuch, Vol. 4 (2016), pp. 269-270
 • 2016, Strukturní analýza jazyka (L. Hjelmslev, FČ překlad) In O základech teorie jazyka, 175-185 (překlad z angl.)
 • 2016,Louis Trolle Hjelmslev o jazyce a glosématice (F. Čermák), In O základech teorie jazyka, 187-196
 • 2016, Louis Hjelmslev, Otec kodaňského strkturalismu, žije i 50 let po svém odchodu, 143-145, ČMF 98, 1/2016
 • 2016, Frazeologie a idiomatika: Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně. Phraseology and Idiomatics. Their Essence and the Changing Views on the Subject, 199-217, ČMF 98, 2/2016
 • 2016, Laugh Proverbs. Do They Really Capture Laughing? , In Actas ICP15 Proceedings, of the 9. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 9th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2016, 291-298.
 • 2016, Introduction (František Čermák, Jan Čermák, Zora Obstová, Marie Vachková) Monocollocable Words as a Periphery of Language Combinations in Language Periphery 2016, 1-2
 • 2016, Monocollocable words as a periphery of language combinations In Language Periphery 2016, 3-9
 • 2016, Monokolokabilní slova v češtině jako periférie jazyka In Language Periphery 2016, 11-15
 • 2016, Monokolokabilní slova v češtině: jejich hlavní aspekty, KGA 13/2016, 3-12
 • 2016, Slovník české frazeologie a idiomatiky 5. Onomaziologický slovník, red. F. Čermák, Autoři F. Čermák, J. Holub, Leda 2016, Praha.
 • 2016, Úvod k Onomaziologickému slovníku české frazeologie a idiomatiky, In Slovník 5, 7-13.
 • 2016, Centrum a periferie ještě jednou, In Človek a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého, ed. M. Šimková, Veda Bratislava 2015, 42-52
 • 2016, Language Periphery, Monocollocable words in English, Italian, German and Czech, Compiled and edited by František Čermák, Jan Čermák, Zora Obstová and Marie Vachková Charles University in Prague. 2016, J. Benjamins Amsterdam ISBN 9789027267627
 • 2016, František Čermák, Marie Kopřivová, 2016, Idioms in Spoken Corpus. A Sample of Czech Data In COMPUTERISED AND CORPUS-BASED APPROACHES TO PHRASEOLOGY: MONOLINGUAL AND MULTILINGUAL PERSPECTIVES. FRASEOLOGÍA COMPUTACIONAL Y BASADA EN CORPUS: PERSPECTIVAS MONOLINGÜES Y MULTILINGÜES, ed. G. Corpas Pastor,2016. Editions Tradulex, Geneva © LEXYTRAD, Research Group in Lexicography and Translation ISBN: 978-2-9700736-5-9, pp. 194-205
 • 2016, L. Hjelmslev, O základech teorie jazyka, 2. vyd. Academia ISBN 978-80-200-2609-5 (edice a překlad z dánštiny)
 • 2016, Czech Studies in Hungary: From Its Modern Beginnings to Present Time (1955-2015) Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge 4 (2016)
 • 2016, Louis Hjelmslev, otec kodaňského strukturalismu: žije i 50 let po svém odchodu ČMF 98, 1/2016, ISSN 00087386, 143-145
 • 2016, Frazeologie a idiomatika. Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně, ČMF 98, 2/2016, ISSN OOO8-7386, 199-217
 • 2016, František Čermák, In Teorie. Tendence moderní české sémiotiky. Ed. Vít Gvoždiak, Univ. Palackého v Olomouci, s. 164-169, ISBN 978-80-244-4946-3 (otázky a odpovědi)
 • 2016, Czech Studies in Hungary: from its Modern Beginnings to Present time (1955–2015), Wiener Slavistisches Jahrbuch, Vol. 4 (2016), pp. 269-270 269-270
 • 2016, Strukturní analýza jazyka (L. Hjelmslev, FČ překlad) In O základech teorie jazyka, 175-185 (překlad z dán.)
 • 2016, Louis Trolle Hjelmslev o jazyce a glosématice (F. Čermák), In O základech teorie jazyka, 187-196
 • 2016, Louis Hjelmslev, Otec kodaňského strukturalismu, žije i 50 let po svém odchodu, 143-145, ČMF 98, 1/2016, ISSN-7386
 • 2016, Frazeologie a idiomatika: Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně. Phraseology and Idiomatics. Their Essence and the Changing Views on the Subject, 199-217, ČMF 98, 2/2016, ISSN-7386
 • 2016, Laugh Proverbs. Do They Really Capture Laughing? , In Actas ICP15 Proceedings, of the 9. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 9th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2016, 291-298. ISBN 979-989-98685-6-4
 • 2016, Reason and Thought: Pillars of Intelligent Behaviour in Proverbs, In Actas ICP16 Proceedings, of the 10th. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2016 Tavira 2016
 • 2016, Introduction (František Čermák, Jan Čermák, Zora Obstová, Marie Vachková) Monocollocable Words as a Periphery of Language Combinations in Language Periphery 2016, 1-2
 • 2016, Monocollocable words as a periphery of language combinations In Language Periphery 2016, 3-9
 • 2016, Monokolokabilní slova v češtině jako periférie jazyka In Language Periphery 2016, 11-15
 • 2016, Monokolokabilní slova v češtině: jejich hlavní aspekty, KGA 13/2016, 3-12, ISSN 1804-137X
 • 2016, Slovník české frazeologie a idiomatiky 5. Onomaziologický slovník, red. F. Čermák, Autoři F. Čermák, J. Holub, Leda 2016, Praha, ISBN 978-80-7335-440-4.
 • 2016, Úvod k Onomaziologickému slovníku české frazeologie a idiomatiky, In Slovník 5, 7-13.
 • 2016, Centrum a periferie ještě jednou, In Človek a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého, ed. M. Šimková, Veda Bratislava 2015, 42-52, ISBN 978-80-334-1181-3
 • 2016, Frazeologie a idiomatika (hesla pro NESČ)

(Anomálie, anomálnost, Binomiál, Comparatum, depletivnost, Evaluativnost, Formule, Fráze, Frazém a idiom, Frazém autorský, Frazém gramatický, Frazém, interstratální, Frazém kolokační, Frazém lexikální, frazém nominální, Frazém paralingvistický, Frazém polypropoziční intersubjektový, Frazém propoziční a polypropoziční monosubjektový, Frazém somatický, Frazém verbální, Frazeografie, Frazeologie a idiomatika, Idiomatičnost, Idiomatizace, Inkompatibilita, Iterace, Klišé, Kolokabilita, Kolokace, Komparátor, Komponent, Kompozičnost, Kvazifrazém, Lexikon češtiny v číslech (se ZH?), Metafora a frazém, Monokolokabilita, Nemotivovanost, Obraznost, Paradigma virtuální a kolokační, Paremiologické minimum, Paremiologie, Pořekadlo, Pranostika, Přirovnání, Přísloví, Rčení, Sémiotika lexikonu, Somatické frazémy, Stereotyp (se MN), Syntagma, Tezaurus (se ZH), Textové introduktory, Transformace frazému, Univerzálie, Ustálenost, Vágnost, Valence frazému, Verbonominální frazém, Wellerismus) Nový encyklopedický slovník slovník češtiny, eds. P.Karlík, M. Nekula, J.Pleskalová, NLN, NLN Praha 2016 ISBN 978-80-7422-480-5

 • 2016, Korpusová lingvistika (hesla pro NESČ)

(Časopisy korpusové a lingvistické, Data korpusová, Databáze, Kontext korpusový, Korpus, Korpus a empirie, Korpus synchronní, Korpusová data a zdroje mezinárodní, Korpusová lingvistika, Korpusy hlavní světové (spolu s), Metodologie korpusová, Organizace lingvistické korpusové, Recepce a produkce textu, Software korpusový a lingvistický (spolu s dalšími), Text elektronický, Typy korpusů)

2017

 • 2017, Diskrétní jednotky v jazyce: případ jednoho českého cirkumfixu, Jazykovedný časopis, 3, 67, 2016 Bratislava 273-282 (vyšlo březen 2017) ISSN 0021-5597
 • 2017, Od měření zeměkoule až k bádání v hloubi času. Paremiologický pohled (a nejen ten) na Karla Kučeru, In Lifka czban. Sborník k 70. narozeninám prof. Karla Kučery, ed. M. Stluka, M. Škrabal, NLN 157-159, ISBN 978-80-7422-563-5
 • 2017, Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. (4. přepracované vyd., doplněný přetisk) Karolinum Praha, 380s., ISBN 978-80-246-1946-0
 • 2017, Gypsies among Czechs: An anti-stereotypical view, in A. Dąbrowska, W. Pisarek, G. Stickel, eds., Stereotypes and linguistic prejudices in Europe, Efnil Conference 2016 in Warsaw, Efnil 2017, ISBN 978-963-9074-68-2, pp. 233-238
 • 2017, P. Čermák, O. Nádvorníková et alii, Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů, In ČMF 2/2017, 2017, 300-303 ISSN 0008-7386 (recenze)
 • 2017, Vilém Mathesius a Antonín Marty, in ČMF 1/3017 89-100 ISSN 0008-7386
 • 2017, Za Ivem Vasiljevem, SaS 78, 2017, 88-89, ISSN 0037-7031
 • 2017, Reason and Thought: Pillars of Intelligent Behaviour in Proverbs , In Actas ICP 16 Proceedings of the 16. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 16th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2017, pp. 149-160 ISBN 978-989-98685-7-1
 • 2017, W. Mieder, In Honorem František Čermák, 11. Coloquio Interdisciplinar sobre Provérbios 1CP17, 11th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs p. 85-90 (separátní výtisk jako součást Actas ICP 16 Proceedings of the 16. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios)
 • 2017, Korpus a korpusová lingvistika, Karolinum 2017 Praha ISBN 978-80-246-3710-5
 • 2017, Jazyk a sedmička, in Jazyk a jazykoveda v pohybe II ((Socio)lingvistika-perspektivy-limity a mýty), eds. B. Chocholová, L. Molnárová-Satinská, G. Mucsková, Veda Bratislava 2017, 29-32, ISBN 978-80-224-1605-4
 • 2017, Frequency Dictionary Czech, U. Kwasthoff, S. Fiedler, E. Hallsteinsdóttir (eds.), F. Čermák, M. Sumalvico, D. Goldhahn (coll.), Leipziger Universitätsverlag, 2017, Leipzig ISBN 978-3-96023-157-8
 • 2017, Notes on the Czech Translation of Saussure´s Course of General Linguistics, CFS 70, 2017, 197-204, ISSN : 0068-516X
 • 2017, Ferdinand de Saussure et Son Cours (1989), CFS 70, 2017, 205-228, ISSN : 0068-516X
 • 2017, Notes on the Czech Translation of Saussure´s Course of General Linguistics, Cahiers Ferdinand de Saussure 70, 2017, 197-204, ISSN : 0068-516X (překlad z češtiny: Ferdinand de Saussure a jeho Kurs. In: F. de Saussure, Kurs obecné lingvistiky Praha 1989, 15-28.)
 • 2017, Ferdinand de Saussure et Son Cours (1989), CFS 70, 2017, 205-228, ISSN : 0068-516X
 • 2017, Proverbs on Friends and Friendship, In Actas ICP, Proceedings, of the 11th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 11th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2017, 15-27 ISBN 978-989-09685-8-8

2018

 • 2018, Friends and Friendship in Proverbs (Brno-Hladká) Brno Studies in English, 66/2018/1, pp 73-85 Supplement, 2018, ISSN 1803-7410
 • 2018, Lexical and Semantic Aspects of Proverbs, 2019, Karolinum Praha, ISBN 9788024643588

2019

 • 2019, Basic English Proverbs In Actas ICP, Proceedings, of the 18th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 19th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2018, 52-69,
 • 2019, Language of the Communist Totality (: Influence on Our Awareness and its Projection into Reality) In Trieste University In Words of Power, the Power of Words: The Twentieth-Century Communist Discourse in International Perspective. Trieste, EUT EUT EDizioni Universita di Trieste, 2019, 279-291.

2020

 • 2020, Proverbs on Being Stupid and Clever. In: Soares, Rui & Lauhakangas, Outi (eds), 13th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, ACTAS ICP19 Proceedings. Tavira: AIP-IAP, 102-119. [ISBN 978-989-33-1021-2].
 • 2020, Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. (4. přepracované vyd., opravený přetisk) Karolinum Praha, 380s., ISBN 978-80-246-1946-0