Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Parent a eparent - rodič a efektivní rodič: určení řídícího tokenu

Atribut parent (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní syntaktické struktuře. Pozice je vyjádřena číslem: * 0 vyjadřuje závislost na „kořeni“ věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci. * záporná čísla (-1, -2, …) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.). * kladná čísla (+1, +2, …) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.) V CQP je před znak + nutno doplnit zpětné lomítko „\“, takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: [parent=„\+[2-4]“].

V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem: Okolnosti/+1 zjišťuje/0 tamní/+1 policie/-2 ./0 Řídícím tokenem celé věty je přísudek tamní (parent 0). Na tomto slově závisí předmět Okolnosti (parent +1) a podmět policie (parent -2). Na slově policie závisí přívlastek tamní (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším „kořeni“ věty (parent 0).

Atribut eparent (efektivní rodič) určuje relativní pozici nejbližšího autosémantického řídícího tokenu v závislostní syntaktické struktuře. Atribut eparent se určuje pouze u autosémantických slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce) a při určování efektivního rodiče hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci ap. Hodnoty atributu eparent jsou stejné jako u atributu parent, záporná čísla pro závislost na předcházícím tokenu, 0 pro řídící token hlavní věty (závislost na umělém, vnějším „kořeni“ věty), kladná čísla s + pro závislost na následujícím tokenu.

V následující větě jsou hodnoty atributu eparent uvedeny u relevantních tokenů za lomítkem: Podáváme/0 s rýží/-2 a čerstvou/+1 petrželkou/-5 .

V případě, že je token závislý na uzlu, který reprezentuje koordinaci, ale není součástí koordinace

působili svatí/+1|+3 Cyril/-2 a/ Metoděj/-4