AplikaceAplikace
Nastavení

Lockwords

Těžko přeložitelným termínem lockwords1) se označují výrazy, které na rozdíl od klíčových slov - keywords nevyzdvihují, co je pro určitý text či korpus charakteristické, ale mají stabilní frekvenci v různých korpusech (tj. nejčastěji gramatická slova).

Otázkou je, jak vysoká míra stability je nutná 2), a zda se z definice musí jednat o slova častá (stabilní výskyt určitých řídkých slov by mohl naznačovat např. to, že daný korpus pokrývá široké spektrum daného jazyka).

Další otázkou je, zda je skutečně možné porovnávat pomocí lockwords veškeré myslitelné textové typy – A. Kilgariff doporučuje představit si např. smsky posílané mezi teenagery a nákupní seznamy seniorů. Při porovnávání v rámci konkrétního žánru či dialektu je naopak díky lockwords možné sledovat, na jakém – stabilním – pozadí se uplatňuje jev, který zkoumáme.

Využití

Hlavním těžištěm využití lockwords je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). Má se za to, že určitá slova (členy, frekventované předložky a spojky) se v běhu století vyskytují přibližně stejně často. M. Davies však upozorňuje, že se mění i slova jako the a of, jak ukazuje např. korpus historické angličtiny, což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako lockword?

Možným využitím lockwords je rozlišení jazyka různých mluvčí, především rodilých a jazyka studentů, především ale umožňuje porovnávat podobnost různých (sub)korpusů. 3)

CQPweb umožňuje provádět analýzu lockwords, registrace je zdarma.

Olga Richterova

Související odkazy

1)
Autorem je Paul Baker v článku z r. 2011. „Times may change, but we will always have money: Diachronic variation in recent British English“. Journal of English Linguistics 39 (1): 65-88. DOI: 10.1177/0075424210368368. Na s. 66 je k nalezení definice, od s. 76 dál analýza.
2)
srov. pokles slov of, the, and, but, který naznačuje Google books Ngram Viewer
3)
Tento přístup popisuje i článek Charlotty Taylorové: Taylor, C. 2013. „Searching for similarity using corpus-assisted discourse studies“. Corpora 8(1):81-113. analýza lockwords je na s. 91-2