Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Diachronie, diachronní korpus

Na rozdíl od korpusu synchronního, který je vždy vytvářen pro určité omezené období, se diachronní korpus snaží zachycovat proměny jazykového úzu v čase. V rámci ČNK se pokrýváním diachronie zabývá nereferenční korpus DIAKORP, který zahrnuje texty celkem ze sedmi století vývoje českého jazyka. První dokončená část (přibližně 700 000 slovních tvarů) byla zpřístupněna veřejnosti v září roku 2005.

Otázka hranice synchronie a diachronie je v korpusové lingvistice stále nedořešená. Obecně se z pohledu současnosti za diachronní považuje takový text, který už nemá živou recepci u žijících mluvčích, resp. čtenářů. Z tohoto pohledu do diachronního korpusu spadají všechna díla od 13. století. Pro konkrétní textové typy platí následující kritéria:

  • beletrie - vydáno před rokem 1945
  • odborná, publicistika - vydáno před rokem 1989

Rok zveřejnění díla (u nezveřejněných děl rok vytvoření) je u každého textu dostupný v podobě strukturního atributu rokvyd.

Kromě psaného diachronního korpusu se připravuje i diachronní korpus mluvený, jde o nářeční Korpus DIALEKT.

Související odkazy