Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


KWords

Aplikace KWords slouží k analýze textů na základě jejich srovnání s obecným územ (referenčním korpusem). Jejím cílem je identifikovat tzv. klíčová slova (keywords), což jsou slovní tvary, která se ve zkoumaném textu objevují významně častěji, než v referenčním korpusu, který má zrcadlit běžný jazykový úzus. Tato klíčová slova slouží pak jako základ pro textovou analýzu a interpretaci.

KWords je webová aplikace (k jejímu užívání stačí internetový prohlížeč) a je dostupná bez registrace všem uživatelům na adrese kwords.korpus.cz. Aplikace KWords byla vyvinuta a je dále rozvíjena v rámci spolupráce s Brownovou univerzitou. V současnosti je implementována pro analýzu českých a anglických textů s rozsahem do cca 20 tisíc slov.

Princip fungování

Identifikace klíčových slov probíhá na základě srovnání relativní frekvence každého slova ve zkoumaném textu s relativní frekvencí téhož slova v referenčním korpusu. Pro zjištění statistické signifikance rozdílů se užívá několik testů, v rámci KWords jsou implementovány dva: chi2 a log-likelihood.

Jako referenční korpus je možné v současné době použít:

Text vložený uživatelem se nejprve roztokenizuje způsobem, který je identický s tokenizací korpusových dat. V druhém kroku je spočtena frekvence všech slov v analyzovaném textu (s výjimkou těch, které uživatel z analýzy vyloučí prostřednictvím tzv. stop-listu). Následuje porovnání frekvencí v textu a v referenčním korpusu. Pro jednotky, u nichž byl zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl (podle zvoleného statistického testu), je dále vypočítána hodnota DIN (difference index) vypovídající o relevanci daného rozdílu:

$$DIN = 100 \times \frac{RelFq(Ttxt) - RelFq(RefC)}{RelFq(Ttxt) + RelFq(RefC)}$$

kde $RelFq(Ttxt)$ je relativní frekvence jevu ve zkoumaném textu (target text) a $RelFq(RefC)$ je relativní frekvence téhož jevu v referenčním korpusu. Hodnoty DIN, podle nichž jsou klíčová slova ve výpisu programu seřazena, mohou dosahovat hodnot od -100 do 100, přičemž platí, že:

  • hodnota -100 znamená, že daný jev se ve zkoumaném textu nevyskytuje, je pouze v referenčním korpusu (slovo tedy není ve zkoumaném textu prominentní)
  • hodnota 0 znamená, že daný jev má zhruba stejnou relativní frekvenci ve zkoumaném textu i v referenčním korpusu (slovo tedy není ve zkoumaném textu prominentní)
  • hodnota 100 značí, že slovo se vyskytuje pouze ve zkoumaném textu (může se tedy jednat o velmi prominentní slovo1))

Hodnoty DIN v rozmezí 75-100 je možné považovat za velmi zajímavé a značí, že se jedná velmi pravděpodobně o prominentní jednotku, která může dobře posloužit jako východisko pro interpretaci celého textu.

Aplikace KWords dále nabízí celou řadu doplňujících informací pro práci s klíčovými slovy. Vedle seznamu klíčových slov spolu s jejich hodnotami je to především graf disperze dat (ukazující postavení jednotlivých klíčových slov v textu), graf tzv. keyword links, tj. vztahů mezi klíčovými slovy v textu a také konkordanci klíčových slov pro analýzu jejich bezprostředního okolí.

Aplikace KWords byla navržena také pro vytváření analýz časových (nebo jiných) sérií dat. Pokud uživatel vloží na vstupu do aplikace víc textu, aktivuje režim tzv. multi-analýzy. V něm jsou analyzovány všechny vložené texty (maximální množství je 20) a výsledky z jednotlivých analýz porovnány na základě DIN.

Obrázky aplikace

Související odkazy

1)
V takovýchto případech je třeba mít na paměti, že absence slova v referenčním korpusu je situace zvláštní, která je vždy hodna speciálního pozoru; slovo se v referenčním korpusu nemusí vyksytovat např. proto, že jde o velmi řídký jev, zvlaštní proprium, citátové slovo z jiného jazyka apod.