AplikaceAplikace
Nastavení

GramatiKat

GramatiKat je korpusový nástroj poskytující data pro výzkum gramatických kategorií, ať už z hlediska gramatického, lexikologického či lexikografického. Může být taky využit při výuce češtiny, zvláště češtiny jako cizího jazyka. Jednou z jeho hlavních funkcí je sledování distribuce slovních tvarů v rámci konkrétní gramatické kategorie buď u celého slovního druhu, nebo u konkrétního lemmatu v porovnání s celou třídou slov. Interaktivní tabulky umožňují mj. vyhledávání lemmat, v jejichž paradigmatu se některý tvar vyskytuje neobvykle často, nebo se naopak nevyskytuje vůbec. V současné verzi aplikace jsou k dispozici pouze údaje o českých substantivech a v jejich rámci o čísle, pádech a o jmenném rodě, v budoucnu aplikace bude rozšiřovat o další slovní druhy a gramatické kategorie. GramatiKat obsahuje podrobné popisky jednotlivých funkcí, podle nichž se uživatel může orientovat.

Pomocí GramatiKatu můžeme hledat odpovědi například na následující otázky:

  • jaké je standardní chování třídy slov co do distribuce tvarů (např. jak jsou rozloženy pády u českých substantiv, kolik procent tvarů obvykle tvoří u substantiv Gpl.)
  • jaká je distribuce tvarů u konkrétního slova a jak se liší od ostatních slov stejného slovního druhu (např. jak jsou rozloženy tvary substantiva kočka)
  • která lemmata mají neobvykle vysoký výskyt určitého tvaru (např. která substantiva mají neobvykle vysoký výskyt Isg.)
  • která lemmata mají nulový výskyt určitého tvaru (např. která substantiva se nevyskytují v Nsg., která substantiva se nevyskytují v Gpl., přestože jiné plurálové tvary mají)

První verze aplikace je dostupná na https://www.korpus.cz/gramatikat od 1. února 2021. Upozornění: Data v aplikaci GramatiKat nejsou neměnná, je tedy třeba odkazovat na konkrétní verze (prostřednictvím data publikování dané verze).

Jak citovat GramatiKat

Kováříková, D., Kovářík, O. : GramatiKat. FF UK. Praha 2021. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz/gramatikat>.