AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Verbtag

Atribut verbtag obsahuje informace o gramatických kategoriích slovesa, a to jak u tvarů jednoduchých (napíšu), tak u tvarů složených (budu psát, byli bychom napsali). Odlišuje také pomocné tvary slovesa být od tvarů plnovýznamových a spony u verbonominálního predikátu. Má vždy šest pozic, jen u sloves ale nabývá jiných hodnot než hodnoty -, s jednou výjimkou (viz 3. pozice).

Atribut verbtag tedy přenáší některé gramatické kategorie z pomocných sloves na sloveso plnovýznamové, výjimečně i ze zájmen (já nemohl spát). Nepřenáší ale gramatické kategorie například ze sloves modálních či fázových, infinitiv po modálním slovese tedy bude mít pro osobu a číslo hodnotu -.

Atribut verbtag v určování gramatických kategorií více využívá kontext a více interpretuje než základní morfologická značka (tag). Například u příčestí tag neobsahuje kategorii osoby (samo izolované příčestí osobu nevyjadřuje), ale verbtag osobu určuje. Imperativ může v tagu mít pouze první či druhou osobu (chraňme, chraň), ve verbtagu ale v určitých kontextech může nabýt i osoby třetí (chraň Bůh). Rozpor mezi číslem u pomocného slovesa a u příčestí (týká se především vykání) řešíme použitím hodnoty „v“ pro gramatickou kategorii čísla ve verbtagu, ve spojení abyste nepřišla tak bude mít příčestí nepřišla číslo v tagu S, ve verbtagu v.

Použití verbtagu

Pomocí verbtagu (popř. verbtagu v kombinaci s tagem) lze zejména identifikovat

1. pomocná slovesa být a bývat (včetně tvaru slovesa být u opisného pasiva)

2. složené tvary s pomocnými slovesy být a bývat:

  • složený minulý čas 1. a 2. osoby indikativu aktiva: zaslechl jsem (oproti minulému času 3. osoby bez vyjádřeného pomocného slovesa: zaslechl)
  • složený předminulý čas indikativu aktiva: byl jsem zaslechl (v korpusu SYN2020 se vyskytuje jen velmi zřídka)
  • opisné futurum indikativu aktiva nedokonavých sloves: budu pracovat (v kombinaci tagu a verbtagu, samotný verbtag nerozliší budu chodit od půjdu)
  • přítomný a minulý kondicionál aktiva: usnul bych, byl bych usnul (včetně agregátů, tj. kondicionálových spojek: abych usnul)
  • opisné pasivum indikativu všech časů, imperativu, přítomného/minulého kondicionálu včetně agregátů, infinitivu a přítomného/minulého transgresivu: Petr byl přesvědčen, byl jsem přesvědčen, abych byl přesvědčen, byl bych býval přesvědčen, buď zajištěn, jsouc/byvši zajištěna

3. dlouhé tvary pasivních deverbativních adjektiv: přesvědčený

4. rozdíl v tykání a vykání: viděl jste, viděl jsi, viděli jste

Podrobný popis pozic

1. pozice (typ slovesa)

Značka Význam Příklady
V sloveso plnovýznamové dělám, zaslechl jsem, budu pracovat
A slovesa být a bývat, pokud fungují jako pomocná
(včetně kondicionálových tvarů slovesa být a částí agregátů)
zaslechl jsem, budu pracovat, byl bych býval odešel, viděl ses
- hodnota nevyplněna; tvar jiného slovního druhu než slovesa,
včetně dlouhých deverbativních pasivních adjektiv na -ný/-tý
kniha; vytvořený, zaškrtnutý

Naplnění dalších hodnot verbtagu podle jednotlivých typů slov:

  • pomocná slovesa být, bývat (A) mají hodnotu vyplněnou pouze na této 1. pozici
  • deverbativní adjektiva na -ný, -tý (-) mají hodnotu vyplněnou pouze na 3. pozici (p)
  • plnovýznamová slovesa (V) mohou mít podle typu vyplněny až všechny hodnoty na 2. až 6. pozici

2. pozice (typ slovesného tvaru)

Značka Význam Příklady
D indikativ odešel, odcházím, odejdu; byl doma; byl jsem přirovnáván; budu sedět
C kondicionál odešel bych; byl bych (býval) odešel, byl bych (býval) chycen; abych/kdybych byla bývala zpracována
I imperativ odejdi; buď zatčen
F infinitiv sedět na zahradě se mu líbilo; chci tady sedět; možnost studovat v zahraničí; být úspěšný, být v lese; být přirovnáván
T transgresiv chutně vaříc; jsouc vystavena velké zátěži
O ostatní funkce trpného příčestí (doplněk nebo predikát bez spony) poslouchal mne znuděn; mám jídlo uvařeno; znechucen naší diskusí, odešel předčasně; výstava zahájena
- hodnota nevyplněna;
jiný slovní tvar než plnovýznamové sloveso

3. pozice (slovesný rod)

Značka Význam Příklady
A aktivum odešel, odcházím, odejdu; byl doma; budu sedět
P pasivum byl bych (býval) chycen; abych/kdybych byla zpracována; být zastrašen
p dlouhá pasivní deverbativní adjektiva na -ný / -tý vytvořený, spokojený, připravený, zabitý
- hodnota nevyplněna;
jiný slovní tvar než plnovýznamové sloveso nebo deverbativní adjektivum na -ný/-tý

4. pozice (osoba)

Značka Význam Příklady
1 první osoba přišel jsem, vylézáme, neodejdu
2 druhá osoba odejdete, byl bys chycen; budeš zastrašen
3 třetí osoba přišel, byl ztracen, bude vidět
- hodnota nevyplněna; tvar, který tvoří infinitiv, přechodník, doplněk nebo predikát bez spony, a jakýkoliv jiný slovní tvar než plnovýznamové sloveso musím jít, být přinesen; vycházejíc, jsa přinesen; rozrušen odešel

5. pozice (číslo)

Značka Význam Příklady
S singulár přišel, bude pracovat
P plurál odejdeme, byli byste chyceny, budou číst
v vykání přišel jste, měl byste vědět
- hodnota nevyplněna; tvar, který tvoří infinitiv,
a jakýkoliv jiný slovní tvar než plnovýznamové sloveso
odpočívat je příjemné, musím jít, měl byste vědět, být uveden

6. pozice (čas)

Značka Význam Příklady
P prézens sedím, jsem doma, jsem holen, jsouce holeni; udělal bych, byl bych poctěn (kondicionál přítomný)
F futurum budu pracovat, budu chtít spát; poběží, půjdu, pojedeme; pochválí, odešle; zítra budu v lese; bude chycen
B futurum/prézens u obouvidých sloves rezignuju, věnuje
R minulý čas přišel, byl chycen, byl bych (býval) seděl, býval bych seděl, byla by bývala poctěna (kondicionál minulý), byvši zkoušena
Q předminulý čas pak jsem byl odešel, byl býval chytán
- hodnota nevyplněna; tvar, který tvoří infinitiv,
přechodník, imperativ, doplněk nebo predikát bez spony a jakýkoliv jiný slovní tvar než plnovýznamové sloveso
být unesen je nepříjemné, jsouc přivedena, buď připraven, znechucen odešel

Příklady značkování slovesných tvarů atributem verbtag

tvar tag spojení, v němž platí uvedený verbtag verbtag
 jdu
 VB-S---1P-AAI--
VDA1SP
 půjdu
 VB-S---1F-AAI--
VDA1SF
 přijde
 VB-S---3P-AAP--
VDA3SF
 přijď
 Vi-S---2--A-P--
VIA2S-
 přijít
 Vf--------A-P--
 musel přijít
VFA---
 přicházet
 Vf--------A-I--
 musel přicházet
VFA---
 přicházet
 Vf--------A-I--
 budeme přicházet
VDA1PF
 bude
 VB-S---3F-AAI--
 bude číst
A-----
 bude
 VB-S---3F-AAI--
 bude doma
VDA3SF
 číst
 Vf--------A-I--
 bude číst
VDA3SF
 čtena
 VsFS------API--
 bude čtena
VDP3SF
 čtena
 VsFS------API--
 kniha by byla čtena
VCP3SP
 čtena
 VsFS------API--
 kniha by byla bývala čtena
VCP3SR
 čtena
 VsFS------API--
 kniha byla čtena
VDP3SR
 četla
 VpFS----R-AAI--
 pak jsem četla
VDA1SR
 četla
 VpFS----R-AAI--
 pak jsem byla četla
VDA1SQ
 četla
 VpFS----R-AAI--
 kdy jste to četla
VDA2vR
 četla
 VpFS----R-AAI--
 četla byste
VCA2vP
 čtena
 VpFS----R-AAI--
 kniha byla bývala čtena
VDP3SQ
 čtouc
 VeFS------A-I--
VTA-SP
 přečetši
 VmFS------A-P--
VTA-SR
 čtena
 VsFS------API--
 jsouc čtena
VTP-SP
 přečtena
 VsFS------APP--
 byvši přečtena
VTP-SR
 čtena
 VsFS------API--
 abych byla čtena
VCP1SP
 čtena
 VsFS------API--
 kdyby byla bývala čtena
VCP3SR
 vem
 Vi-S---2--A-P-6
 čert to vem
VIA3S-
 vytisknutou
 AAFS7----1A---- 
--p---


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020