AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Seznamy slovesných sublemmat s variantností v l-ových příčestích a infinitivech

Na této stránce naleznete seznamy slovesných variant dvou typů: V 1. sekci jsou slovesa lemmatizovaná infinitivem zakončeným -ět/-et (typ myslet/myslit). V 2. sekci jsou slovesa lemmatizovaná infinitivem zakončeným -it (typ šustit/šustět). Variantní sublemmata alternují v infinitivech a l-ových příčestích. Výjimkou jsou podtržená sublemmata, což jsou plné varianty, které jsou souvztažné s následujícím sublemmatem (např. vobydlet je plná varianta, k níž se vztahuje částečná varianta vobydlit, ačkoliv jsou obě lemmatizované tvarem obydlet).

Variantní sublemmata u sloves lemmatizovaných infinitivem zakončeným -ět/-et

lemma sublemma
blyštět blyštit
blyštět blýštět
blyštět blýštit
bujet bujit
bulet bulit
bydlet bydlit
dobydlet dobydlit
domácnět domácnit
domyslet domyslit
drsnět drsnit
hanět hanit
hlučet hlučit
hovět hovit
chraptět chraptit
chroptět chroptit
košatět košatit
koulet koulit
kvílet kvílit
muset musit
myslet myslit
nahanět nahanit
nakvílet nakvílit
namyslet namyslit
navrtět navrtit
obmyslet obmyslit
obmyslet vobmyslet
obmyslet vobmyslit
obydlet obydlit
obydlet vobydlet
obydlet vobydlit
odbydlet odbydlit
odbydlet vodbydlet
odbydlet vodbydlit
odchroptět odchroptit
odchroptět vodchroptět
odchroptět vodchroptit
odmyslet odmyslit
odmyslet vodmyslet
odmyslet vodmyslit
ochraptět ochraptit
ochraptět vochraptět
ochraptět vochraptit
oplešatět oplešatit
oplešatět voplešatět
oplešatět voplešatit
otěhotnět otěhotnit
ovdovět ovdovit
oželet oželit
oželet voželet
oželet voželit
panštět panštit
pobydlet pobydlit
podomácnět podomácnit
pohanět pohanit
pohovět pohovit
pokvílet pokvílit
pomyslet pomyslit
poshovět poshovit
posmutnět posmutnit
potemnět potemnit
probydlet probydlit
proděravět proděravit
produchovnět produchovnit
prokvílet prokvílit
promyslet promyslit
přehlučet přehlučit
přemyslet přemyslit
přesvištět přesvištit
převláčet převláčit
přimyslet přimyslit
rozbulet rozbulit
rozcitlivět rozcitlivit
rozezvučet rozezvučit
rozhlučet rozhlučit
rozchraptět rozchraptit
rozkošatět rozkošatit
rozkvílet rozkvílit
rozmyslet rozmyslit
rozpučet rozpučit
rozvláčet rozvláčit
rozvrtět rozvrtit
řeřavět řeřavit
říjet říjit
shovět shovit
smyslet smyslit
souzvučet souzvučit
svářet svářit
svištět svištit
svrbět svrbit
šílet šílit
těhotnět těhotnit
temnět temnit
trčet trčit
umyslet umyslit
usmyslet usmyslit
utvářet utvářit
uvláčet uvláčit
vězet vězit
vláčet vláčit
vláčnět vláčnit
vlčet vlčit
vmyslet vmyslit
vroucnět vroucnit
vrtět vrtit
vřeštět vřeštit
vybujet vybujit
vybulet vybulit
vybydlet vybydlit
vyhladovět vyhladovit
vyhovět vyhovit
vykoulet vykoulit
vymyslet vymyslit
vypučet vypučit
vytvářet vytvářit
vyvláčet vyvláčit
vyvrtět vyvrtit
vyzdravět vyzdravit
zabělet zabělit
zablyštět zablyštit
zablyštět zablýštět
zablyštět zablýštit
zabstraktnět zabstraktnit
zabydlet zabydlit
zahlučet zahlučit
zachraptět zachraptit
zachroptět zachroptit
zakademičtět zakademičtit
zakvílet zakvílit
zamyslet zamyslit
zapraštět zapraštit
zasvištět zasvištit
zavazet zavazit
zavláčet zavláčit
zavrtět zavrtit
zavřeštět zavřeštit
zazvučet zazvučit
zbahnět zbahnit
zbanálnět zbanálnit
zbankrotět zbankrotit
zbělet zbělit
zblbět zblbit
zbodřet zbodřit
zbolavět zbolavit
zbujnět zbujnit
zcitlivět zcitlivit
zděravět zděravit
zdětinštět zdětinštit
zdětštět zdětštit
zdomácnět zdomácnit
zdrsnět zdrsnit
zduchovnět zduchovnit
zduřet zduřit
zdůstojnět zdůstojnit
zdůvěrnět zdůvěrnit
zeskelnět zeskelnit
zeskromnět zeskromnit
zeslavnostnět zeslavnostnit
zesmutnět zesmutnit
zesprosťačet zesprosťačit
zestraničtět zestraničtit
zestřízlivět zestřízlivit
zesurovět zesurovit
zesvátečnět zesvátečnit
zešílet zešílit
zešišatět zešišatit
zešpičatět zešpičatit
zeštíhlet zeštíhlit
zevropštět zevropštit
zevšednět zevšednit
zezvířečtět zezvířečtit
zfanfrnět zfanfrnit
zfanfrnět zfamfrnět
zfanfrnět zfamfrnit
zhanět zhanit
zhavranět zhavranit
zhranatět zhranatit
zhrbatět zhrbatit
zhrubět zhrubit
zchoulostivět zchoulostivit
zjednotvárnět zjednotvárnit
zkamenět zkamenit
zklasičtět zklasičtit
zkonvenčnět zkonvenčnit
zkrásnět zkrásnit
zkudrnatět zkudrnatit
zkulatět zkulatit
zkultovnět zkultovnit
zlacinět zlacinit
zlačnět zlačnit
zlahodnět zlahodnit
zlhostejnět zlhostejnit
zlyričtět zlyričtit
zmalátnět zmalátnit
zmalomyslnět zmalomyslnit
zmatnět zmatnit
zmelodičtět zmelodičtit
změšťáčtět změšťáčtit
zmezinárodnět zmezinárodnit
zmléčnět zmléčnit
zmohutnět zmohutnit
zmoudřet zmoudřit
zmrtvět zmrtvit
zmužnět zmužnit
zmyslet zmyslit
znecitlivět znecitlivit
znehybnět znehybnit
znejistět znejistit
znervóznět znervóznit
znervóznět znervoznět
znervóznět znervoznit
znervóznět znervosnět
znervóznět znervosnit
zněžnět zněžnit
zobyčejnět zobyčejnit
zpanštět zpanštit
zparchantět zparchantit
zpasivnět zpasivnit
zpasivnět zpasívnět
zpasivnět zpasívnit
zpěknět zpěknit
zpitomět zpitomit
zplacatět zplacatit
zplanět zplanit
zplastičtět zplastičtit
zpodlet zpodlit
zpodstatnět zpodstatnit
zpohodlnět zpohodlnit
zpopulárnět zpopulárnit
zpovrchnět zpovrchnit
zpozornět zpozornit
zpraktičtět zpraktičtit
zprimitivnět zprimitivnit
zprůsvitnět zprůsvitnit
zprůzračnět zprůzračnit
zpříšernět zpříšernit
způvabnět způvabnit
zpyšnět zpyšnit
zrealističtět zrealističtit
zrezavět zrezavit
zrohatět zrohatit
zromantičtět zromantičtit
zrozkošnět zrozkošnit
zruměnět zruměnit
zšílet zšílit
ztajemnět ztajemnit
ztechničtět ztechničtit
ztemnět ztemnit
ztitěrnět ztitěrnit
ztopornět ztopornit
ztučnět ztučnit
zuhelnatět zuhelnatit
zurčet zurčit
zvážnět zvážnit
zvěcnět zvěcnit
zvláčnět zvláčnit
zvlídnět zvlídnit
zvniternět zvniternit
zvráštět zvráštit
zvroucnět zvroucnit
zvulgárnět zvulgárnit
zženštět zženštit
želet želit
žeravět žeravit

Variantní sublemmata u sloves lemmatizovaných infinitivem zakončeným -it

lemma sublemma
bánit bánět
bělit bělet
bystřit bystřet
červenit červenět
došustit došustět
hutnit hutnět
chrastit chrastět
chřestit chřestět
jasnit jasnět
kabonit kabonět
kapalnit kapalnět
klidnit klidnět
klikatit klikatět
krabatit krabatět
kudrnatit kudrnatět
kulatit kulatět
lačnit lačnět
mrcasatit mrcasatět
nadstavit nadstavět
naschránit naschránět
nazvučit nazvučet
odnárodnit odnárodnět
odnárodnit vodnárodnit
odnárodnit vodnárodnět
odšustit odšustět
odšustit vodšustit
odšustit vodšustět
ohavit ohavět
ohavit vohavit
ohavit vohavět
oploštit oploštět
ošklivit ošklivět
ošklivit vošklivit
ošklivit vošklivět
otupit otupět
ozdravit ozdravět
ozdravit vozdravit
ozdravit vozdravět
poulit poulet
pozápadnit pozápadnět
praštit praštět
protemnit protemnět
prýštit prýštět
přezvučit přezvučet
přísnit přísnět
přišustit přišustět
rozdivočit rozdivočet
rozesmutnit rozesmutnět
rozchrastit rozchrastět
rozlačnit rozlačnět
rozlítostnit rozlítostnět
rozněžnit rozněžnět
rozradostnit rozradostnět
rozšustit rozšustět
rozvlnit rozvlnět
řemeslnit řemeslnět
schránit schránět
smutnit smutnět
strakatit strakatět
svědit svědět
světlit světlet
svraštit svraštět
šišatit šišatět
škaredit škaredět
špičatit špičatět
šupinatit šupinatět
šustit šustět
tmavit tmavět
tupit tupět
udomácnit udomácnět
ukrvavit ukrvavět
umoudřit umoudřet
umrtvit umrtvět
uzdravit uzdravět
varhanit varhanět
vlnit vlnět
vrásčit vrásčet
vrásnit vrásnět
vraštit vraštět
všustit všustět
vybělit vybělet
vychlípit vychlípět
vylačnit vylačnět
vyplavit vyplavět
vypoulit vypoulet
vyprášit vyprášet
vyprýštit vyprýštět
vyšustit vyšustět
vytrčit vytrčet
vzdušnit vzdušnět
vzplamenit vzplamenět
zabahnit zabahnět
zabsolutnit zabsolutnět
zadivočit zadivočet
zachrastit zachrastět
zachrustit zachrustět
zachřestit zachřestět
zakrvavit zakrvavět
zaktivnit zaktivnět
zaktuálnit zaktuálnět
zakudrnatit zakudrnatět
zakulatit zakulatět
zapyšnit zapyšnět
zaruměnit zaruměnět
zasmutnit zasmutnět
zastudit zastudět
zasvědit zasvědět
zašelestit zašelestět
zašeřit zašeřet
zaškaredit zaškaredět
zašpičatit zašpičatět
zašustit zašustět
zatemnit zatemnět
zatmavit zatmavět
zatřpytit zatřpytět
zazlatit zazlatět
zažlutit zažlutět
zbídačit zbídačet
zbídnit zbídnět
zbohatit zbohatět
zbujařit zbujařet
zcivilnit zcivilnět
zcizit zcizet
zcukernit zcukernět
zčernit zčernět
zčervenit zčervenět
zdivit zdivět
zdrobnit zdrobnět
zdrsnatit zdrsnatět
zduševnit zduševnět
zelenit zelenět
zesamostatnit zesamostatnět
zesentimentálnit zesentimentálnět
zesilnit zesilnět
zeskrovnit zeskrovnět
zesličnit zesličnět
zeslovanštit zeslovanštět
zespolečenštit zespolečenštět
zesprostačit zesprostačet
zestručnit zestručnět
zesvětačit zesvětačet
zesvětlit zesvětlet
zesvětštit zesvětštět
zesýřit zesýřet
zešeřit zešeřet
zešikmit zešikmět
zeškaredit zeškaredět
zevšeobecnit zevšeobecnět
zextenzivnit zextenzivnět
zextenzivnit zextensivnit
zextenzivnit zextensivnět
zextenzivnit zextenzívnit
zextenzivnit zextenzívnět
zezrnit zezrnět
zeživotnit zeživotnět
zfilmovatit zfilmovatět
zhezčit zhezčet
zhlupit zhlupět
zhmotnit zhmotnět
zhniličit zhniličet
zhojnit zhojnět
zhorečnit zhorečnět
zhrdinštit zhrdinštět
zhutnit zhutnět
zhybnit zhybnět
zchromit zchromět
zintenzivnit zintensivnět
zintenzivnit zintenzivnět
zintenzivnit zintenzívnět
zintimnit zintimnět
zjasnit zjasnět
zjednodušit zjednodušet
zjednostranit zjednostranět
zjemnit zjemnět
zježatit zježatět
zjinačit zjinačet
zkapalnit zkapalnět
zklidnit zklidnět
zkonkrétnit zkonkrétnět
zkouzelnit zkouzelnět
zkrabatit zkrabatět
zkrkavčit zkrkavčet
zkrvavit zkrvavět
zkřesťanštit zkřesťanštět
zkřivit zkřivět
zkučeravit zkučeravět
zkulturnit zkulturnět
zkvalitnit zkvalitnět
zkypřit zkypřet
zkyselit zkyselet
zlakomit zlakomět
zlakotnit zlakotnět
zlatit zlatět
zlevnit zlevnět
zlíbeznit zlíbeznět
zlidštit zlidštět
zliterárnit zliterárnět
zlítostnit zlítostnět
zlogičtit zlogičtět
zludračit zludračet
zmalichernit zmalichernět
zmalomocnit zmalomocnět
zmarnit zmarnět
změkčit změkčet
změlčit změlčet
zmilosrdnit zmilosrdnět
zmilostnit zmilostnět
zmírnit zmírnět
zmocnit zmocnět
zmodřit zmodřet
zmrzačit zmrzačet
zmužštit zmužštět
znádhernit znádhernět
znárodnit znárodnět
znejasnit znejasnět
zneklidnit zneklidnět
znelidštit znelidštět
zněmit zněmět
znemravnit znemravnět
znepravidelnit znepravidelnět
zneprůchodnit zneprůchodnět
znepříjemnit znepříjemnět
zniternit zniternět
znuzačit znuzačet
zobčanštit zobčanštět
zobecnit zobecnět
zocelit zocelet
zodborničtit zodborničtět
zodbornit zodbornět
zoficiálnit zoficiálnět
zohavit zohavět
zohebnit zohebnět
zohyzdnit zohyzdnět
zostřit zostřet
zošklivit zošklivět
zošklivit zvošklivit
zošklivit zvošklivět
zpestřit zpestřet
zpevnit zpevnět
zpikantnit zpikantnět
zplamenit zplamenět
zplavit zplavět
zplodnit zplodnět
zploštit zploštět
zplynit zplynět
zpochybnit zpochybnět
zpomalit zpomalet
zpopelnit zpopelnět
zposvátnit zposvátnět
zpovšechnit zpovšechnět
zpozemštit zpozemštět
zpravidelnit zpravidelnět
zprostonárodnit zprostonárodnět
zprotivit zprotivět
zprůhlednit zprůhlednět
zprůchodnit zprůchodnět
zprůmyslnit zprůmyslnět
zpružnit zpružnět
zpřesnit zpřesnět
zpříjemnit zpříjemnět
zpříkřit zpříkřet
zpřísnit zpřísnět
zpřístupnit zpřístupnět
zpřítomnit zpřítomnět
zpřízvučnit zpřízvučnět
zrabiátnit zrabiátnět
zradikálničit zradikálničet
zradostnit zradostnět
zreálnit zreálnět
zrnit zrnět
zrůžovatit zrůžovatět
zšeřit zšeřet
zteatrálnit zteatrálnět
ztekutit ztekutět
ztělesnit ztělesnět
ztesknit ztesknět
ztížit ztížet
ztmavit ztmavět
ztrpčit ztrpčet
ztrudnit ztrudnět
ztupit ztupět
ztvárnit ztvárnět
zubatit zubatět
zubožit zubožet
zuhelnit zuhelnět
zumělečtit zumělečtět
zúrodnit zúrodnět
zútlit zútlet
zútulnit zútulnět
zúzkostnit zúzkostnět
zvápnit zvápnět
zvarhanit zvarhanět
zvěčnit zvěčnět
zvědečtit zvědečtět
zveličit zveličet
zveřejnit zveřejnět
zvětřit zvětřet
zviditelnit zviditelnět
zvláknit zvláknět
zvlčit zvlčet
zvnitřnit zvnitřnět
zvrtohlavit zvrtohlavět
zvučit zvučet
zvýraznit zvýraznět
zvýznamnit zvýznamnět
zživit zživět
zživotnit zživotnět
žalostnit žalostnět
žhavit žhavět
žlutit žlutět


Při přípravě seznamů bylo materiálově čerpáno nejen z dosavadních korpusů SYN, ale i z dosud nepublikovaného textu K. Osolsobě1) a diplomové práce N. Volkové2).


Jan Křivan [kontaktujte v případě nalezení chyb, doplňků apod.]


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Lemmatizace SYN2020

1)
Osolsobě, Klára: Synonymní/variantní tvary infinitivu jako problém konzistentní lemmatizace. (Dosud nepublikovaný rukopis).
2)
Volková, Nikol (2017): Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy. Brno: FF MU. (Nepublikovaná magisterská práce pod vedením K. Osolsobě).