AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Seznamy slovesných sublemmat s variantním infinitivem

Na této stránce naleznete seznamy slovesných variant, které jsou platné pouze na pozici infinitivu. V 1. sekci jsou vypsána sublemmata různých typů. V 2. sekci jsou pouze sublemmata sloves, jejichž jeden z infinitivů je zakončen na -ci.

Variantní infinitivy u sloves různých typů

Do tabulky byla kvůli variantám s protetickým v-, které jsou platné na pozici infinitivu, doplněna i souvztažná sublemmata platná v celém paradigmatu, např. sublemma vodbejt je variantou infinitivu pro lemma odbýt, jeho souvztažným sublemmatem je však sublemma vodbýt, které je platné v celém paradigmatu (zahrnuje i např. tvar vodbyl).

lemma sublemma
být bejt
dobýt dobejt
nabýt nabejt
odbýt odbejt
odbýt vodbýt
odbýt vodbejt
pobýt pobejt
přebýt přebejt
přibýt přibejt
ubýt ubejt
vybýt vybejt
zbýt zbejt
výt vejt
dovést dovíst
kvést kvíst
lézt lízt
nalézt nalízt
odkvést odkvíst
odkvést vodkvést
odkvést vodkvíst
odmést odmíst
odmést vodmést
odmést vodmíst
odvést odvíst
odvést vodvést
odvést vodvíst
odvézt odvízt
odvézt vodvézt
odvézt vodvízt
omést omíst
omést vomést
omést vomíst
plést plíst
podlézt podlízt
prolézt prolízt
provést províst
předvést předvíst
přelézt přelízt
převézt převízt
přilézt přilízt
přivést přivíst
přivézt přivízt
rozkvést rozkvíst
rozlézt rozlízt
rozplést rozplíst
rozvést rozvíst
slézt slízt
splést splíst
svést svíst
svézt svízt
umést umíst
uvést uvíst
vést víst
vézt vízt
vlézt vlízt
vykvést vykvíst
vylézt vylízt
vymést vymíst
vyvést vyvíst
vyvézt vyvízt
vzkvést vzkvíst
zakvést zakvíst
zalézt zalízt
zamést zamíst
zavést zavíst
zlézt zlízt
dovézt dovízt
navézt navízt
uvézt uvízt
zavézt zavízt
podvést podvíst
povést povíst
překvést překvíst
převést převíst
čpět čpít
dovědět dovědít
chvět chvít
lpět lpít
povědět povědít
skvět skvít
ulpět ulpít
utkvět utkvít
vyčnět vyčnít
vyčpět vyčpít
vypovědět vypovědít
zaskvět zaskvít
zachvět zachvít
skvět stkvít
zaskvět zastkvít
jet ject
přijet přiject
ujet uject
vyjet vyject
dojet doject
najet naject
přejet přeject
obejet obeject
odejet odeject
odjet odject
odejet vodeject
rozjet rozject
sjet sject
objet vobject
odjet vodject
ojet voject
zajet zaject
objet object
projet project
nést nýst
odnést odnýst
odnést odnést
odnést vodnýst
odvézt odvýzt
odvézt vodvézt
odvézt vodvýzt
přenést přenýst
přinést přinýst
unést unýst
vnést vnýst
vynést vynýst
přivézt přivýzt
odvést odvýst
odvést vodvést
odvést vodvýst
provést provýst
předvést předvýst
přivést přivýst
rozvést rozvýst
svést svýst
uvést uvýst
příst přást
spříst spřást
přistát přistat
spát spat
omdlít omdlet
omdlít vomdlít
omdlít vomdlet
plít plet
prodlít prodlet
vyplít vyplet
zemdlít zemdlet
bdít bdět
čnít čnět
hřmít hřmět
chtít chtět
mít mět
rdít rdět
tkvět tkvít
tmít tmět
vyznít vyznět
zaznít zaznět
znít znět
vyhřmít vyhřmět
zahřmít zahřmět
rozehřmít rozehřmět
zatmít zatmět
setmít setmět
zardít zardět
uzardít uzardět
mlít mlejt
plít plejt
sít sejt
umlít umlejt
vyplít vyplejt
klít klejt
zaklít zaklejt
zasít zasejt
semlít semlejt
přemlít přemlejt
nasít nasejt
předčit předčít
jít jit
vzít vzit
načít načnout
počít počnout
začít začnout
odejmout odnít
odejmout vodejmout
odejmout vodnít
opomenout opomnět
opomenout vopomenout
opomenout vopomnět
připomenout připomnět
vzpomenout vzpomnět
zapomenout zapomnět
odetnout odtít
odetnout vodetnout
odetnout vodtít
podetnout podtít
protnout protít
přetnout přetít
rozetnout roztít
setnout stít
tnout tít
utnout utít
zapomenout zapomnít
zatnout zatít
opomenout opomnít
vzpomenout vzpomnít
vyplivnout vyplít
uplivnout uplít
plivat plít
zaplivat zaplít
naplivat naplít
udát udít
ukrást ukradnout

Variantní infinitivy u sloves zakončených na -ci

Do tabulky byla kvůli variantám s protetickým v-, které jsou platné na pozici infinitivu, doplněna i souvztažná sublemmata platná v celém paradigmatu, podobně jako v předchozím oddílu.

lemma sublemma
říci říct
odříci odříct
odříci odřeknout
odříci vodříci
odříci vodřeknout
doříci doříct
doříci dořeknout
vyříci vyříct
zříci zříct
zříci zřeknout
uřeknout uříci
uřeknout uříct
prořeknout proříci
prořeknout proříct
zařeknout zaříci
zařeknout zaříct
přeřeknout přeříct
přeřeknout přeříci
podřeknout podříct
podřeknout podříci
domoci domoct
dopomoci dopomoct
moci moct
namoci namoct
napomoci napomoct
odpomoci odpomoct
odpomoci vodpomoci
odpomoci vodpomoct
pomoci pomoct
přemoci přemoct
vymoci vymoct
vypomoci vypomoct
vzmoci vzmoct
zmoci zmoct
roznemoci roznemoct
připomoci připomoct
rozmoci rozmoct
dopéci dopéct
dopéci dopíct
napéci napéct
napéci napíct
opéci opéct
opéci opíct
opéci vopéci
opéci vopíct
péci péct
péci píct
propéci propéct
propéci propíct
předpéci předpéct
předpéci předpíct
přepéci přepéct
přepéci přepíct
připéci připéct
připéci připíct
rozpéci rozpéct
rozpéci rozpíct
spéci spéct
spéci spíct
upéci upéct
upéci upíct
vypéci vypéct
vypéci vypíct
zapéci zapéct
zapéci zapíct
stříci stříct
vystříci vystříct
dotéci dotéct
dotéci dotýct
natéci natéct
natéci natýct
obtéci obtéct
obtéci obtýct
obtéci vobtéci
obtéci vobtýct
odtéci odtéct
odtéci odtýct
odtéci vodtéci
odtéci vodtýct
otéci otéct
otéci otýct
otéci votéci
otéci votýct
podtéci podtéct
podtéci podtýct
protéci protéct
protéci protýct
přetéci přetéct
přetéci přetýct
přitéci přitéct
přitéci přitýct
roztéci roztéct
roztéci roztýct
rozutéci rozutéct
rozutéci rozutýct
stéci stéct
stéci stýct
téci téct
téci týct
utéci utéct
utéci utýct
vtéci vtéct
vtéci vtýct
vytéci vytéct
vytéci vytýct
zatéci zatéct
zatéci zatýct
ztéci ztéct
dotlouci dotlouct
natlouci natlouct
odtlouci odtlouct
otlouci otlouct
potlouci potlouct
protlouci protlouct
přetlouci přetlouct
přitlouci přitlouct
roztlouci roztlouct
stlouci stlouct
tlouci tlouct
utlouci utlouct
vetlouci vetlouct
vtlouci vtlouct
vytlouci vytlouct
zatlouci zatlouct
ztlouci ztlouct
uvrhnout uvrci
vrhnout vrci
vyvrhnout vyvrci
zavrhnout zavrci
zvrhnout zvrci

Slovesa zakončena na -síci (-sekat) a -léci (-léknout), např. posekat, obléknout, mají variantnost komplexnější, proto jsou zpracována na zvláštní stránce.


Při přípravě seznamů bylo materiálově čerpáno nejen z dosavadních korpusů SYN, ale i z dosud nepublikovaného textu K. Osolsobě1).


Jan Křivan [kontaktujte v případě nalezení chyb, doplňků apod.]


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Lemmatizace SYN2020

1)
Osolsobě, Klára: Synonymní/variantní tvary infinitivu jako problém konzistentní lemmatizace. (Dosud nepublikovaný rukopis).