AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Seznam vybraných sublemmat deverbativních adjektiv

Na této stránce naleznete seznamy variantních deverbativních adjektiv, která (v případě výskytu v korpusu) nesou vlastní sublemma a přitom tato jejich variantnost není pouhým odrazem plné variantnosti u sloves; jejich alternace odpovídá variantnosti na pozici trpného participia.

Zaznamenány jsou dvojice vycházející z hláskové/morfologické variantnosti tvaru pasivního participia (brzděný/bržděný, vytažený/vytáhnutý), viz 1. sekce, nebo dvojice reflektující částečně variantní paradigmata (posekaný/posečený, svlečený/svléknutý), viz 2. sekce.

Nejsou zde však uvedeny dvojice lemmat/sublemmat, u nichž je plná analogie mezi tvarem adjektiva a slovesa (oškrábaný/oškrabaný ~ oškrábat/oškrabat, zadýchaný/zadejchaný ~ zadýchat/zadejchat).

Variantnost vycházející z tvaru pasivního participia

lemma sublemma
dořazený dořaděný
nadřazený nadřaděný
odřazený odřaděný
podřazený podřaděný
předřazený předřaděný
přeřazený přeřaděný
přiřazený přiřaděný
rozřazený rozřaděný
sebezařazený sebezařaděný
seřazený seřaděný
souřazený souřaděný
uřazený uřaděný
vyřazený vyřaděný
vřazený vřaděný
zařazený zařaděný
řazený řaděný
nasezený naseděný
odsezený odseděný
odsezený vodseděný
osezený oseděný
polosezený poloseděný
posezený poseděný
prosezený proseděný
přesezený přeseděný
přísezený příseděný
rozsezený rozseděný
sezený seděný
usezený useděný
vysezený vyseděný
zasezený zaseděný
odpovězený odpověděný
dopovězený dopověděný
napovězený napověděný
opovězený opověděný
povězený pověděný
předpovězený předpověděný
připovězený připověděný
vynapovězený vynapověděný
vypovězený vypověděný
zapovězený zapověděný
zodpovězený zodpověděný
očuzený očuděný
očuzený vočuděný
očouzený očouděný
očouzený vočouděný
doježděný dojezděný
ježděný jezděný
naježděný najezděný
obježděný objezděný
odježděný odjezděný
odježděný vodjezděný
oježděný ojezděný
oježděný vojezděný
poježděný pojezděný
proježděný projezděný
rozježděný rozjezděný
sježděný sjezděný
uježděný ujezděný
vyježděný vyjezděný
zaježděný zajezděný
zježděný zjezděný
odbrzděný odbržděný
odbrzděný vodbržděný
brzděný bržděný
probrzděný probržděný
přibrzděný přibržděný
ubrzděný ubržděný
zabrzděný zabržděný
zbrzděný zbržděný
hyzděný hyžděný
ohyzděný ohyžděný
zhyzděný zhyžděný
zohyzděný zohyžděný
odbrzďovaný odbržďovaný
vybrzďovaný vybržďovaný
míšený mísený
namíšený namísený
pomíšený pomísený
promíšený promísený
předmíšený předmísený
přemíšený přemísený
přimíšený přimísený
rozmíšený rozmísený
smíšený smísený
umíšený umísený
vmíšený vmísený
vymíšený vymísený
zamíšený zamísený
dovyčištěný dovyčistěný
očištěný očistěný
očištěný vočistěný
poločištěný poločistěný
povyčištěný povyčistěný
počištěný počistěný
pročištěný pročistěný
předčištěný předčistěný
přečištěný přečistěný
samočištěný samočistěný
sebečištěný sebečistěný
učištěný učistěný
vyčištěný vyčistěný
začištěný začistěný
znečištěný znečistěný
zčištěný zčistěný
čištěný čistěný
oproštěný oprostěný
mražený mrazený
namražený namrazený
odmražený odmrazený
přimražený přimrazený
rozmražený rozmrazený
umražený umrazený
vymražený vymrazený
zamražený zamrazený
zmražený zmrazený
znovuzmražený znovuzmrazený
podmražený podmrazený
hlubokomražený hlubokomrazený
rozmrazovaný rozmražovaný
zmrazovaný zmražovaný
zamrazovaný zamražovaný
odmrazovaný odmražovaný
namrazovaný namražovaný
vymrazovaný vymražovaný
domrazovaný domražovaný
přimrazovaný přimražovaný
znovuzmrazovaný znovuzmražovaný
dojedený dojezený
jedený jezený
najedený najezený
objedený objezený
ojedený ojezený
pojedený pojezený
projedený projezený
přejedený přejezený
rozjedený rozjezený
ujedený ujezený
vyjedený vyjezený
zajedený zajezený
snědený snězený
doladěný dolazený
dočmuděný dočmuzený
očmuděný očmuzený
očmuděný vočmuzený
dočmouděný dočmouzený
očmouděný očmouzený
očmouděný vočmouzený
ujmutý ujatý
sejmutý sňatý
najatý najmutý
pronajatý pronajmutý
objatý obejmutý
objatý vobejmutý
odňatý odejmutý
odňatý vodejmutý
přijatý přijmutý
dojatý dojmutý
pojatý pojmutý
vyňatý vyjmutý
ťatý tnutý
načatý načnutý
dopadený dopadnutý
napadený napadnutý
přepadený přepadnutý
napřažený napřáhnutý
odpřažený odpřáhnutý
přepřažený přepřáhnutý
připřažený připřáhnutý
rozpřažený rozpřáhnutý
spřažený spřáhnutý
vepřažený vepřáhnutý
vpřažený vpřáhnutý
vypřažený vypřáhnutý
vzpřažený vzpřáhnutý
zapřažený zapřáhnutý
dosažený dosáhnutý
zasažený zasáhnutý
odtažený odtáhnutý
odtažený vodtáhnutý
obtažený obtáhnutý
obtažený vobtáhnutý
přitažený přitáhnutý
stažený stáhnutý
tažený táhnutý
vtažený vtáhnutý
dotažený dotáhnutý
natažený natáhnutý
podtažený podtáhnutý
popotažený popotáhnutý
potažený potáhnutý
povytažený povytáhnutý
protažený protáhnutý
přetažený přetáhnutý
roztažený roztáhnutý
utažený utáhnutý
vytažený vytáhnutý
vztažený vztáhnutý
zatažený zatáhnutý
přitažený přitahnutý
stažený stahnutý
tažený tahnutý
vtažený vtahnutý
obležený oblehnutý
odstřižený odstřihnutý
odstřižený vodstřihnutý
rozstřižený rozstřihnutý
střižený střihnutý
ustřižený ustřihnutý
vystřižený vystřihnutý
dostřižený dostřihnutý
nastřižený nastřihnutý
obstřižený obstřihnutý
ostřižený ostřihnutý
postřižený postřihnutý
prostřižený prostřihnutý
přestřižený přestřihnutý
přistřižený přistřihnutý
sestřižený sestřihnutý
vestřižený vestřihnutý
vstřižený vstřihnutý
zastřižený zastřihnutý
dostižený dostihnutý
postižený postihnutý
předstižený předstihnutý
přistižený přistihnutý
stižený stihnutý
ustižený ustihnutý
vystižený vystihnutý
zastižený zastihnutý
dozdvižený dozdvihnutý
nadzdvižený nadzdvihnutý
nazdvižený nazdvihnutý
popozdvižený popozdvihnutý
pozdvižený pozdvihnutý
přizdvižený přizdvihnutý
uzdvižený uzdvihnutý
vyzdvižený vyzdvihnutý
zdvižený zdvihnutý
odstřižený odstříhnutý
rozstřižený rozstříhnutý
střižený stříhnutý
ustřižený ustříhnutý
vystřižený vystříhnutý
odstřižený vodstříhnutý
odtržený vodtrhnutý
odtržený odtrhnutý
dotržený dotrhnutý
nadtržený nadtrhnutý
natržený natrhnutý
podtržený podtrhnutý
potržený potrhnutý
protržený protrhnutý
přetržený přetrhnutý
přitržený přitrhnutý
roztržený roztrhnutý
stržený strhnutý
tržený trhnutý
utržený utrhnutý
vtržený vtrhnutý
vytržený vytrhnutý
vztržený vztrhnutý
zatržený zatrhnutý
zpřetržený zpřetrhnutý
ztržený ztrhnutý
navržený navrhnutý
odvržený odvrhnutý
opovržený opovrhnutý
podvržený podvrhnutý
povržený povrhnutý
převržený převrhnutý
rozvržený rozvrhnutý
svržený svrhnutý
uvržený uvrhnutý
vržený vrhnutý
vyvržený vyvrhnutý
zapovržený zapovrhnutý
zavržený zavrhnutý
zamčený zamknutý
uzamčený uzamknutý
odemčený odemknutý
odemčený vodemknutý
zatčený zatknutý
vytčený vytknutý
obtištěný obtisknutý
obtištěný vobtisknutý
otištěný otisknutý
otištěný votisknutý
dotištěný dotisknutý
nadtištěný nadtisknutý
natištěný natisknutý
podtištěný podtisknutý
potištěný potisknutý
předtištěný předtisknutý
přetištěný přetisknutý
roztištěný roztisknutý
tištěný tisknutý
vytištěný vytisknutý
naťatý natnutý
zaťatý zatnutý
sťatý setnutý
odťatý odetnutý
odťatý vodetnutý
podťatý podetnutý
přeťatý přetnutý
rozťatý rozetnutý
proťatý protnutý
uťatý utnutý
vyťatý vytnutý
uvrtěný uvrcený
vrtěný vrcený
zavrtěný zavrcený

Variantnost vycházející z částečně variantních slovesných paradigmat

lemma sublemma
nasekaný nasečený
osekaný osečený
osekaný vosečený
posekaný posečený
sekaný sečený
usekaný usečený
vysekaný vysečený
svlečený sléknutý
vysvlečený vysléknutý
zavlečený zavléknutý
uvlečený uvléknutý
rozvlečený rozvléknutý
podvlečený podvléknutý
odvlečený odvléknutý
odvlečený vodvléknutý
přivlečený přivléknutý
oblečený obléknutý
oblečený vobléknutý
dooblečený doobléknutý
povlečený povléknutý
provlečený provléknutý
převlečený převléknutý
přioblečený přiobléknutý
vyvlečený vyvléknutý
dovlečený dovléknutý
navlečený navléknutý
svlečený svléknutý
vysvlečený vysvléknutý
oblečený oblíknutý
oblečený voblíknutý
dooblečený dooblíknutý
povlečený povlíknutý
provlečený provlíknutý
převlečený převlíknutý
přioblečený přioblíknutý
svlečený svlíknutý
vysvlečený vysvlíknutý
vyvlečený vyvlíknutý
zavlečený zavlíknutý
uvlečený uvlíknutý
rozvlečený rozvlíknutý
podvlečený podvlíknutý
odvlečený odvlíknutý
odvlečený vodvlíknutý
přivlečený přivlíknutý
svlečený slíknutý
vysvlečený vyslíknutý
dovlečený dovlíknutý
navlečený navlíknutý


Při přípravě seznamů byly využity i dosud nepublikované materiály K. Osolsobě.


Jan Křivan [kontaktujte v případě nalezení chyb, doplňků apod.]


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Lemmatizace SYN2020