Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Korpus NET

Korpus NET je první verzí synchronního korpusu česky psané polooficiální internetové komunikace. Korpus si neklade nároky na reprezentativnost, v současné době se skládá pouze ze dvou základních částí: diskusních fór a osobních blogů. Datové pokrytí by se však mělo s dalšími verzemi korpusu zvyšovat. Protože je cílem vzniku korpusu mapování vybraných oblastí internetové komunikace, snaží se korpus NET každou konkrétní doménu pokrýt co nejdále do minulosti a zároveň se na ni soustředit také do budoucna tak, aby další verze korpusu mohly zachycovat jejich proměnu v čase.

Diskusní fóra

Tato část korpusu se zaměřuje výhradně na diskusní fóra vytvořená s použitím technologie phpBB; její součástí tedy nejsou komentáře či diskuse pod články ani data ze sociálních sítí. Výběr vzorku diskusních fór zachycených korpusem NET byl náhodný, jeho velikost (počet diskusních fór) se bude výhledově zvětšovat.

Osobní blogy

Jedná se většinou o vedlejší součást zpravodajských serverů nebo internetových magazínů (webové stránky s kategorií blogů). Korpus nezachycuje firemní ani jiné formálně psané blogy.

Jak citovat

Jeziorský, T.: NET: korpus polooficiální internetové komunikace. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019 dostupný z: https://www.korpus.cz.