AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
cnk:ksk-dopisy [2013/11/27 15:26] Jan Kocekcnk:ksk-dopisy [2015/04/13 11:20] Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Korpus soukromé korespondence ====== ====== Korpus soukromé korespondence ======
  
 +**Korpus soukromé korespondence** (KSK-dopisy) umožňuje nahlédnout do jazyka a stylu [[pojmy:synchronni|současných]] epistolárních textů soukromého charakteru. Jde o korpus zachycující možná v posledním existenčním stadiu tradiční ručně psanou korespondenci.
  
-Korpus soukromé korespondence (KSK-dopisy) přináší nahlédnutí do jazyka stylu současných epistolárních textů soukromého charakteru.+^ <fs medium>Název korpusu</fs> ^ <fs medium>[[cnk:ksk-dopisy|KSK-dopisy]]</fs>
 +^ Počet dopisů |   2000 |   
 +^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] |   942 573 |  
 +^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] bez interpunkce dalších značek |  764 918 |  
 +^ Počet [[pojmy:word| slovních tvarů (wordů)]] |  76 587 |   
 +^ Roky napsání |   1990--2004 | 
  
-KSK-dopisy, zachycující možná v posledním existenčním stadiu tradiční ručně psanou korespondenci, obsahuje elektronické přepisy 2000 dopisů (tj. 942 573 pozic) z let 1990-2004. Výběr textů zachovává podmínku různosti idiolektů, tj. reprezentuje jazyk 2000 různých pisatelů. V shromážděné korespondenci jsou zastoupeni pisatelé z celé České republikyvšech věkových a vzdělanostních kategorií, akcentována je však zejména komunikace mladých lidí, která nejlépe dokládá současné vývojové tendence češtiny, proměny korespondenčního žánru i psaného projevu vůbec.+Výběr textů zachovává podmínku různosti idiolektů, tj. reprezentuje jazyk dvou tisíc různých pisatelů z celé České republiky patřících do všech věkových a vzdělanostních kategorií, akcentována je však zejména komunikace mladých lidí, která nejlépe dokládá současné vývojové tendence češtiny, proměny korespondenčního žánru i psaného projevu vůbec.
  
-Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena – muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny (PMK, BMK), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum představuje reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. Vyhledávací program Bonito (© P. Rychlý) umožňuje zobrazení hodnot uvedených doprovodných charakteristik u všech slovních výskytů. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz  Sběr a přepis dopisů.+===== Dostupné metainformace ===== 
 +Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena –muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny ([[cnk:pmk|PMK]][[cnk:bmk|BMK]]), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum v době vzniku edstavovala reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz [[http://ucnk.ff.cuni.cz/sber_a_prepis.php|Sběr a přepis dopisů]].
  
-Soukromá korespondence je pro lingvistiku jedinečným zdrojem poznání jazykového úzu. K jejím přednostem patří značná autenticita, neformálnost spontánnost projevu (v tomto smyslu jsou se soukromými dopisy srovnatelné snad jen tajně pořízené nahrávky běžné mluvy), dále teritoriální a sociální pestrost pisatelů (umožňující studium územně a sociálně vázaných jazykových jevů, aniž by bylo nutno provádět náročný terénní výzkum) a především oscilace mezi mluveností a psaností (poskytující mj. zajímavé informace o relaci spisovnost-nespisovnost).+===== Dopisy mluvený jazyk =====
  
-Epistolární texty mohou sloužit např. jako východisko pro výzkum teritoriální a funkční stratifikace češtinymají značnou hodnotu pro lexikologii lexikografii (ve vysoké koncentrace a pestré škále zachycují příznakové lexikum od knižních lexémů přes nespisovná slova běžné mluvy a emocionální výrazivo až ke kreativním okazionalismům), poskytují studijní materiál stylistice (epistolární styl i žánr  soukromého dopisu patří stále k málo prozkoumaným), pragmalingvistice, genderově orientované lingvistice ad. Soukromé dopisy mohou být zajímavým materiálovým zdrojem i pro nelingvistické disciplínynapř. pro historii, sociologii a psychologii. Velké uplatnění mohou nalézt také ve výuce češtiny, to nejen na českých školách, ale i ve výuce češtiny pro cizinceCitovostí, kreativitou a často i humorem zaujmou  i laické čtenáře.+Soukromá korespondence je pro lingvistiku jedinečným zdrojem poznání jazykového úzu. K jejím přednostem patří značná autenticitaneformálnost spontánnost projevu (v tomto smyslu jsou se soukromými dopisy srovnatelné snad jen tajně pořízené nahrávky běžné mluvy), dále teritoriální sociální pestrost pisatelů (umožňující studium územně a sociálně vázaných jazykových jevůaniž by bylo nutno provádět náročný terénní výzkum) a především oscilace mezi [[pojmy:mluveny|mluveností]] psaností (poskytující mjzajímavé informace o relaci spisovnost -- nespisovnost).
  
-KSK-dopisy byl vytvořen v Ústavu českého jazyka na  Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením ZHladkéNa sběru zpracování  materiálu se podílela řada studentů FF MUPod  manažer Bonito uložil korpus   Pavel Rychlý z Fakulty informatiky MU.+===== Dopisy a funkční stratifikace ===== 
 +Epistolární texty mohou sloužit např. jako východisko pro výzkum teritoriální a funkční stratifikace češtiny, mají značnou hodnotu pro lexikologii a lexikografii (ve vysoké koncentraci a na pestré škále zachycují příznakové lexikum od knižních lexémů přes nespisovná slova běžné mluvy a emocionální výrazivo až ke kreativním okazionalismům), poskytují studijní materiál stylistice (epistolární styl i žánr  soukromého dopisu patří stále k málo prozkoumaným), pragmalingvistice, genderově orientované lingvistice adSoukromé dopisy mohou být zajímavým materiálovým zdrojem i pro nelingvistické disciplíny, např. pro historii, sociologii a psychologiiVelké uplatnění mohou nalézt také ve výuce češtiny, to nejen na českých školách, ale i ve výuce češtiny pro cizinceCitovostí, kreativitou a často i humorem zaujmou  i laické čtenáře.
  
-Poznámka 1: +==== Poděkování ====
-Dopisy shromážděné v KSK-dopisy byly získány od přímých účastníků korespondenčního styku (adresátů, případně i pisatelů), kteří explicitně souhlasili s jejich zveřejněním a využitím pro nekomerční studijní účely. Způsob zpracování zachovává anonymitu pisatelů, adresátů i dárců a eliminuje identifikační údaje uvedené v originálech textů (příjmení, adresy, telefonní čísla apod.).+
  
-Poznámka 2:+KSK-dopisy byl vytvořen v Ústavu českého jazyka na  Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Z. Hladké, na sběru a zpracování  materiálu se podílela řada studentů FF MU. Dopisy shromážděné v KSK-dopisy byly získány od přímých účastníků korespondenčního styku (adresátů, případně i pisatelů), kteří explicitně souhlasili s jejich zveřejněním a využitím pro nekomerční studijní účely. Způsob zpracování zachovává anonymitu pisatelů, adresátů i dárců a eliminuje identifikační údaje uvedené v originálech textů (příjmení, adresy, telefonní čísla apod.). 
 + 
 + 
 +===== Další informace o KSK-dopisy =====
 KSK-dopisy byl vytvořen v rámci projektu GA ČR 405/03/0248, jehož cílem projektu bylo připravit veřejně přístupný referenční zdroj pro studium současné soukromé korespondence a naznačit možnosti lingvistického využití epistolárních textů. K výstupům projektu patří kromě KSK-dopisy tištěná publikace a dvě CD **Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita 2005**. Na CD je vedle ručně psaných dopisů zahrnutých paralelně do KSK-dopisy zpracováno ještě 1000 e-mailů a cca 2000 SMS. Připojeny jsou také fotokopie všech 2000 ručně psaných dopisů, vzorek gramaticky označkovaného korpusu (v rozsahu 1000 dopisů), statistické přehledy apod. Tištěná část publikace přináší detailní informace o metodice sběru a zpracování korespondenčních textů a zároveň na konkrétních příkladech naznačuje směry možného lingvistického využití korespondenčního materiálu. Práce vyšla jako neprodejná, v značně omezeném počtu kusů. Distribuci zajišťuje pouze garant projektu (e-mail: zdena@phil.muni.cz).  KSK-dopisy byl vytvořen v rámci projektu GA ČR 405/03/0248, jehož cílem projektu bylo připravit veřejně přístupný referenční zdroj pro studium současné soukromé korespondence a naznačit možnosti lingvistického využití epistolárních textů. K výstupům projektu patří kromě KSK-dopisy tištěná publikace a dvě CD **Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita 2005**. Na CD je vedle ručně psaných dopisů zahrnutých paralelně do KSK-dopisy zpracováno ještě 1000 e-mailů a cca 2000 SMS. Připojeny jsou také fotokopie všech 2000 ručně psaných dopisů, vzorek gramaticky označkovaného korpusu (v rozsahu 1000 dopisů), statistické přehledy apod. Tištěná část publikace přináší detailní informace o metodice sběru a zpracování korespondenčních textů a zároveň na konkrétních příkladech naznačuje směry možného lingvistického využití korespondenčního materiálu. Práce vyšla jako neprodejná, v značně omezeném počtu kusů. Distribuci zajišťuje pouze garant projektu (e-mail: zdena@phil.muni.cz). 
  
- --- //Zdeňka Hladká// garant KSK-dopisy+===== Jak citovat KSK-dopisy ===== 
 +<WRAP round tip 70%> 
 +Hladká, Z.: //KSK-dopisy (Korpus soukromé korespondence): přepisy ručně psaných dopisů z let 1990–-2004//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>
 +</WRAP> 
 + 
  
-Odkazy: + --- //Zdeňka Hladká, garant KSK-dopisy//
-Doprovodné chrakteristiky v KSK +
-Sběr a přepis dopisů +
-Dělení nářečních oblastí v Českém jazykovém atlasu (mapa)+
  
 +===== Související odkazy =====
 +<WRAP round box 49%>
 +[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]], [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]], [[pojmy:psany|Korpus psaného jazyka]], [[cnk:oral2008|ORAL2008]], [[cnk:pmk|PMK]], [[cnk:bmk|BMK]], [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
 +</WRAP>