Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Korpus DIALEKT

Ve stádiu výstavby je korpus DIALEKT, který bude prezentovat tradiční teritoriální dialekty zachycené na území celé České republiky. Korpus je budován ve dvou vrstvách nářečního materiálu. Starší vrstva obsahuje nahrávky, které byly pořízeny v období ke konci 50. až 80. let 20. století. Do nové vrstvy jsou zařazeny sondy pocházející z období 90. let 20. století a dále až do současnosti. V případě obou vrstev jde o jazykový materiál, v němž jsou zachyceny archaické nářeční prvky mluveného jazyka z nářečních oblastí v rámci celého českého jazykového území. Do nové materiálové vrstvy bychom chtěli zařadit nahrávky mluvčích, pocházejících z blízkých lokalit, jako jsou mluvčí ze starší vrstvy materiálu, aby měli uživatelé možnost sledovat, které nářeční prvky se v mluvě zachovaly dodnes a jak se jazyk v určité lokalitě nebo nářeční oblasti vyvíjí.

V případě obou korpusových vrstev je terénní nářeční výzkum zaměřen na příslušníky nejstarší generace. Mluvčími jsou místní rodáci většinou z venkovských lokalit, kteří patřili ke starousedlé vrstvě obyvatelstva, spjaté se zemědělským způsobem života nebo s řemeslem. Promluvy mívají spíše monologický ráz.

Nářeční materiál je v korpusu DIALEKT zpracováván tak, že má dvě úrovně přepisu – dialektologický a ortografický. Základní přepis je dialektologický, který je realizován podle pravidel pro přepis vědeckých dialektologických textů. Při tomto způsobu přepisu postupujeme podle zvyklostí běžných v oblasti české dialektologie, tj. jsou zaznamenávány konsonanty a vokály podle symbolů užívaných v dialektologických přepisech, dodržují se hranice slov, ve větách se užívají členící interpunkční znaménka apod. Druhou úroveň přepisu představuje přepis ortografický (blíží se ortografické podobě psaných textů), který vychází z obecných pravidel stanovených pro mluvené korpusy v Českém národním korpusu (ČNK). Tímto způsobem vznikne jazykový materiál srovnatelný s ostatními mluvenými korpusy v rámci ČNK.

Korpus DIALEKT by měl obsahovat ve své finální podobě cca 200 000 slov. Předpokládáme, že bude sloužit nejen pro odbornou veřejnost (pro dialektology a jinak zaměřené lingvisty), ale například i jako praktická pomůcka při výuce na vysokých nebo středních školách. Bude doplněn také o interaktivní mapy s nářečními rysy z jednotlivých nářečních oblastí a o ukázky přepisů a nahrávek z vybraných lokalit.

Jeho výstavbu koordinuje Hana Goláňová.

Související odkazy