AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Seznamy slovesných sublemmat s dalšími typy variantnosti

Na této stránce naleznete seznamy slovesných variant, u nichž se projevují různé typy variantnosti v části slovesného paradigmatu. V 1. sekci jsou uvedena sublemmata různých typů. V 2. sekci jsou pouze sublemmata sloves, jejichž jeden z infinitivů je zakončen na -ci.

Variantnost v infinitivech a prézentu u sloves zakončených -ít, -ýt

Podtržené je sublemma, které je plně variantní v celém paradigmatu (např. vodlít) a je zároveň souvztažné s následujícím sublemmatem (např. vodlejt). Ostatní sublemmata jsou variantní jen v infinitivech a prézentu.

lemma sublemma
lít lejt
nalít nalejt
zalít zalejt
oblít oblejt
odlít odlejt
odlít vodlít
odlít vodlejt
podlít podlejt
přelít přelejt
přilít přilejt
dolít dolejt
polít polejt
prolít prolejt
slít slejt
ulít ulejt
vlít vlejt
vylít vylejt
rozlít rozlejt
zlít zlejt
blít blejt
nablít nablejt
poblít poblejt
vyblít vyblejt
zablít zablejt
zeblít zeblejt
mýt mejt
namýt namejt
přemýt přemejt
domýt domejt
omýt omejt
omýt vomýt
omýt vomejt
promýt promejt
smýt smejt
umýt umejt
vymýt vymejt
rozmýt rozmejt
rýt rejt
zarýt zarejt
přikrýt přikrejt
přizakrýt přizakrejt
odkrýt odkrejt
odkrýt vodkrýt
odkrýt vodkrejt
ukrýt ukrejt
zakrýt zakrejt
rozkrýt rozkrejt
vykrýt vykrejt
krýt krejt
porýt porejt
vyrýt vyrejt
zrýt zrejt
rozrýt rozrejt

Variantnost v infinitivech, prézentu a trpném participiu u sloves zakončených -sekat, -síci

Tučně jsou vyznačena sublemmata, v jejichž tvarech se projevuje variantnost v prézentním kmeni (včetně imperativu) a v trpném participiu (např. dosečeme, dosečena, podtrženo je sublemma, kde se projevuje plná variantnost (vosekat), ostatní sublemmata odkazují pouze k variantnosti v infinitivu.

lemma sublemma
dosekat dosíci
dosekat dosíct
dosekat doséct
dosekat doséci
nasekat nasíci
nasekat nasíct
nasekat naséct
nasekat naséci
osekat osíci
osekat osíct
osekat oséct
osekat oséci
osekat vosekat
osekat vosíci
osekat voséct
osekat voséci
posekat posíci
posekat posíct
posekat poséct
posekat poséci
sekat síci
sekat síct
sekat séct
sekat séci
usekat usíci
usekat usíct
usekat uséct
usekat uséci
vysekat vysíci
vysekat vysíct
vysekat vyséct
vysekat vyséci

Variantnost v infinitivech a prézentu u sloves zakončených -léknout, -léci

Tučně jsou vyznačena sublemmata, v jejichž tvarech se projevuje s různým stupněm přijatelnosti variantnost napříč celým paradigmatem (vůči variantě, která tvoří lemma, případně vůči variantě podtržené, viz dále). Na různých pozicích paradigmatu může být preferována jiná varianta (např. časté obléknu vedle obleču, ale raritní obléknut vedle oblečen). Podtržena jsou sublemmata s plnou variantností v paradigmatu (např. oblíknout), která jsou souvztažná s následujícími variantami v infinitivu (např. oblíct).

lemma sublemma
obléknout obléci
obléknout obléct
obléknout oblíknout
obléknout oblíct
obléknout vobléknout
obléknout vobléci
obléknout vobléct
obléknout voblíknout
obléknout voblíct
doobléknout doobléci
doobléknout doobléct
doobléknout dooblíknout
doobléknout dooblíct
navléknout navléci
navléknout navléct
navléknout navlíknout
navléknout navlíct
povléknout povléci
povléknout povléct
povléknout povlíknout
povléknout povlíct
provléknout provléci
provléknout provléct
provléknout provlíknout
provléknout provlíct
převléknout převléci
převléknout převléct
převléknout převlíknout
převléknout převlíct
přiobléknout přiobléci
přiobléknout přiobléct
přiobléknout přioblíknout
přiobléknout přioblíct
svléknout svléci
svléknout svléct
svléknout svlíknout
svléknout svlíct
svléknout sléci
svléknout sléct
svléknout slíknout
svléknout slíct
vysvléknout vysvléci
vysvléknout vysvléct
vysvléknout vysvlíknout
vysvléknout vysvlíct
vysvléknout vysléci
vysvléknout vysléct
vysvléknout vyslíknout
vysvléknout vyslíct
vyvléknout vyvléci
vyvléknout vyvléct
vyvléknout vyvlíknout
vyvléknout vyvlíct
zavléci zavléct
zavléci zavléknout
zavléci zavlíct
zavléci zavlíknout
uvléci uvléct
uvléci uvléknout
vléci zavlíct
uvléci uvlíknout
rozvléci rozvléct
rozvléci rozvléknout
rozvléci rozvlíct
rozvléci rozvlíknout
podvléci podvléct
podvléci podvléknout
podvléci podvlíct
podvléci podvlíknout
dovléci dovléct
dovléci dovléknout
dovléci dovlíct
dovléci dovlíknout
odvléci odvléct
odvléci odvléknout
odvléci odvlíct
odvléci odvlíknout
odvléci vodvléci
odvléci vodvléknout
odvléci vodvlíct
odvléci vodvlíknout
přivléci přivléct
přivléci přivléknout
přivléci přivlíct
přivléci přivlíknout
vléci vléct
vléci vléknout
vléci vlíct
vléci vlíknout

Variantnost v infinitivech, l-ovém příčestí a omezeně i v jiných tvarech u sloves zakončených -planout, -plát

U následujících sublemmat se projevuje variantnost v části paradigmatu (např. vzplál vedle vzplanul, plá vedle plane). Pod sublemmatem -mčít se značkují pouze infinitivy a raritní l-ová participia (odemčela).

lemma sublemma
vzplanout vzplát
planout plát
zaplanout zaplát
odemknout odemčít
odemknout vodemknout
odemknout vodemčít
zamknout zamčít
uzamknout uzamčít


Při přípravě seznamů bylo materiálově čerpáno nejen z dosavadních korpusů SYN, ale i z dosud nepublikovaného textu K. Osolsobě1).


Jan Křivan [kontaktujte v případě nalezení chyb, doplňků apod.]


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Lemmatizace SYN2020

1)
Osolsobě, Klára: Synonymní/variantní tvary infinitivu jako problém konzistentní lemmatizace. (Dosud nepublikovaný rukopis).