AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus publicistiky Karla Havlíčka

Korpus publicistiky Karla Havlíčka (KH-noviny) obsahuje veškeré publicistické texty Karla Havlíčka (1821–1856) otištěné v jím redigovaných periodikách Pražské noviny (1846–1848, včetně přílohy Česká včela) a Národní noviny (1848–1850). Celkový rozsah korpusu je 1 182 159 pozic.

Korpus obsahuje texty v transliterované podobě, není lemmatizován ani morfologicky značkován.

Strukturní jednotky a metainformace obsažené v korpusu shrnuje následující tabulka:

struktura atribut popis
<doc.r> datace rok vydání
<doc.m> datace měsíc vydání
<doc.d> datace den vydání
<doc.t> titul název periodika
<doc.c> rubrika rubrika periodika
<doc.h> název název příspěvku
<doc.a> autor autor
<e> emendace změny oproti předloze; porušený, nečitelný, vynechaný text
<f> formátovaný text graficky členěný text, tabulky, text jako součást vyobrazení nebo jeho komentář, doprovod ap.
<g> citace text napsaný někým jiným a Havlíčkem citovaný
<k> název kapitoly, podkapitoly, titulku článku ap.
<n> poznámka pod čarou
<o> cizojazyčný text
<s> strana periodika
<v> veršovaný text
<z> nestandardní jazykové i nejazykové jevy pravopisná homonyma, tiskové chyby, hranice slov – tato struktura vzhledem k transliteraci prakticky úplně nahrazuje strukturu <e>
<zav> komentář poznámky zpracovatele

Korpus byl budován v letech 2017–2021 za podpory grantu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka (řešitel doc. Robert Adam).

Jak citovat korpus KH-noviny

Genserová, B. – Hledíková, H. – Řehořková, A. – Stluka, M. et al.: KH-noviny: korpus publicistiky Karla Havlíčka. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2021. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>