Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2014/08/06 11:51]
Václav Cvrček
start [2019/10/14 16:41] (aktuální)
Jan Kocek [Manuálové stránky aplikací ČNK]
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
-====== Vítejte v internetové příručce ČNK! ====== 
  
-====== Wiki pro práci s ČNK uvedení do korpusové lingvistiky ======+<​HTML>​ 
 +<​style>​ 
 +table.std { 
 +    border-collapse:​ separate; 
 +    border-spacing:​ 0px; 
 +    border: 0px; 
 +    padding: 0px 0px 0px 100px; 
 +
 +.std td { 
 +    vertical-align:​ middle; 
 +    padding: 20px 20px 20px 0px; 
 +
 +.std 
 +    text-decoration:​ none; 
 +    font-weight:​ bold; 
 +    background: none !important;​ 
 +    font-size: 13pt  
 +
 +table.apps { 
 +    border-collapse:​ separate; 
 +    border-spacing:​ 0px; 
 +    border: 0px; 
 +
 +.apps td { 
 +    vertical-align:​ middle; 
 +    padding: 20px 20px 20px 20px; 
 +
 +.apps a { 
 +    text-decoration:​ none; 
 +    background: none !important;​ 
 +
 +</​style>​ 
 +<br /> 
 +</​HTML>​
  
-{{ :​logo-temp.png?​nolink|}} 
  
-Nejsme jen země věhlasného [[http://​www.praguelinguistics.org/​cs|Pražského lingvistického kroužku]], ale i proslulých moderních [[pojmy:​korpus|korpusů]]. Projekt [[http://​www.korpus.cz|Českého národního korpusu]] zajišťuje přístup k přibližně miliardě a půl [[pojmy:​pozice|slov]] uspořádaných v korpusech [[pojmy:​synchronni|synchronních]] i [[pojmy:​diachronni|diachronních]],​ [[cnk:​struktura#​korpusy_mluvene|mluvených]] i [[cnk:​struktura#​korpusy_psane_soucasne_cestiny_rada_syn|psaných]],​ [[pojmy:​paralelni|paralelních]] i [[cnk:​struktura#​jednojazycne|jednojazyčných]]. Nejde ovšem jen o rozsah, ale především o kvalitu zpracování a uživatelské pohodlí při jejich vytěžování. K tomu, aby se vám s ČNK co nejlépe pracovalo, má sloužit tento přehledný manuál - prozatím v češtině a brzy doufejme i v angličtině. 
-==== Co je korpus? ==== 
  
-Velmi stručně řečeno, [[pojmy:​korpus|jazykový korpus]] je rozsáhlý soubor **autentických textů** (psaných nebo mluvených) převedený do **elektronické podoby** v jednotném formátu tak, aby v něm bylo možné jednoduše **vyhledávat** jazykové jevy, zejména slova a slovní spojení ([[pojmy:​kolokace|kolokace]]). Od obyčejného textového archívu či databáze jej odlišuje především skutečnost,​ že bývá pečlivě sestaven za konkrétním,​ nejčastěji lingvistickým účelem (např. má reprezentovat současný mluvený či psaný jazyk nebo jeho část, např. publicistické texty). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich **přirozeném kontextu**, a umožňuje tak vytvářet ​na reálných datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný.+<fs xx-large><​fc #​009ee0>​Vítejte ​na wiki Českého národního korpusu</​fc></​fs>​
  
-===== S čím má tato Wiki pomoci =====+<​html><​br/></​html>​
  
-  * Představí ​[[manual:menu:index|funkce nabízené novým rozhraním KonText]], přes nějž jsou zpřístupňovány ​[[cnk:uvod|korpusy ČNK]] (včetně návodu, jak s nimi [[[[manual:zaciname|začít pracovat]]). Průvodce ​[[manual:uvod#​zaklady_prace_s_korpusem_v_7_lekcich|Základy práce s korpusem v 7 lekcích]] provede všemi základními možnostmi nabízenými v současné době uživatelům. +Projekt ​[[http://​www.korpus.cz|Český národní korpus]] byl založen v roce 1994aby vytvářel a zpřístupňoval rozsáhlá jazyková data pro výuku a výzkum ve formě elektronických ​[[pojmy:korpus|korpusů]]. V současné době zajišťuje přístup k více než třem miliardám ​[[pojmy:​pozice|slov]] uspořádaných v korpusech ​[[pojmy:synchronni|synchronních]] [[pojmy:diachronni|diachronních]][[cnk:struktura#​korpusy_mluvene|mluvených]] [[cnk:struktura#​korpusy_psane_soucasne_cestiny_rada_syn|psaných]], [[pojmy:​paralelni|paralelních]] i [[cnk:struktura#​jednojazycne|jednojazyčných]].
-  * Poskytne základní přehled ​[[pojmy:prehled_pojmu|pojmů]] z korpusové lingvistiky. +
-  * [[cnk:uvod|Seznámí s korpusy]] přístupnými prostřednictvím ČNKposkytne o nich bližší informace (včetně toho, jak je [[cnk:citace|citovat]]) a nabídne možnosti využití. +
-==== Možnosti využití těchto stránek ====+
  
- <​WRAP tip center 75%> +Projekt ČNK provozují zejména pracovníci dvou ústavů [[http://​www.ff.cuni.cz|FF UK]][[http://ucnk.ff.cuni.cz|Ústavu ​Českého národního korpusu]] [[http://utkl.ff.cuni.cz|Ústavu teoretické a komputační lingvistiky]]. Na sběru materiálů a koordinaci dílčích činností se ovšem kromě toho podílejí i více než dvě stovky externistů z celé ČR.
-^ Co hledám ^ Kde to najdu ^ +
-| //Nemůžu v [[manual:kontext|rozhraní KonText]] najít určitou funkci// | [[manual:uvod|Manuál práce s korpusovým rozhraním]] | +
-| //Jaké korpusy mám vlastně k dispozici?// | [[cnk:​uvod|Z jakých korpusů se skládá ​Český národní korpus?]] +
-| //Chci se naučit klást složitější dotazy// | [[manual:pokrocile_dotazy|Pokročilé dotazy]] | +
-//Není mi jasný význam určitého pojmu// | [[pojmy:​prehled_pojmu|Přehled základních pojmů korpusové ​lingvistiky]] ​+
-| //Hledám příklady korpusového výzkumu// | [[manual:​chvala_korpusu|Vybrané lingvistické problémy řešené s pomocí korpusů]] | +
-| //Jaké funkce nabízí rozhraní KonText?// | [[manual:​menu:​index|Menu vedoucí k informacím o všech funkcích rozhraní KonText]] | +
-</​WRAP>​+
  
-==== Malý příklad práce s korpusem na závěr ​====+===== Jaké informace zde najdete? =====
  
-[{{ :​vehlasny_prosluly_19stol.png?​300|Změna v ívání odvozenin od //věhlasný// ​//​proslulý//​ v 19století v aplikaci [[http://​syd.korpus.cz/​3UB1zwsq.dia|SyD]]}}]+Tato wiki slouží ​ivatelům ČNK nejen jako zdroj informací o ČNK (popis zveřejněných korpusů ​dokumentace k nim, manuály k aplikacím),​ ale také jako průběžně doplňovaná báze znalostí o korpusové lingvisticeHlavní části wiki tvoří tyto oddíly:
  
 +<​HTML>​
 +<!-- Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com -->
 +<table class="​std">​
 +<​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kontext:​index"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​manual.png"​ /></​a></​td>​
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kontext:​index">​Manuály k aplikacím ČNK</​a></​td></​tr>​
 +<​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​uvod"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​korpusy.png"​ /></​a></​td>​
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​uvod">​Přehled korpusů dostupných v rámci ČNK</​a></​td></​tr>​
 +<​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​kurz:​uvod"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​kurz.png"​ /></​a></​td>​
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​kurz:​uvod">​Kurz práce s korpusem v 7 lekcích</​a></​td></​tr>​
 +<​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​pojmy:​prehled_pojmu"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​slovnicek.png"​ /></​a></​td>​
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​pojmy:​prehled_pojmu">​Slovníček základních pojmů z korpusové lingvistiky</​a></​td></​tr>​
 +<​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​seznamy:​index"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​seznamy.png"​ /></​a></​td>​
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​seznamy:​index">​Seznamy zdrojů a zkratek</​a></​td></​tr>​
 +</​table>​
 +</​HTML>​
 +===== Často vyhledávané stránky =====
  
-Kde zjistím, jak se to má se zdánlivými synonymy //​věhlasný//​ a //​proslulý//?​ To, jaké výrazy se s těmito slovy pojí, si můžete prohlédnout [[http://​syd.korpus.cz/​3UB1zwsq.syn#​coll|v aplikaci SyD]], pod záložkou [[pojmy:​kolokace|kolokace]]. Jak je vidět, //​věhlasný//​ může být třeba //​chirurg//,​ //​odborník//​ či //vědec//, ale //​proslulý//​ se pojí spíš s příslovci //blaze//, //​nechvalně//​ či //​světově//​. Tento typ rozdílu v užití (//​věhlasný//​ + N, Adv + //​proslulý//​) je těžko zjistitelný jinak než analýzou velkého množství reálných dat.+==== Manuálové stránky aplikací ČNK ====
  
-A jak se tyto výrazy užívaly [[http://syd.korpus.cz/3UB1zwsq.dia| v minulosti]]?​+<​HTML>​ 
 +<table class="​apps">​ 
 +<​tr><​td><​a href="​https://wiki.korpus.cz/doku.php/​manualy:​kontext:​index"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​kontext_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​ 
 +<​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​ 
 +<​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​wag"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​wag-logo_cs.png"​ height=36 /></​a></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​table>​
  
-==== Potřebujete se poradit? ​====+<table class="​apps">​ 
 +<​tr>​ 
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​syd"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​syd_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​ 
 +    <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​ 
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​treq"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​treq_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​ 
 +        <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​ 
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kwords"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​kwords_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​ 
 +        <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​ 
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​morfio"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​morfio_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​ 
 +        <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​ 
 +    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​calc"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​Calc_logotyp.png"​ height=50 /></​a></​td>​ 
 +    </​tr>​ 
 +</​table>​ 
 +</​HTML>​
  
-Nebojte se nás [[http://podpora.korpus.cz|Kontaktovat]]! Naše pracoviště neposkytuje pouze data a přístup k nimale poradenstvíOd roku 2014 nabízíme všem registrovaným ​uživatelům ​službu ​[[https://​podpora.korpus.cz/​projects/​poradna/​boards|Poradna]], ​kde je možné ​pokládat ​libovolné dotazy, hlásit chyby v našich aplikacích a posílat návrhy na jejich vylepšení. Dále zůstáva možnost standardních e-mailovýchtelefonických a osobních konzultací. V případě zájmu můžeme pro větší počet osob uspořádat seminář: buď Praze, nebo na Vašem pracovišti+ 
 +==== Užitečné odkazy ==== 
 + 
 + 
 +  * [[kurz:zaciname|Jak začít pracovat s ČNK (registrace,​ druhy přístupů)]] 
 +  * [[cnk:​citace|Jak citovat korpusy a nástroje ČNK]] 
 +  * [[seznamy:​tagy|Popis morfologických značek (tagy)]] 
 +  * [[seznamy:​index#​zkratky_a_kody|Zkratky a kódy využívané při anotaci ​korpusů]] 
 +  * [[kurz:​regularni_vyrazy|Regulární výrazy]] a [[kurz:​pokrocile_dotazy|pokročilé dotazy]] 
 + 
 + 
 + 
 +===== Co je korpus? ===== 
 + 
 +Jazykový [[pojmy:​korpus|korpus]] je rozsáhlý soubor **autentických textů** (psaných nebo mluvených) převedený do **elektronické podoby** v jednotném formátu tak, aby bylo možné v něm jednoduše **vyhledávat** různé jazykové jevy -- zejména slova slovní spojení ([[pojmy:​kolokace|kolokace]]). Od obyčejného textového archívu či databáze jej odlišuje ​edevším tože bývá pečlivě sestaven s ohledem na výzkumný účel (má například reprezentovat současný mluvený čpsaný jazyk nebo jeho část, napřpublicistické texty). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich **přirozeném kontextu**, a umožňuje tak vytvářet na reálných datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný. 
 + 
 + 
 +===== Uživatelská podpora ===== 
 + 
 +Všem uživatelům ​je k dispozici ​[[https://​podpora.korpus.cz/​projects/​poradna/​boards|Poradna]], ​do které ​je možné ​klást ​libovolné dotazy ​týkající se práce s ČNK (vytváření dotazů, specifika korpusů apod.). Většina dotazů je zodpovězena do jednoho pracovního dne. 
 + 
 +Centrum uživatelské podpory zahrnuje také hlášení chyb aplikacích ČNK a zasílání návrhů ​na jejich vylepšení. Odkaz na formulář takového hlášení najdete v každé aplikaci zcela vespod -- "//​Nahlásit chybu//"​.
  
 ---- ----
-<WRAP center round box 50%> + 
-[[manual:menu:index|Funkce rozhraní KonText]] • [[cnk:uvod|Jaké korpusy zpřístupňuje Český národní korpus?]] • [[manual:zaciname|Jak začít pracovat s Českým národním korpusem]] • [[pojmy:​prehled_pojmu|Přehled základních ​pojmů ​korpusové lingvistiky]] • [[manual:uvod#​zaklady_prace_s_korpusem_v_7_lekcich|Základy ​práce s korpusem v 7 lekcích]] • [[manual:chvala_korpusu|Jak na výzkumné otázky]]   ​</​WRAP>​+<WRAP center round box 64%> 
 +[[kurz:zaciname|Jak začít pracovat s ČNK]] • [[manualy:kontext:​index|Manuál rozhraní KonText]] • [[cnk:uvod|Korpusy ​ČNK]]   ​• [[pojmy:​prehled_pojmu|Slovníček ​pojmů]] • [[kurz:uvod|Kurz práce s korpusem v 7 lekcích]] • [[cnk:citace|Jak citovat]] 
 +</​WRAP>​