AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Menu: Zobrazení

V rámci tohoto oddílu menu rozhraní KonText jsou soustředěné všechny volby, jimiž lze ovlivnit vzhled a podobu jednotlivých výsledků hledání. První dvě možnosti z nabídky (KWIC/Věta a Korpusová nastavení) upravují možnosti zobrazení, které jsou specifické pro konkrétní korpus, poslední volba (Obecné volby zobrazení konkordance) je aplikována na všechna hledání (bez závislosti na zvolený korpus).

KWIC/Věta

Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout ze zobrazení konkordance, které je vystředěno podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu (KWIC) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se hledaný jev nachází.

Konkordance lemmatu dřevo v zobrazení po větách

Korpusová nastavení

Formulář, který se po zvolení volby Zobrazeni → Korpusová nastavení objeví, obsahuje několik sekcí určených pro nastavení rozdílných hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu.

Formulář Korpusová nastavení

Poziční atributy

Tato volba umožňuje nastavení pozičních atributů, které budou v konkordanci zobrazené (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy ORAL2006 nebo ORAL2008 nejsou lemmatizované ani morfologicky značkované). Standardně je vždy zapnutý atribut word, k tomu je možné zobrazit jeden nebo více atributů dalších (lemma, tag). Dodatečné atributy se zobrazují za lomítkem buď pouze u hledaného slova (KWIC), nebo u všech kontextových slov (tokenů) v konkordanci.

Struktury

V závislosti na tom, jaké strukturní jednotky daný korpus obsahuje, je možné přímo v konkordanci zapnout zobrazování začátků a konců těchto struktur. Ty se objevují ve formě údajů ve špičatých závorkách, např.

a krbových kamen <s> Komu již po zimě došlo dřevo, může zkusit tzv. " krblena " . </s> " Krblena " jsou velmi

Pro výběr více položek ze seznamu je třeba použít myš současně se stiskem klávesy Ctrl (stejně tak i pro kompletní odznačení).

Metainformace

Strukturní jednotky mají různé atributy (např. txtype) a hodnoty těchto atributů (např. NOV, SCI, POP) slouží k jejich klasifikaci a popisu. V konkordančním seznamu se tyto metainformace – vztahující se většinou k celému textu, z něhož daný konkordanční řádek pochází (např. autor, název apod.) – zobrazují vlevo, modrou barvou. Druh této informace a její rozsah je možné nastavit výběrem hodnot z nabídky Metainformace.

Úplnou informaci o všech strukturních atributech a hodnotách blíže určujících daný text je možné zobrazit kliknutím na příslušný modrý referenční údaj u libovolného konkordančního řádku. Údaj se zobrazí ve spodní části obrazovky.

Obecné volby zobrazení

Oproti předchozím nastvením volby, které skrývá formulář Zobrazeni → Obecné volby zobrazení, se aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu konkordance, případně o její setřídění/promíchání.

Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance

Velikost stránky (počet řádků) – udává počet konkordančních řádků na stránce (nastavení příliš vysoké hodnoty může zpomalit zobrazování výsledků).

Velikost KWIC kontextu (počet pozic) – ovlivňuje rozsah zobrazeného kontextu v okolí klíčového slova v počtu pozic na obě strany (příliš rozsáhlý kontext je většinou kontraproduktivní, protože snižuje přehlednost konkordance; širší kontext je navíc možné vždy zobrazit kliknutím na KWIC).

Automaticky promíchat konkordanční řádky – aplikuje funkci Promíchat automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkrodanci.

Seznam slov – Velikost stránky (počet řádků) – udává počet řádků zobrazeného seznamu slov.

Frekvenční distribuce – Velikost stránky (počet řádků) – udává počet řádků zobrazené frekvenční distribuce.

Kolokace – Velikost stránky (počet řádků) – udává počet řádků zobrazeného výpisu kolokací.