Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


5. lekce: Dotazovací jazyk CQL. Pokročilé dotazy.

V páté lekci se zaměříme na klíčovou dovednost, která teprve umožní plně využívat všechny možnosti nabízené naším rozhraním KonText: jde o ovládnutí dotazovacího jazyka CQL. Tento typ dotazu úzce souvisí také se zvládnutím tzv. regulárních výrazů, s nimiž jsme se seznámili v předešlé lekci.

Korpusový dotazovací jazyk (CQL, Corpus Query Language) je formální jazyk, který slouží k vyhledávání v korpusu. Budete-li chtít formulovat dotaz přímo v CQL, je nutné ho zadat prostřednictvím příslušného typu dotazu (CQL). Všechny ostatní typy dotazů se do dotazovacího jazyka překládají automaticky. CQL slouží jak k zadávání velmi složitých dotazů (např. vyhledej všechny výskyty adjektiv v superlativu v jiném pádě než nominativ, po nichž v textu nenásleduje substantivum ani interpunkce), tak i k zadávání dotazů jednoduchých (např. najdi výskyty lemmatu oko). Právě v možnosti vyhledávat pomocí velmi sofistikovaných kritérií lze spatřovat základní kvalitativní rozdíl mezi korpusovým vyhledávačem a běžným fulltextovým hledáním, které využíváme např. při práci s Googlem.

Základní formát CQL dotazu

Dotazy v CQL mají specifický formát. Základem je zápis pro jednu textovou pozici, který má následující formu:

[atribut="hodnota"]

kde atributem může být buď lemma, slovní tvar (čili word) a tag, případně jakékoli jiné poziční atributy, např. pos (part-of-speech, slovní druh) nebo afun (syntaktická funkce dané pozice, např. v SYN2015). Následující tabulka přehledně uvádí příklady dotazů, v nichž se užívají různé atributy:

atribut grafická podoba dotazu výsledek
lemma [lemma="kočka"] všechny výskyty všech slovních tvarů lemmatu kočka
slovní tvar [word="uviděly"] všechny výskyty slovního tvaru uviděly
tag [tag="D.*"] všechny výskyty všech adverbií (viz morfologické značky)
slovní druh [pos="D"] všechny výskyty všech adverbií (viz morfologické značky)
pád [case="7"] všechny výskyty slov v instrumentálu (viz morfologické značky)

Hodnota, která je v rámci CQL uvedena v uvozovkách, se zapisuje a vyhodnocuje jako regulární výraz, což je dobře vidět na použití sekvence .* v případě dotazu na tag.

Hlavní rysy CQL

  • Jedné pozici v korpusu odpovídá jeden výraz ve tvaru [atribut="hodnota"] v hranatých závorkách; pokud nechceme specifikovat ani atribut, ani jeho hodnotu, můžeme nechat hranaté závorky prázdné [] a dotaz bude odpovídat jedné libovolné pozici
  • Na jedné pozici můžeme za pomoci logických operátorů zkombinovat více atributů: např. [word="kolem" & pos="N"] (vyhledá všechny výskyty tvaru substantiva kolo, a nikoli výskyty předložky kolem).
  • Pomocí CQL lze vyhledat i libovolné množství textových pozic následujících za sebou, každá z nich bude mít vlastní výraz v hranatých závorkách, např. [lemma="mít"][lemma="červený"][lemma="tvář"] (výsledkem jsou varianty víceslovného výrazu mít červené tváře).

Logické operátory: Kombinace podmínek v rámci jedné pozice

V rámci jedné pozice lze kombinovat nejrůznější podmínky, lze tedy specifikovat hodnotu dvou i více atributů: Hledáme například předložku s, ale požadujeme jen slabičné tvary se – pokud bude CQL dotaz mít formu [word="se"], vyhledají se i tvary zájmena se. Proto je třeba zadat dotaz např. v podobě: [lemma="s" & word="se"].

Pokud chceme kombinovat podmínky, musíme se nejprve seznámit s tzv. logickými operátory:

název znak co zastupuje další informace příklad dotazu popis dotazu
ampersand & a zároveň (AND) platí všechny podmínky zároveň [lemma="jak" & pos="N"] vyhledá výskyty substantiva jak (zástupce turů)
vykřičník ! negace (NOT) neguje následující výraz [lemma="stát" & pos!="N"] vyhledá výskyty nesubstantivního (tedy slovesného) lemmatu stát
svislá čára | nebo (OR) alespoň jedna možnost platí [lemma="modrozelený" | lemma="zelenomodrý"] vyhledá výskyty lemmat modrozelený a zelenomodrý

Posloupnost pozic

Jedny hranaté závorky s atributem a jeho hodnotou odpovídají v CQL jedné pozici v textu. Pokud za sebou v CQL zapíšeme dvoje hranaté závorky za sebou, vyhledají se (samozřejmě podle zadaných podmínek) dvě pozice v textu bezprostředně následující za sebou. Můžeme například vyhledat spojení zelené jablko, a to prostřednictvím dotazu [word="zelené"][word="jablko"]. Podobně můžeme vyhledat i větší množství slov následujících za sebou v textu, např. dotaz [lemma="od"][lemma="ráno"][lemma="do"][lemma="večer"] v korpusu SYN2015 vyhledá 399 výskytů fráze od/Od rána do večera, dotaz [lemma="rozhodnout"][lemma="se"][lemma=","][lemma="že"] téměř tisíc výskytů spojení slov rozhodnout se, že v různých tvarech. Atributy v jednotlivých pozicích se samozřejmě můžou lišit, např. dotaz [pos="V"][word=","][lemma="že"] vyhledá slovesa, která předcházejí spojce že.

Nyní si ukážeme počítání pozic včetně interpunkce (i ta tvoří v korpusech samostatné pozice) ještě na konkrétním dotazu, v němž jde o publicistické užití a aktualizace přísloví vlk se nažral a koza zůstala celá:

  • Vyberte korpus SYN2009PUB, typ dotazu CQL
  • Zadejte dotaz: [lemma="vlk"][]{1,5}[lemma="koza"][]{1,3}[lemma="celý"]
    Pro konstrukci dotazu jsme použili jednak CQL dotazy se specifikovanou hodnotou, tak libovolné pozice [], které se opakují (intervalový zápis pomocí složených závorek {1,5})
  • Z 287 výsledků vyberte aktualizace daného frazému, např. Kavčí hory dumají, kterak vlka státotvorné povinnosti nakrmit, aby koza divákova zájmu zůstala celá.

Jak může vypadat podrobný rozpis pozic v jedné realizaci dotazu [lemma="vlk"][]{1,5}[lemma="koza"][]{1,3}[lemma="celý"]:

slovní tvar kterak vlka státotvorné povinnosti nakrmit , aby koza divákova zájmu zůstala celá .
pozice od začátku (levé strany) KWICu 1L 0 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P
levý kontext KWIC pravý kontext

Pozor: KWIC je vše, co je v dotazu specifikováno, tedy od levé strany, kde je lemma vlk, až po stranu pravou, kde je lemma celý. Také proto se celá struktura zobrazí červeně.

Vidíme, že vlka a kozu dělí přesně 5 pozic (což je maximum umožněné naším dotazem), a stejně tak byl maximální rozptyl uplatněn i mezi lemmaty koza a celý.

A abyste nemohli říkat: „Vlk slibů, že tento kurz bude podrobný, se nažral, a koza zatajování znalostí zůstala celá“, zkusíme si společně ještě právě obměnění počtu pozic v dotazu – otázkou je, jestli už náhodou nedostaneme takové doklady, které nebudou obměněním zkoumaného přísloví:

[lemma="vlk"][]{1,7}[lemma="koza"][]{1,5}[lemma="celý"]

A podíváme se na výsledky: je jich 298. Jak si zobrazit těch 11 nových? Pro část z nich (7) stačí specifikovat dotaz takto: ([lemma="vlk"][]{6,7}[lemma="koza"][]{1,5}[lemma="celý"])|([lemma="vlk"][]{1,7}[lemma="koza"][]{4,5}[lemma="celý"]) a hned vidíme, že mezi oněmi novými možnostmi přibyl např. tento doklad:

jak nakrmit vlka ( liberalizovaný trh ) a zachovat kozu ( soudržnou společnost ) celou
2L 1L vlka 1. 2. 3. 4. 5. 6. kozu 1. 2. 3. 4. celou

Další možností je počet pozic nijak přesně nespecifikovat: [lemma="vlk"][]+[lemma="koza"][]+[lemma="celý"]. Výsledků je 383, některé jsou pro náš výzkum zcela nepodstatné (vlky nechali postřílet […] pastevci se zase strachují o své ovce a kozy. „Komplex Červené Karkulky je evidentní – lidé z vlků mají strach. Přitom jsou v celé […]), jiné se výrazně liší od výchozího výrazu, ale můžeme se rozhodnout je do výzkumu zahrnout.

Na tomto příkladu jsme si ukázali, že na dobře specifikovaných pozicích záleží. Na vás pak je, jaký typ specifikace budete potřebovat.

Velikost písmen v CQL

Pro práci s velikostí písmen slouží v CQL specifická sekvence znaků (?i). Pokud ji použijeme hned za uvozovkami, bude celý dotaz vyhodnocen jako case-insensitive.

Dotaz Co mu odpovídá
[word="pes"] pes
[word="(?i)pes"] pes, Pes, peS, PES
[word="(?i)PES"] pes, Pes, peS, PES

Ke stejným výsledkům bychom dospěli i za použití regulárních výrazů, např. dotaz [word="[Hh][Rr][Aa][Dd]"] je ekvivalentní s [word="(?i)hrad"]. Zápis (?i) je ovšem zřetelně ekonomičtější.

Hledání v rámci jedné věty

V druhé lekci jsme se naučili, jak v konkordanci zobrazit strukturní značky. Pokud povolíme zobrazování značek označujících začátky a konce vět (<s> a </s>), můžeme si snadno ověřit, jestli funguje hledání slov vyskytujících se na začátku nebo na konci vět:

značka význam výzkumná otázka příklad dotazu výsledek pro SYN2015
<s> začátek věty Vyskytují se věty začínající interpunkcí? <s> [tag= "Z.*"] Převažují přímé řeči.
</s> konec věty Jaké typy vět končí sekvencí tří interpunkčních pozic? [pos="Z"]{3} </s> Po přihlášení si výsledky ověřte sami

A jak hledat v rámci jedné věty? Existují dvě cesty. Buď položíme dotaz pomocí within („v rámci, uvnitř“), nebo za pomoci výrazu containing („obsahuje“). Oba příkazy umožňují využívat informace ze strukturních atributů v rámci CQL dotazu a mají následující obecnou podobu:

DOTAZ within STRUKTURA

STRUKTURA containing DOTAZ

V rámci této lekce je budeme využívat pouze k hledání v rámci věty, jejich aplikace je ale širší a další možnosti si ukážeme v lekci o subkorpusech.

Pozor, konec věty </s> má velmi podobnou značku jako její obsah <s/>.

značka význam výzkumná otázka příklad dotazu výsledek pro SYN2015
within <s/> celá věta Jaké věty obsahují zároveň citoslovce a slovesa (v libovolném pořadí)? [tag="I.*"][]*[tag="V.*"]|[tag="V.*"][]*[tag="I.*"] within <s/> Např.: Hele, já vím, jaký to je. nebo Sakra, někdo tam je!
<s/> containing celá věta Jaké věty obsahují posloupnost čtyř substantiv? <s/> containing [tag="N.*"]{4} Např.: Oběžník vyvolá v Oddělení verifikace faktů pobavení.

Rozdíl mezi příkazy within a containing je pouze v podobě KWICu. Vyhodnocení dotazu s příkazem within označí za KWIC pouze specifikovanou sekvenci (např. sloveso, citoslovce a vše mezi nimi), kdežto dotaz s příkazem containing označí za KWIC celou strukturu (v našem případě větu), která odpovídá specifikované podmínce.

Ve stejném korpusu (SYN2009PUB) zadejte dotaz [lemma="vlk"][]+[lemma="koza"][]+[lemma="celý"] within <s/> a porovnejte přesnost vyhledávání s pečlivě specifikovanými počty pozic.

Výskytů je oproti předchozím dotazům o něco více, celkem 312 V těch nových figuruje např. věta Vlk by měl předstírat, že žere, a koza rozhodně musí zůstat celá. Mezi klíčovými slovy vlk a koza je, včetně samostatně počítané interpunkce, dohromady 8 pozic, ve větě ... uzná sice obžalované vinnými (takže vlk se nažere), ale zároveň poukáže na to, že dosud nebyli trestáni a žili řádným občanským životem (koza zůstane celá) – takže mohou domů. dokonce 20. Všechny nově nalezené případy jsou aktualizacemi námi hledaného frazému, v tomto případě se tudíž jako nejpřesnější jeví použití podmínky within.

Automaticky vložená podmínka within

Rozhraní KonText uživatelům umožňuje vložit do CQL dotazu formulář podmínky pomocí klikatelné nabídky. V rámci jedné věty lze díky tomu vyhledávat i pomocí automaticky vložené podmínky within <s id=".*"/> (lze interpretovat takto: hledej v rámci jedné libovolné věty).

Within vkládané přímo v rozhraní KonText

Shoda (a neshoda) atributů

V CQL lze využít také dotaz na shodu či neshodu atributů dvou či více tokenů, jejichž hodnoty ale nijak nestanovíme. Je pro to nejprve potřeba označit pozice, u kterých chceme shodu testovat, uvedením čísla a dvojtečky v dotazu před hranatou závorku (např. 1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"]). Shodu pak testujeme jako součást tzv. globální podmínky uvedené za znakem &, která je vždy až na konci celého dotazu. Test shody se skládá z číselné identifikace pozice, tečky a názvu atributu, který se má shodovat, například takto: & 1.lemma = 2.lemma (lemma tokenu s číslem 1 je stejné jako lemma tokenu označeného číslem 2). Dotaz 1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"] & 1.lemma = 2.lemma tedy najde dvě substantiva se stejným lemmatem, mezi nimiž stojí slovo a.

Chceme-li najít po sobě následující adjektivum a substantivum, které se shodují v pádě, zadáme dotaz:
1:[pos="A"] 2:[pos="N"] & 1.case = 2.case .

Neshodu lze testovat stejným způsobem, jen místo rovnítka (=) použijeme vykřičník a rovnítko (!=), například takto:
1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"] & 1.case != 2.case (dotaz najde dvě substantiva oddělená slovem a, která se neshodují v pádě).

Podmínky lze i kombinovat, tj. uvést jich více, oddělené znakem &, například takto:
1:[pos="N"] 2:[pos="A"] 3:[pos="N"] & 1.case = 2.case & 2.case != 3.case (najde sekvenci substantivum - adjektivum - substantivum, ve které se adjektivum shoduje v pádě s prvním substantivem, ale ne s druhým).

Upozornění: podmínky lze aplikovat pouze na celé atributy, ne na jejich části. Lze tak ověřovat shodu či neshodu celých slovních tvarů, lemmat nebo morfologických značek, ne však už například shodu v rodě nebo čísle (nemají-li samostatný atribut).

Vyzkoušejte si na závěr

Byla tato lekce náročná? Doufejme, že platí těžko na cvičišti kurzu, lehko na bojišti praxe. Nebo se nic podobného neříká?

  • Zkuste zformulovat dotaz, jímž ověříte ne/existující aktualizace přísloví těžko na cvičišti, lehko na bojišti v korpusech SYN2015 a SYN2013PUB.
  • A z jiného soudku: zaujaly vás někdy nadávky odvozené od německého Herr Gott jako např. hergot, herdek či hernajs? Vyhledejte co nejvíc takovýchto odvozenin v korpusu ORAL2013 a zjistěte, zda se jejich užití liší podle regionů.

Řešení naleznete opět na zvláštní stránce.

V následující lekci, v pořadí již šesté, zaměříme svou pozornost na kolokace, tedy ustálená slovní spojení. Zároveň si v ní představíme zbylé dva příkazy CQL, o kterých jsme se v této sekci nestihli zmínit.