Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
kurz:pokrocile_dotazy [2018/08/08 10:40]
Michal Škrabal [Posloupnost pozic]
kurz:pokrocile_dotazy [2018/08/29 14:42]
Jan Kocek
Řádek 92: Řádek 92:
 | ''</s>'' | konec věty | Jaké typy vět končí sekvencí tří interpunkčních pozic? | ''%%[pos="Z"]{3}%% </s> '' | Po přihlášení si výsledky [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~H1uP3zbS&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=30&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|ověřte sami]] | | ''</s>'' | konec věty | Jaké typy vět končí sekvencí tří interpunkčních pozic? | ''%%[pos="Z"]{3}%% </s> '' | Po přihlášení si výsledky [[https://kontext.korpus.cz/view?q=~H1uP3zbS&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=syn2015&ctxattrs=word&pagesize=30&refs=%3Ddoc.title&structs=s&viewmode=kwic&|ověřte sami]] |
  
-A jak hledat v rámci jedné věty? Existují dvě cesty. Buď položíme dotaz pomocí ''[[pojmy:within|within]]'' ("v rámci, uvnitř"), nebo za pomoci výrazu ''[[pojmy:containing|containing]]'' ("obsahuje"). Oba příkazy umožňují využívat informace ze strukturních atributů v rámci CQL dotazu a mají následující obecnou podobu: +Chceme-li hledat v rámci jedné věty, máme dvě možnosti. Buď položíme dotaz pomocí ''[[pojmy:within|within]]'' ("v rámci, uvnitř"), nebo za pomoci výrazu ''[[pojmy:containing|containing]]'' ("obsahuje"). Oba příkazy umožňují využívat informace ze strukturních atributů v rámci CQL dotazu a mají následující obecnou podobu: 
  
 ''DOTAZ within STRUKTURA''  ''DOTAZ within STRUKTURA'' 
Řádek 101: Řádek 101:
  
 <WRAP round important 40%> <WRAP round important 40%>
-Pozor, konec věty ''</s>'' má velmi podobnou značku jako její obsah ''<s/>''.+Konec věty ''</s>'' má velmi podobnou značku jako její obsah ''<s/>''.
 </WRAP> </WRAP>
  
  
-značka ^ význam ^ výzkumná otázka ^ příklad dotazu ^ výsledek pro SYN2015 ^ +příkaz ^ výzkumná otázka ^ příklad dotazu ^ výsledek pro SYN2015 ^ 
-| ''within <s/>'' | celá věta | Jaké věty obsahují zároveň citoslovce a slovesa (v libovolném pořadí)? | ''[tag=%%"I.*"][]*[tag="V.*"]|[tag="V.*"][]*[tag="I.*"%%] within <s/>'' | Např.: //Hele, já vím, jaký to je.// nebo //Sakra, někdo tam je!// | +| ''within <s/>'' | Jaké věty obsahují zároveň citoslovce a slovesa (v libovolném pořadí)? | ''[tag=%%"I.*"][]*[tag="V.*"]|[tag="V.*"][]*[tag="I.*"%%] within <s/>'' | Např.: //Hele, já vím, jaký to je.// nebo //Sakra, někdo tam je!// | 
-| ''<s/> containing'' | celá věta | Jaké věty obsahují posloupnost čtyř substantiv? | ''<s/> containing %%[tag="N.*"]%%{4}'' | Např.: //Oběžník vyvolá v Oddělení verifikace faktů pobavení.// |+| ''<s/> containing'' | Jaké věty obsahují posloupnost čtyř substantiv? | ''<s/> containing %%[tag="N.*"]%%{4}'' | Např.: //Oběžník vyvolá v Oddělení verifikace faktů pobavení.// |
  
 Rozdíl mezi příkazy ''within'' a ''containing'' je pouze v podobě [[pojmy:kwic|KWICu]]. Vyhodnocení dotazu s příkazem ''within'' označí za KWIC pouze specifikovanou sekvenci (např. sloveso, citoslovce a vše mezi nimi), kdežto dotaz s příkazem ''containing'' označí za KWIC celou strukturu (v našem případě větu), která odpovídá specifikované podmínce. Rozdíl mezi příkazy ''within'' a ''containing'' je pouze v podobě [[pojmy:kwic|KWICu]]. Vyhodnocení dotazu s příkazem ''within'' označí za KWIC pouze specifikovanou sekvenci (např. sloveso, citoslovce a vše mezi nimi), kdežto dotaz s příkazem ''containing'' označí za KWIC celou strukturu (v našem případě větu), která odpovídá specifikované podmínce.
Řádek 118: Řádek 118:
 ==== Automaticky vložená podmínka within ==== ==== Automaticky vložená podmínka within ====
  
-[[kurz:kontext|Rozhraní KonText]] uživatelům umožňuje vložit do CQL dotazu formulář podmínky pomocí klikatelné nabídky. V rámci jedné věty lze díky tomu vyhledávat i pomocí automaticky vložené podmínky ''within <s id=%%".*"%%/>'' (lze interpretovat takto: hledej v rámci jedné //libovolné// věty).+Rozhraní KonText uživatelům umožňuje vložit do CQL dotazu formulář podmínky pomocí klikatelné nabídky. V rámci jedné věty lze díky tomu vyhledávat i pomocí automaticky vložené podmínky ''within <s id=%%".*"%%/>'' (lze interpretovat takto: hledej v rámci jedné //libovolné// věty).
  
-[{{:kurz:vetybezsloves.png?400|Within vkládané přímo v rozhraní KonText}}]+[{{:kurz:vetybezsloves.png?400|Within vkládané přímo v rozhraní KonText }}]
  
 ===== Shoda (a neshoda) atributů ===== ===== Shoda (a neshoda) atributů =====
  
-V CQL lze využít také dotaz na shodu či neshodu atributů dvou nebo více tokenů; jejich hodnoty přitom nemusejí být jinak stanoveny. Je však nejprve potřeba označit pozice, u kterých chceme shodu testovat, a to uvedením čísla a dvojtečky v dotazu před hranatou závorku. Například dotazem '' %%1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"]%% '' hledáme sekvenci tří tokenů, z nichž první je substantivum označené jako '1', následuje slovní tvar //a// a po něm další substantivum označené jako '2'. Shodu pak testujeme jako součást tzv. globální podmínky uvedené za znakem **&**, která je vždy až na konci celého dotazu. Samotný test shody se skládá z číselného odkazu na označenou pozici, tečky a názvu atributu, který se má shodovat, např. takto:+V CQL lze využít také dotaz na shodu či neshodu atributů dvou nebo více tokenů; jejich hodnoty přitom nemusejí být jinak stanoveny. Je však nejprve potřeba označit pozice, u kterých chceme shodu testovat, a to uvedením čísla a **dvojtečky** v dotazu před hranatou závorku. Například dotazem '' %%1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"]%% '' hledáme sekvenci třÍ tokenů, z nichž první je substantivum označené jako <fc #ff0000>1</fc>, následuje slovní tvar //a// a po něm další substantivum označené jako <fc #ff0000>2</fc>. Shodu pak testujeme jako součást tzv. globální podmínky uvedené za znakem **&**, která je vždy až na konci celého dotazu. Samotný test shody se skládá z číselného odkazu na označenou pozici, **tečky** a názvu atributu, který se má shodovat, např. takto:
  
 '' %%1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"] & 1.lemma = 2.lemma%% '' najde sekvenci substantivum, slovní tvar //a// a substantivum, přičemž lemmata obou substantiv jsou shodná. '' %%1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"] & 1.lemma = 2.lemma%% '' najde sekvenci substantivum, slovní tvar //a// a substantivum, přičemž lemmata obou substantiv jsou shodná.
Řádek 134: Řádek 134:
 '' %%1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"] & 1.case != 2.case%% '' (dotaz najde dvě substantiva oddělená slovem //a//, která se **ne**shodují v pádě). '' %%1:[pos="N"] [word="a"] 2:[pos="N"] & 1.case != 2.case%% '' (dotaz najde dvě substantiva oddělená slovem //a//, která se **ne**shodují v pádě).
  
-Podmínky lze také kombinovat, tj. uvést jich více oddělených znakem **&**:\\+Podmínky lze také kombinovat, tj. uvést jich více oddělených znakem &:\\
 '' %%1:[pos="N"] 2:[pos="A"] 3:[pos="N"] & 1.case = 2.case & 2.case != 3.case%% '' (najde sekvenci substantivum - adjektivum - substantivum, ve které se adjektivum shoduje v pádě s prvním substantivem, ale ne s druhým). '' %%1:[pos="N"] 2:[pos="A"] 3:[pos="N"] & 1.case = 2.case & 2.case != 3.case%% '' (najde sekvenci substantivum - adjektivum - substantivum, ve které se adjektivum shoduje v pádě s prvním substantivem, ale ne s druhým).
  
-**Upozornění**: podmínky lze aplikovat pouze na celé atributy, ne na jejich části. Lze tak ověřovat shodu či neshodu celých slovních tvarů, lemmat nebo morfologických značek, ne však už například shodu v rodě nebo čísle (nemají-li samostatný atribut).+<WRAP round important 60%> 
 +Podmínky lze aplikovat pouze na celé atributy, ne na jejich části. Lze tak ověřovat shodu či neshodu celých slovních tvarů, lemmat nebo morfologických značek, ne však už například shodu v rodě nebo čísle (nemají-li samostatný atribut). 
 + 
 +</WRAP>
  
 ===== Vyzkoušejte si na závěr ===== ===== Vyzkoušejte si na závěr =====
  
-Byla tato lekce náročná? Doufejme, že platí //těžko na cvičišti kurzu, lehko na bojišti praxe//. Nebo se nic podobného neříká?+Pravda, tato lekce byla poněkud náročná, doufejme však, že platí //těžko na cvičišti kurzu, lehko na bojišti praxe//. Nebo se nic podobného neříká?
  
 <WRAP round help 60%> <WRAP round help 60%>
   * Zkuste zformulovat dotaz, jímž ověříte ne/existující aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti// v korpusech [[cnk:syn2015|SYN2015]] a [[cnk:syn2013pub|SYN2013PUB]].   * Zkuste zformulovat dotaz, jímž ověříte ne/existující aktualizace přísloví //těžko na cvičišti, lehko na bojišti// v korpusech [[cnk:syn2015|SYN2015]] a [[cnk:syn2013pub|SYN2013PUB]].
-  * A z jiného soudku: zaujaly vás někdy nadávky odvozené od německého //Herr Gott// jako např. //hergot//, //herdek// či //hernajs//Vyhledejte co nejvíc takovýchto odvozenin v korpusu [[cnk:oral2013|ORAL2013]] a zjistěte, zda se jejich užití liší podle regionů. +  * A z jiného soudku: Nadávek odvozených od německého //Herr Gott// je nemálo (např. //hergot//, //herdek////hernajs// a jistě vymyslíte další). Vyhledejte co nejvíc takovýchto odvozenin v korpusu [[cnk:oral2013|ORAL2013]] a zjistěte, zda se jejich užití liší podle regionů. 
  
 Řešení naleznete opět na [[reseni_ukolu#lekce_5|zvláštní stránce]]. Řešení naleznete opět na [[reseni_ukolu#lekce_5|zvláštní stránce]].