Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:ksk-dopisy [2013/12/05 03:47]
Olga Richterova
cnk:ksk-dopisy [2015/04/13 11:35]
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Korpus soukromé korespondence ====== ====== Korpus soukromé korespondence ======
  
-Korpus soukromé korespondence (KSK-dopisy) přináší nahlédnutí do jazyka a stylu současných epistolárních textů soukromého charakteru.+**Korpus soukromé korespondence** (KSK-dopisy) umožňuje nahlédnout do jazyka a stylu [[pojmy:synchronni|současných]] epistolárních textů soukromého charakteru. Jde o korpus zachycující možná v posledním existenčním stadiu tradiční ručně psanou korespondenci.
  
-KSK-dopisy, zachycující možná v posledním existenčním stadiu tradiční ručně psanou korespondenci, obsahuje elektronické přepisy 2000 dopisů (tj. 942 573 pozic) z let 1990-2004. Výběr textů zachovává podmínku různosti idiolektů, tj. reprezentuje jazyk 2000 různých pisatelů. V shromážděné korespondenci jsou zastoupeni pisatelé z celé České republiky, všech věkových vzdělanostních kategorií, akcentována je však zejména komunikace mladých lidí, která nejlépe dokládá současné vývojové tendence češtiny, proměny korespondenčního žánru i psaného projevu vůbec.+^ <fs medium>Název korpusu</fs> ^ <fs medium>[[cnk:ksk-dopisy|KSK-dopisy]]</fs>
 +^ Počet dopisů |   2000 |   
 +^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] |   942 573 |  
 +^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] bez interpunkce dalších značek |  764 918 |  
 +^ Počet [[pojmy:word| slovních tvarů (wordů)]] |  76 587 |   
 +^ Roky napsání |   1990--2004 | 
  
-Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena – muž), věku (4 kové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny (PMKBMK), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum představuje reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. Vyhledávací program Bonito (© P. Rychlý) umožňuje zobrazení hodnot uvedených doprovodných charakteristik u všech slovních výskytů. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz  Sběr a přepis dopisů.+Výběr textů zachovává podmínku různosti idiolektů, tj. reprezentuje jazyk dvou tisíc různých pisatelů z celé České republiky patřících do všech kových a vzdělanostních kategorií, akcentována je však zejména komunikace mladých lidí, která nejlépe dokládá současné vývojové tendence češtiny, proměny korespondenčního žánru i psaného projevu bec.
  
-Soukromá korespondence je pro lingvistiku jedinečným zdrojem poznání jazykového úzu. K jejím přednostem patří značná autenticita, neformálnost spontánnost projevu (v tomto smyslu jsou se soukromými dopisy srovnatelné snad jen tajně pořízené nahrávky běžné mluvy), dále teritoriální sociální pestrost pisatelů (umožňující studium územně a sociálně vázaných jazykových jevůaniž by bylo nutno provádět náročný terénní výzkum) a především oscilace mezi mluveností psaností (poskytující mj. zajímavé informace o relaci spisovnost-nespisovnost).+===== Dostupné metainformace ===== 
 +Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena –- muž), ku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny ([[cnk:pmk|PMK]][[cnk:bmk|BMK]]), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum v době vzniku představovala reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále ipojena charakteristika vztahu mezi pisatelem adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz [[cnk:ksk-prepis|Sběr a přepis dopisů]].
  
-Epistolární texty mohou sloužit např. jako východisko pro výzkum teritoriální funkční stratifikace češtiny, mají značnou hodnotu pro lexikologii a lexikografii (ve vysoké koncentrace a pestré škále zachycují příznakové lexikum od knižních lexémů přes nespisovná slova běžné mluvy a emocionální výrazivo až ke kreativním okazionalismům), poskytují studijní materiál stylistice (epistolární styl i žánr  soukromého dopisu patří stále k málo prozkoumaným), pragmalingvistice, genderově orientované lingvistice ad. Soukromé dopisy mohou být zajímavým materiálovým zdrojem i pro nelingvistické disciplíny, např. pro historii, sociologii a psychologii. Velké uplatnění mohou nalézt také ve výuce češtiny, a to nejen na českých školách, ale i ve výuce češtiny pro cizince. Citovostí, kreativitou a často i humorem zaujmou  i laické čtenáře.+===== Dopisy mluvený jazyk =====
  
-KSK-dopisy byl vytvořen v Ústavu českého jazyka na  Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Z. Hladké. Na sběru zpracování  materiálu se podílela řada studentů FF MU. Pod  manažer Bonito uložil korpus   Pavel Rychlý z Fakulty informatiky MU.+Soukromá korespondence je pro lingvistiku jedinečným zdrojem poznání jazykového úzu. K jejím přednostem patří značná autenticita, neformálnost a spontánnost projevu (v tomto smyslu jsou se soukromými dopisy srovnatelné snad jen tajně pořízené nahrávky běžné mluvy), dále teritoriální a sociální pestrost pisatelů (umožňující studium územně a sociálně vázaných jazykových jevů, aniž by bylo nutno provádět náročný terénní výzkum) a především oscilace mezi [[pojmy:mluveny|mluveností]] a psaností (poskytující mj. zajímavé informace o relaci spisovnost -- nespisovnost).
  
-**Poznámka 1**: Dopisy shromážděné v KSK-dopisy byly získány od přímých účastníků korespondenčního styku (adresátůípadně i pisatelů), kteří explicitně souhlasili s jejich zveřejněním a využitím pro nekomerční studijní účely. Způsob zpracování zachovává anonymitu pisatelůadresátů i dárců eliminuje identifikační údaje uvedené v originálech textů (příjmeníadresy, telefonní čísla apod.).+===== Dopisy a funkční stratifikace ===== 
 +Epistolární texty mohou sloužit např. jako východisko pro výzkum teritoriální a funkční stratifikace češtiny, mají značnou hodnotu pro lexikologii a lexikografii (ve vysoké koncentraci a na pestré škále zachycují příznakové lexikum od knižních lexémů přes nespisovná slova běžné mluvy a emocionální výrazivo až ke kreativním okazionalismům), poskytují studijní materiál stylistice (epistolární styl i žánr  soukromého dopisu patří stále k málo prozkoumaným), pragmalingvistice, genderově orientované lingvistice ad. Soukromé dopisy mohou být zajímavým materiálovým zdrojem i pro nelingvistické disciplíny, napřpro historii, sociologii a psychologii. Velké uplatnění mohou nalézt také ve výuce češtiny, a to nejen na českých školáchale i ve výuce češtiny pro cizinceCitovostí, kreativitou a často i humorem zaujmou  i laické čtenáře.
  
-**Poznámka 2**: KSK-dopisy byl vytvořen v rámci projektu GA ČR 405/03/0248, jehož cílem projektu bylo připravit veřejně přístupný referenční zdroj pro studium současné soukromé korespondence a naznačit možnosti lingvistického využití epistolárních textů. K výstupům projektu patří kromě KSK-dopisy tištěná publikace a dvě CD **Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita 2005**. Na CD je vedle ručně psaných dopisů zahrnutých paralelně do KSK-dopisy zpracováno ještě 1000 e-mailů a cca 2000 SMS. Připojeny jsou také fotokopie všech 2000 ručně psaných dopisů, vzorek gramaticky označkovaného korpusu (v rozsahu 1000 dopisů), statistické přehledy apod. Tištěná část publikace přináší detailní informace o metodice sběru a zpracování korespondenčních textů a zároveň na konkrétních příkladech naznačuje směry možného lingvistického využití korespondenčního materiálu. Práce vyšla jako neprodejná, v značně omezeném počtu kusů. Distribuci zajišťuje pouze garant projektu (e-mail: zdena@phil.muni.cz). +==== Poděkování ====
  
- --- //Zdeňka Hladká//+KSK-dopisy byl vytvořen v Ústavu českého jazyka na  Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Z. Hladké, na sběru a zpracování  materiálu se podílela řada studentů FF MU. Dopisy shromážděné v KSK-dopisy byly získány od přímých účastníků korespondenčního styku (adresátů, případně i pisatelů), kteří explicitně souhlasili s jejich zveřejněním a využitím pro nekomerční studijní účely. Způsob zpracování zachovává anonymitu pisatelů, adresátů i dárců a eliminuje identifikační údaje uvedené v originálech textů (příjmení, adresy, telefonní čísla apod.).
  
-garant KSK-dopisy 
  
 +===== Další informace o KSK-dopisy =====
 +KSK-dopisy byl vytvořen v rámci projektu GA ČR 405/03/0248, jehož cílem projektu bylo připravit veřejně přístupný referenční zdroj pro studium současné soukromé korespondence a naznačit možnosti lingvistického využití epistolárních textů. K výstupům projektu patří kromě KSK-dopisy tištěná publikace a dvě CD **Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita 2005**. Na CD je vedle ručně psaných dopisů zahrnutých paralelně do KSK-dopisy zpracováno ještě 1000 e-mailů a cca 2000 SMS. Připojeny jsou také fotokopie všech 2000 ručně psaných dopisů, vzorek gramaticky označkovaného korpusu (v rozsahu 1000 dopisů), statistické přehledy apod. Tištěná část publikace přináší detailní informace o metodice sběru a zpracování korespondenčních textů a zároveň na konkrétních příkladech naznačuje směry možného lingvistického využití korespondenčního materiálu. Práce vyšla jako neprodejná, v značně omezeném počtu kusů. Distribuci zajišťuje pouze garant projektu (e-mail: zdena@phil.muni.cz). 
  
-===== Jak citovat ORAL2006 ===== +===== Jak citovat KSK-dopisy ===== 
-<WRAP round tip 30%> +<WRAP round tip 70%> 
-Hladká, Z.: KSK-dopisy (Korpus soukromé korespondence): přepisy ručně psaných dopisů z let 1990–-2004. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.+Hladká, Z.: //KSK-dopisy (Korpus soukromé korespondence): přepisy ručně psaných dopisů z let 1990–-2004//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
 </WRAP> </WRAP>
  
  
  
- --- //Zdeňka Hladká//+ --- //Zdeňka Hladká, garant KSK-dopisy//
  
 ===== Související odkazy ===== ===== Související odkazy =====
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro epis nahrávek]][[cnk:oral2008|ORAL2008]][[cnk:pmk|PMK]][[cnk:bmk|BMK]][[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]], FIXME dle http://korpus.cz/dopisy.php [[Doprovodné chrakteristiky v KSK, Sběr a přepis dopisů, Dělení nářečních oblastí v Českém jazykovém atlasu (mapa)]]+ [[cnk:ksk-prepis|Principy sběru a episu dopisů]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]] • [[pojmy:psany|Korpus psaného jazyka]] • [[cnk:pmk|PMK]] • [[cnk:bmk|BMK]]
 </WRAP> </WRAP>
- 
-