Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cnk:kh-dopisy [2018/08/07 15:31]
Anna Řehořková vytvořeno
cnk:kh-dopisy [2021/06/15 09:38] (aktuální)
Michal Křen
Řádek 1: Řádek 1:
-Korpus korespondence Karla Havlíčka obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.+====== Korpus korespondence Karla Havlíčka ====== 
 + 
 +**Korpus korespondence Karla Havlíčka** (kh-dopisy) obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.
    
-Přepis textů probíhal formou transliterace, je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Značeny jsou následující strukturní jednotky a metainformace:+Přepis textů probíhal formou transliterace, je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Strukturní jednotky a metainformace obsažené v korpusu shrnuje následující tabulka: 
 + 
 +^ struktura ^ atribut ^ popis ^ 
 +| ''<doc>'' | datum | datum či data sepsání | 
 +| ''<doc>'' | pisatel | pisatel | 
 +| ''<doc>'' | adresat | adresát | 
 +| ''<doc>'' | odkudkam | místo odeslání a doručení | 
 +| ''<doc>'' | typ | typ písemnosti (dopis, koncept, rukopisný opis dopisu ad.) | 
 +| ''<doc>'' | jazyk | jazyk či jazyky dopisu | 
 +| ''<p>'' |  | odstavec | 
 +| ''<g>'' |  | klauze (jednoduchá věta) | 
 +| ''<note>'' | text | poznámka zpracovatele | 
 + 
 +Elektronická verze korespondence vznikala v letech 2012–2016 za podpory grantu GA ČR č. 406/12/0691, Korespondence Karla Havlíčka, řešitel: [[https://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/doc-mgr-robert-adam-ph-d/|doc. Mgr. Robert Adam, PhD.]]
  
 +<WRAP round tip 70%>
 +Adam, R. – Martínek, F. – Píša, P. – Rychnovská, L. et al.: //KH-dopisy: korpus korespondence Karla Havlíčka.// Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>
 +</WRAP>